ЛЬВІВ’ЯНИ ЗНО­ВУ БУ­ДУТЬ НА­ЛА­ШТО­ВА­НІ РІ­ШУ­ЧЕ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Олег ЛУТКОВ, фут­боль­ний екс­перт.

«Кар­па­ти» — «Ша­хтар». До­неч­ча­нам не вар­то роз­ра­хо­ву­ва­ти на лег­ку про­гу­лян­ку у Льво­ві, їх че­кає справ­жня бо­роть­ба з го­спо­да­ря­ми цьо­го мі­ста. Ду­маю, львів’яни пі­сля нічиєї з «Ди­на­мо» зно­ву бу­дуть на­ла­што­ва­ні рі­шу­че. Хо­ча вну­трі­шньо­ко­ман­дні про­бле­ми ні­ку­ди не по­ді­ли­ся… Че­сно, по­ста­вив би на ми­ро­ву у цьо­му про­ти­сто­ян­ні.

«Олім­пік» — «Іл­лі­чі­вець». У Па­вло­ва ко­ле­ктив мо­ло­дий: май­стер­но­сті ма­ло, ба­жа­н­ня — хоч гре­блю га­ти. Ду­маю, що «Олім­пік» пі­сля бо­лі­сно­го про­гра­шу «Во­ли­ні» (0:4) на­ма­га­ти­ме­ться за бу­дья­ку ці­ну ре­а­бі­лі­ту­ва­ти­ся. Від­так са­ме олім­пій­ці ма­ють пе­ре­кон­ли­ві­ший ви­гляд на пе­ред­ма­тче­вих роз­кла­дах.

«Дні­про» — «Го­вер­ла». Ні для ко­го не се­крет, що дні­про­пе­тров­ці в усіх ком­по­нен­тах пе­ре­ва­жа­ють за­кар­па­тців. Утім, та­кож за­зна­чу, що ме­ні по­до­ба­є­ться ро­бо­та В’яче­сла­ва Гро­зно­го, як він, зва­жа­ю­чи на обме­же­ні мо­жли­во­сті та ре­сур­си, бу­дує боє­зда­тну ко­ман­ду в Ужго­ро­ді. Про­те дні­пря­ни — без­за­пе­ре­чні фа­во­ри­ти, ко­трі впев­не­но ві­зьмуть своє.

«Ме­та­ліст» — «Чор­но­мо­рець». На­ра­зі оби­два клуби пе­ре­жи­ва­ють не кра­щі ча­си, то­му ко­ман­ди пе­ре­бу­ва­ють май­же в одна­ко­вих умо­вах. Хар­ків’яни да­ле­кі від сво­го опти­маль­но­го рів­ня, а Гри­гор­чук до­сі ком­бі­нує зі скла­дом, аби скла­сти «мо­за­ї­ку», ко­тра да­ва­ти­ме ре­зуль­тат. Зва­жа­ю­чи на їхні не­га­ра­зди, на­вряд чи вар­то спо­ді­ва­ти­ся на ви­до­ви­щну гру, то­му, най­імо­вір­ні­ше, все ви­рі­шить один за­би­тий м’яч.

«Ме­та­лург» Д — «Во­линь». Зав­жди ці­ка­во сте­жи­ти за ма­тча­ми ко­манд, які про­по­від­у­ють рі­зний футбол. Ме­та­Дон біль­ше лю­бить гра­ти те­хні­чно й ком­бі­на­цій­но, во­дно­час, лу­ча­ни ді­ють зав­дя­ки вра­жа­ю­чій фун­кціо­наль­ній під­го­тов­ці, на­ма­га­ю­чись ви­гра­ти всю бо­роть­бу на по­лі. По­при все, вва­жаю, що до­неч­ча­ни ви­йдуть пе­ре­мож­ця­ми цьо­го дво­бою.

«Вор­скла» — «Зо­ря». Зу­стрі­ча­ти­му­ться клуби, ко­трі остан­нім ча­сом кон­ку­ру­ють за остан­ню пу­тів­ку в Лі­гу Європи. По­мі­тно, що в пол­тав­ців ми­ну­ли­ми ту­ра­ми від­бу­вав­ся спад у грі, то­му їх від­ки­ну­ло в тур­нір­ній та­бли­ці ближ­че до еква­то­ра. Лу­ган­ці ж, нав­па­ки, на під­йо­мі. На остан­ній цикл по­єдин­ків на­ціо­наль­ної збір­ної з їхньо­го скла­ду ви­кли­ка­ли п’ять ви­ко­нав­ців, чо­ти­ри з яких ви­йшли у стар­ті зу­стрі­чі з Ли­твою. Оче­ви­дно, що ко­ле­ктив отри­має хо­ро­ший емо­цій­ний за­ряд. При­га­дую, як за­вер­шив­ся остан­ній матч у Пол­та­ві між на­зва­ни­ми ФК, отож, га­даю, що сце­на­рій по­вто­ри­ться — та­бло за­фі­ксує ре­зуль­та­тив­ну ні­чию.

«Ме­та­лург» Зп — «Ди­на­мо». Для ме­не за­по­різь­кий клуб — рі­дний, то­му знаю, що від­бу­ва­є­ться все­ре­ди­ні ко­ман­ди. Ба­чу, як тре­нер­ський штаб на чо­лі з Оле­ксан­дром То­ма­хом ма­кси­маль­но до­кла­дає зу­силь, що­би ви­пра­ви­ти неприємну си­ту­а­цію. Однак по­трі­бно ди­ви­ти­ся на це ре­аль­но: за та­кий ко­ро­ткий час ма­ло що мо­жна змі­ни­ти. Тим па­че, що ди­на­мів­ці не ма­ють пра­ва про­дов­жу­ва­ти втра­ча­ти очки з ко­ман­да­ми з під­ва­лин тур­нір­ки. Від­так у За­по­ріж­жя ки­я­ни приїдуть по-спор­тив­но­му злі й роз­гні­ва­ні. Зно­ву ж та­ки, бу­ду ре­а­лі­стом: «Ди­на­мо» без про­блем пе­ре­грає «ме­та­лур­гів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.