НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга -

ФФУ ве­де пе­ре­мо­ви­ни з УЄФА що­до мо­жли­во­сті про­ве­де­н­ня єв­ро­куб­ко­вих ма­тчів на аре­нах Дні­про­пе­тров­ська, Хар­ко­ва та За­по­ріж­жя. У ли­сті, який бу­ло на­прав­ле­но до УЄФА, очіль­ни­ки Фе­де­ра­ції за­пев­ня­ють, що га­ран­ту­ють без­пе­ку під час про­ве­де­н­ня по­єдин­ків на цих ста­діо­нах. Від­по­відь од УЄФА очі­ку­є­ться най­ближ­чи­ми дня­ми.

Офі­цій­ний сайт прем’єр-лі­ги ін­фор­мує, що матч 13-го ту­ру між «Ме­та­лі­стом» і «Чор­но­мор­цем» прой­де в Оде­сі. На­га­да­є­мо, да­на зу­стріч ма­ла від­бу­тись у Хар­ко­ві, але че­рез за­гро­зу мо­жли­во­го те­ро­ри­сти­чно­го акту на ста­діо­ні ФК «Ме­та­ліст», про який оде­сько­му клу­бу в ли­сті по­ві­до­ми­ло МВС, ко­ман­да Ро­ма­на Гри­гор­чу­ка від­мо­ви­лась їха­ти до Хар­ко­ва. Згі­дно з рі­ше­н­ням УПЛ, дво­бій від­бу­де­ться на аре­ні «Чор­но­мор­ця», в яко­му но­мі­наль­ни­ми го­спо­да­ря­ми бу­дуть са­ме «мо­ря­ки». Що­до ма­тчу мо­ло­ді­жних скла­дів, то він від­бу­де­ться у Хар­ко­ві.

Як ра­пор­тує офі­цій­ний сайт РФС, у штаб-квар­ти­рі УЄФА у швей­цар­сько­му Ньо­ні дня­ми від­бу­ла­ся зу­стріч очіль­ни­ків РФС із ро­бо­чою гру­пою що­до пи­тань по Се­ва­сто­по­лю та Кри­му. У но­ви­ні за­зна­ча­є­ться, що ро­сій­ську сто­ро­ну пред­став­ля­ли пре­зи­дент ро­сій­сько­го фут­боль­но­го со­ю­зу Ми­ко­ла Тол­стих, за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра з між­на­ро­дних пи­тань Ка­те­ри­на Фе­ди­ши­на та ра­дник пре­зи­ден­та з пра­во­вих пи­тань Де­нис Ро­га­чов. Та­кож у по­ві­дом­лен­ні го­во­ри­ться, що сто­ро­ни кон­стру­ктив­но обго­во­ри­ли пи­та­н­ня подаль­шо­го роз­ви­тку фут­бо­лу у Се­ва­сто­по­лі та в Кри­му.

Гру­зин­ський захисник Ла­ша То­та­дзе, який сво­го ча­су ви­сту­пав за ду­блю­ю­чий склад ки­їв­сько­го «Ди­на­мо», ни­ні на­ма­га­є­ться за­ре­ко­мен­ду­ва­ти се­бе в «Ме­та­лі­сті». Обо­ро­нець уже ти­ждень про­хо­дить пе­ре­гляд у хар­ків­сько­му клу­бі й устиг на­віть зі­гра­ти в то­ва­ри­сько­му ма­тчі про­ти пол­тав­ської «Ворскли». За сло­ва­ми са­мо­го грав­ця, він ду­же за­до­во­ле­ний бу­ти в та­ко­му клу­бі, але ще оста­то­чно не знає, чи за­ли­ши­ться у Хар­ко­ві.

Оле­ксій Дов­гий, який не­дав­но за­ли­шив «Іл­лі­чі­вець», ни­ні тре­ну­є­ться з до­не­цьким «Ме­та­лур­гом». Зараз фут­бо­ліст пе­ре­бу­ває у ста­ту­сі віль­но­го аген­та. За не­о­фі­цій­ною ін­фор­ма­ці­єю, пів­за­хи­сник мо­же під­пи­са­ти кон­тракт із ко­ле­кти­вом Во­ло­ди­ми­ра П’ятен­ка пі­сля за­вер­ше­н­ня пер­шої ча­сти­ни чем­піо­на­ту Укра­ї­ни.

Про­дов­жу­ють по­шук но­во­го на­став­ни­ка в За­по­ріж­жі. Пі­сля того, як «Ме­та­лург» за­ли­шив Олег Та­ран, ни­ні на по­са­ду кер­ма­ни­ча «ко­за­ків» пре­тен­ду­ють одра­зу ві­сім фа­хів­ців. Це — Юрій Ма­кси­мов, Юрій Ба­ка­лов, Пав­ло Яко­вен­ко, Оле­ксандр Іщен­ко, Оле­ксандр Се­ви­дов, Олег Лутков, чин­ний на­став­ник ла­твій­сько­го «Спар­та­ка» Ро­ман Пи­ли­пчук і Ана­то­лій Чан­цев.

Кіль­ка слів що­до су­пер­ни­ка за­по­ріж­ців у най­ближ­чо­му ту­рі УПЛ — «Ди­на­мо». На­па­дник ки­ян Ар­тем Кра­вець, який отри­мав ушко­дже­н­ня ока в зу­стрі­чі ми­ну­ло­го ту­ру про­ти «Кар­пат», уже го­ту­є­ться до зві­тно­го дво­бою. Дня­ми Ар­те­му зня­ли шви, тож він роз­по­чав ін­ди­ві­ду­аль­ні за­ня­т­тя. За сло­ва­ми го­лов­но­го лі­ка­ря «Ди­на­мо» Ле­о­ні­да Ми­ро­но­ва, з по­вер­не­н­ням Крав­ця до основ­ної гру­пи ко­ман­ди не має бу­ти жо­дних про­блем.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.