Ро­ман САН­ЖАР: «ПРИ­ЄМ­НО, ЩО НЕ ПО­СТУ­ПИ­ЛИ­СЯ «ША­ХТА­РЮ» В ЕМО­ЦІ­ЯХ»

ГО­ЛОВ­НИЙ ТРЕ­НЕР «ОЛІМ­ПІ­КА» ПРО­АНА­ЛІ­ЗУ­ВАВ ТО­ВА­РИ­СЬКИЙ МАТЧ З «ША­ХТА­РЕМ» І РОЗ­ПО­ВІВ, ЩО ЧЕ­КАЄ ВІД МАЙ­БУ­ТНЬО­ГО ПО­ЄДИН­КУ З «ІЛ­ЛІ­ЧІВ­ЦЕМ»

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Дми­тро ДОЙНІКОВ.

— «Ша­хтар» ви­йшов із іні­ці­а­ти­вою про­ве­сти то­ва­ри­ський матч. Але за­мість двох тай­мів ко­ман­ди зі­гра­ли всього 40 хви­лин. Чо­му?

— Гра ви­йшла емо­цій­на. На мій по­гляд, суд­ді не впо­ра­ли­ся зі сво­ї­ми обов’яз­ка­ми. Хло­пці гра­ли жорс­тко. Ар­бітр у кіль­кох епі­зо­дах не від­ре­а­гу­вав, тим са­мим збу­рив оби­дві ко­ман­ди. І да­лі вже бу­ло тяж­ко кон­тро­лю­ва­ти про­цес, грав­ці ста­ли ді­я­ти бру­таль­но. То­му бу­ло вирішено зу­пи­ни­ти матч, аби ні­хто із фут­бо­лі­стів двох ко­манд не отри­мав трав­ми.

— Іні­ці­а­то­ром зу­пин­ки гри став Мір­ча Лу­че­ску?

— Так, він за­про­по­ну­вав. Я під­три­мав. Ми хо­ті­ли про­ве­сти із «Ша­хта­рем» хо­ро­шу гру. Але тре­ба вра­хо­ву­ва­ти, що зараз се­зон під­хо­дить до кін­ця, хло­пці вто­ми­ли­ся. Іще не ви­ста­ча­ло, щоб у то­ва­ри­сько­му ма­тчі хтось отри­мав трав­му…

— У за­яв­ці не бу­ло Дми­тра Гри­шка, За­у­ра Ма­ха­ра­дзе, Оле­ксан­дра Максимова та Вла­ди­сла­ва Гель­зі­на. Що з ни­ми?

— Гришко, Ма­ха­ра­дзе та Ма­кси­мов трав­мо­ва­ні. А пре­зи­дент клу­бу пе­ре­бу­ває з ро­бо­чою по­їзд­кою за кор­до­ном.

— Який го­лов­ний під­су­мок для «Олім­пі­ка» від не­до­гра­но­го по­єдин­ку?

— При­єм­но, що ми не по­сту­пи­ли­ся «Ша­хта­рю» в емо­ці­ях. Це — най­го­лов­ні­ше. А те, що не отри­ма­ли пов­не фі­зи­чне на­ван­та­же­н­ня, ігро­ву пра­кти­ку — це, зви­чай­но, не ду­же до­бре, але, пов­то­рю­ся, ви­пле­сну­ли ма­су емо­цій, у чо­му я ба­чу по­зи­тив.

— Роз­бір по­льо­тів пі­сля ма­тчу з «Во­лин­ню» вже про­йшов?

— Так, отой по­єди­нок ми пов­ні­стю про­ана­лі­зу­ва­ли. По­го­во­ри­ли щи­ро­сер­дно. При­чи­ни, че­рез які не­вда­ло зі­гра­ли в Лу­цьку, зна­є­мо. По­ста­ра­є­мо­ся їх усу­ну­ти. Пі­сля зу­стрі­чі з «Ша­хта­рем» я би не став ро­би­ти якісь ви­снов­ки, бо по­єди­нок був то­ва­ри­ський. Для нас прі­о­ри­тет — ігри чем­піо­на­ту. У да­ній си­ту­а­ції — май­бу­тня зу­стріч із «Іл­лі­чів­цем». У по­єдин­ку з «гір­ни­ка­ми» на­ма­га­ли­ся від­но­ви­ти ігро­ві зв’яз­ки, пе­ре­не­сти свої на­пра­цю­ва­н­ня з тренувального про­це­су в ре­аль­ний матч. Го­лов­не, до­бре під­го­ту­ва­ти­ся до зу­стрі­чі з «Іл­лі­чів­цем».

— «Іл­лі­чі­вець» на сьо­го­дні має всього три очки, за­пи­сав­шись у ау­тсай­де­ри. Із та­ким су­пер­ни­ком скла­дні­ше гра­ти?

— «Іл­лі­чі­вець» — ду­же не­про­ста ко­ман­да. Ма­ла кіль­кість очок го­во­рить про те, що в клу­бі є пев­ні про­бле­ми. Але тре­ба вра­хо­ву­ва­ти, що ма­рі­у­поль­ці кру­пно не про­гра­ли жо­дно­го ма­тчу. Якщо й по­сту­па­є­ться «Іл­лі­чі­вець», то мі­ні­маль­но. Най­го­лов­ні­ше — не ди­ви­ти­ся в тур­нір­ну та­бли­цю. Для нас ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що в «Іл­лі­чів­ці» гра­ють мо­ло­ді, ам­бі­тні фут­бо­лі­сти під ке­рів­ни­цтвом до­свід­че­но­го на­став­ни­ка.

Будь-яка се­рія, як хо­ро­ша, так і по­га­на, ко­лись за­кін­чу­є­ться. І ті ко­ман­ди, хто не­до­оці­нить си­лу су­пер­ни­ка, по­па­ду­ться. Я впев­не­ний, що «Іл­лі­чі­вець» ще на­бе­ре свої очки. Го­ту­є­мо хло­пців до того, що­би не бу­ло та­ко­го на­строю, не­мов ми вже ви­гра­ли ще до по­ча­тку ма­тчу. Наше зав­да­н­ня — на­ко­пи­чи­ти емо­ції, пі­ді­йти до по­єдин­ку у хо­ро­шо­му фі­зи­чно­му ста­ні й від­да­ти всі си­ли на по­лі для до­ся­гне­н­ня ре­зуль­та­ту.

Ро­ман САН­ЖАР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.