Олег ФЕ­ДОР­ЧУК: «УСЕ АКТИВ­НІ­ШЕ ПРА­ЦЮЄ ТО­ТА­ЛІ­ЗА­ТОР»

УЖЕ ТРА­ДИ­ЦІЙ­НО НАШ ЕКС­ПЕРТ І ВО­ДНО­ЧАС НА­СТАВ­НИК «МИ­КО­ЛА­Є­ВА» РА­ЗОМ ІЗ «УФ» ПРО­АНА­ЛІ­ЗУ­ВАВ ПІДСУМКИ ПЕР­ШОЇ ЧА­СТИ­НИ ПЕР­ШО­СТІ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга - Єв­ген ДЕМЯН.

«ПІД­ВИ­ЩИВ­СЯ РІ­ВЕНЬ СЕ­РЕ­ДНЬОЇ КО­МАН­ДИ ЧЕМ­ПІО­НА­ТУ»

— Оле­же Ві­кто­ро­ви­чу, чим зна­мен­ний лі­тньо-осін­ній пе­рі­од зма­гань?

— По­ді­лю­ся вра­же­н­ня­ми, цей се­зон уже сьо­мий чи во­сьмий для ме­не в пер­шій лі­зі. Най­пер­ше, хо­чу звер­ну­ти ува­гу, що всі де­бю­тан­ти, крім «Гір­ни­ка», при­єм­но зди­ву­ва­ли. При­чи­ни: в них був на­пру­же­ний по­пе­ре­дній се­зон (одра­зу ві­сім ко­манд бо­ро­ли­ся за під­ви­ще­н­ня в кла­сі), на­то­мість наш ми­ну­лий чем­піо­нат був про­валь­ним. Отож «Тер­но­піль», «Гір­ник-Спорт», «Сталь» Д ви­окрем­лю­ва­ли­ся зі­гра­ні­стю, по­став­ле­ною грою та на­па­дом. Хо­ча най­яскра­ві­ший слід сво­єю ста­біль­ні­стю за­ли­ши­ла «Оле­ксан­дрія». На мою дум­ку, по­зи­тив­но по­зна­чи­ли­ся фі­нан­со­ве бла­го­по­луч­чя та сер­йо­зна кон­ку­рен­ція скла­ду. Са­ме зав­дя­ки які­сним за­мі­нам оле­ксан­дрій­ці ча­сто пе­ре­ма­га­ли. Роз­тринь­ку­ва­ти очки в кін­ці во­ни по­ча­ли ли­ше то­му, що се­бе «за­ко­ли­са­ли».

Во­дно­час, за­сму­ти­ли «ста­ро­жи­ли» пер­шо­сті: «Сталь» А, на­віть по­при про­бле­ми, «Ни­ва», «На­фто­вик-Укр­на­фта»…

— Чи збіль­шив­ся дис­ба­ланс у лі­зі? Рі­зни­ця між «Оле­ксан­дрі­єю» та «Бу­ко­ви­ною» по­тен­цій­но мо­же ста­но­ви­ти 35 очок.

— У цьо­му кон­текс­ті не мо­жна бра­ти до ува­ги пер­шу й остан­ню ко­ман­ди, ста­ти­сти­ки для пов­ної кар­ти­ни зав­жди їх «від­сі­ка­ють». Біль­ше того, се­ре­ди­на тур­нір­ної та­бли­ці щіль­на та ду­же ці­ка­ва: є ві­сім ко­манд, рів­них між со­бою, ко­трі, за пев­них умов, мо­гли би пе­ре­бу­ва­ти ви­ще. Не­до­пра­цю­ва­ли «Ге­лі­ос», «Пол­та­ва», зга­да­ний «На­фто­вик». Цьо­го­річ рі­вень не­пе­ре­дба­чу­ва­но­сті був украй ви­со­ким, як ні­ко­ли. Ці­ка­во, що ба­га­то ко­ле­кти­вів на ви­їзді ви­сту­па­ють кра­ще, ніж удома. Від­так за­зна­чу, що під­ви­щив­ся рі­вень се­ре­дньої ко­ман­ди чем­піо­на­ту. — Чи по­мі­ти­ли тен­ден­ції? — У та­кти­ці, хо­ча не хо­чу на цьо­му зу­пи­ня­ти­ся. У всіх, без ви­ня­тку, бу­ли не­о­дно­зна­чні ма­тчі. Жо­ден клуб не уни­кнув спа­ду впро­довж пер­шо­сті. «Тер­но­піль» у кін­ці різ­ко «зба­вив», ком­со­моль­ці чо­ти­ри-п’ять по­єдин­ків по­спіль не мо­гли ви­гра­ти, «Ди­на­мо-2» тяж­ко зна­хо­ди­ло свою гру, в «Ми­ко­ла­є­ва» бу­ла се­рія, ко­ли пе­ре­мо­ги чер­гу­ва­ли­ся з по­раз­ка­ми. Це го­во­рить ли­ше про те, що ко­ман­ди не­до­уком­пле­кто­ва­ні. Ли­ше оле­ксан­дрій­ці мо­жуть по­хи­зу­ва­ти­ся дво­ма рів­но­цін­ни­ми скла­да­ми. У цьо­му пла­ні їм сут­тє­во до­по­мо­гло об’єд­на­н­ня з «Укра­гро­ко­мом». Ди­ві­ться: «Ге­лі­ос» утра­тив Крав­чен­ка, й роз­по­чав­ся спад, трав­му­ва­ли­ся в ми­ко­ла­їв­ців обо­рон­ці — одра­зу по­ча­ли­ся роз­гро­ми. І так мо­жна го­во­ри­ти про всіх.

— Чи по­кра­щи­ла­ся за­галь­на си­ту­а­ція із фі­нан­со­вим за­без­пе­че­н­ням ФК?

— Най­гір­ше ста­но­ви­ще в «Ми­ко­ла­є­ві», де ще не отри­му­ва­ли жо­дної зар­пла­тні. Да­лі — чер­ні­ве­цький клуб, хо­ча остан­нім ча­сом там усе змі­ни­ло­ся в кра­щий бік. Як на­слі­док, з’явив­ся ре­зуль­тат. Іще на по­ча­тку се­зо­ну сю­ди мо­жна бу­ло від­не­сти й «Ни­ву», про­те зго­дом си­ту­а­ція по­кра­щи­ла­ся. Що­до ре­шти: ні в осо­би­стих роз­мо­вах, ні в пре­сі не зу­стрі­чав осо­бли­вих на­рі­кань на фі­нан­су­ва­н­ня.

«НИ­НІ МЕН­ШЕ ДИВ­ЛЯ­ТЬСЯ В БІК АР­БІ­ТРІВ»

— Отож по­сту­по­во у цьо­му пла­ні від­бу­ва­ю­ться зру­ше­н­ня?

— Тут спра­ва в ін­шо­му. Змі­ни­ла­ся об­ста­нов­ка в кра­ї­ні, то­му фут­бо­лі­сти у цьо­му на­прям­ку по­ча­ли «за­зі­ха­ти» на мен­ші ко­шти. По­вір­те, зар­пла­тні в усіх ко­ман­дах змен­ши­ли­ся на по­ря­док, по­рів­ня­но з дво­рі­чною дав­ни­ною — вдві­чі. У всіх ди­ві­зіо­нах що­ро­ку стає все мен­ше клу­бів, отож ду­же зро­сла кон­ку­рен­ція, а грав­ці ста­ли по­го­джу­ва­ти­ся на мен­ші су­ми в кон­тра­кті. Ду­маю, ра­ні­ше во­ни би за та­кі гро­ші не ви­йшли на по­ле. Ви­па­док із «ко­ра­бе­ла­ми» вза­га­лі без­пре­це­ден­тний: фут­бо­лі­сти гра­ють, ні­чо­го за це не отри­му­ю­чи!

— Зно­ву про­хо­дить се­зон без учо­ра­шніх пред­став­ни­ків елі­ти. Це якось по­зна­ча­є­ться на чем­піо­на­ті?

— Та не ска­зав би. Зав­жди в при­клад став­лю НБА й НХЛ, там уза­га­лі ні­хто не «ви­лі­тає». Біль­ше стра­жда­ють ко­ле­кти­ви від того, що ні­хто не ста­вить зав­да­н­ня на се­зон, не шу­кає під­си­ле­н­ня. За­те ни­ні мен­ше див­ля­ться в бік ар­бі­трів. У на­шо­му фут­бо­лі «ста­ви­ти зав­да­н­ня» зав­жди асо­ці­ю­є­ться з лояльністю суд­дів. Фе­мі­да цьо­го­річ об­хо­ди­ться без гу­чних скан­да­лів і ка­та­стро­фі­чних по­ми­лок. Хо­ча сам мо­жу зна­йти в ма­тчах ми­ко­ла­їв­ців три без­під­став­них пе­наль­ті, вва­жаю, що це нор­ма за пер­шу ча­сти­ну. Ду­маю, в пла­ні суд­дів­ства ста­ло лег­ше «ди­ха­ти».

— У яко­му на­прям­ку ру­ха­є­ться рі­вень пер­шої лі­ги?

— Ска­жу, що ста­ло ці­ка­ві­ше. То­рік був один із най­гір­ших се­зо­нів. Що ще ска­за­ти, ко­ли до кін­ця пер­шо­сті жо­ден ФК не за­де­кла­ру­вав на­мір під­ви­щи­ти­ся в кла­сі? Від­чу­ва­ла­ся якась інер­тність. І це ще одна при­чи­на вда­ло­го стар­ту дебютантів. У них чем­піо­нат був най­ці­ка­ві­шим, то­му, роз­по­чав­ши ви­сту­пи в но­во­му се­ре­до­ви­щі, во­ни ви­гля­да­ли на­ла­што­ва­ні­ши­ми за ін­ших і вмо­ти­во­ва­ні­ши­ми. Теж са­ме сто­су­є­ться «Олім­пі­ка» в прем’єр-лі­зі. При­то­му, що не вва­жаю їх силь­ні­ши­ми за ни­ні­шню «Оле­ксан­дрію».

— То­рік ви ска­за­ли, що «від­чу­ва­є­те три­во­гу за май­бу­тнє пер­шої лі­ги». Із яки­ми дум­ка­ми йде­те зараз на зи­мо­вий антракт?

— На мою дум­ку, най­гір­шо­го ва­рі­ан­ту ми уни­кну­ли — чем­піо­нат стартував. Ни­ні існує не­хо­ро­ша тен­ден­ція: у ві­тчи­зня­но­му фут­бо­лі все актив­ні­ше пра­цює то­та­лі­за­тор. До ме­не під­хо­дять мо­ло­ді грав­ці та скар­жа­ться, що до них по­стій­но звер­та­ю­ться «тем­ні» лю­ди, ко­трі про­по­ну­ють ре­чі, м’яко ка­жу­чи, не пов’яза­ні із за­ко­ном. До ме­не ді­йшли чу­тки, що є низ­ка фут­бо­лі­стів, які «ко­чу­ють» із ко­ман­ди в ко­ман­ду та за­йма­ю­ться фут­боль­ним кри­мі­на­лом. Спо­ді­ва­ю­ся, фун­кціо­не­ри ПФЛ звер­нуть на це ува­гу. Пам’ятаю, що то­рік теж схо­жі роз­мо­ви бу­ли, на­віть змі­ни до Ре­гла­мен­ту вне­сли. Однак не мо­жу ска­за­ти, що із цим хтось бо­ре­ться. Ін­ко­ли див­лю­ся футбол і сум­ні­ва­ю­ся у по­ря­дно­сті лю­дей на по­лі.

«ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОСТЯМИ ЦЕЙ ЧЕМ­ПІО­НАТ ПЕ­РЕ­ВА­ЖАЄ ПО­ПЕ­РЕ­ДНІ»

— Та­кож то­рік на­рі­ка­ли на не­зна­чну кіль­кість мо­ло­дих ви­ко­нав­ців, які зго­дом мо­жуть до­ро­сти до най­ви­що­го рів­ня.

— Так, зараз їх по­біль­ша­ло. Не на­зи­ва­ти­му їхні прі­зви­ща, що­би не ламати їм кар’єри. У скла­ді дні­про­дзер­жин­ців, як мі­ні­мум, є троє та­ких ви­ко­нав­ців, у Жаб­чен­ка — двоє, в «Ге­лі­о­сі» — кіль­ка грав­ців, у юних ди­на­мів­ців — дво­є­троє, зві­сно, в «Оле­ксан­дрії» є низ­ка вправ­них фут­бо­лі­стів. За­га­лом, де­ся­ток-дру­гий на­зби­ра­є­ться. За­зна­чу, що на­ра­зі ду­же ве­ли­ка кон­ку­рен­ція в лі­нії на­па­ду, є ду­же ба­га­то ці­ка­вих на­па­дни­ків. Тоб­то, якщо бра­ти ін­ди­ві­ду­аль­но­сті, то цей чем­піо­нат пе­ре­ва­жає по­пе­ре­дні. По­вір­те, за які­стю ви­ко­нав­ців і стру­кту­рою гри пе­ре­ра­хо­ва­ні ко­ман­ди ні­чим не по­сту­па­ю­ться «Го­вер­лі», «Ме­та­лур­гу» Зп, «Олім­пі­ку». Ще по­ки не ді­йшов ви­снов­ку: це елітний ди­ві­зіон опу­ска­є­ться чи ми під­ні­ма­є­мо­ся? Хо­ча на­ціо­наль­ний Ку­бок по­ка­зав, що кон­ку­рен­цію во­ни вже мо­жуть скла­да­ти. Зі­зна­ти­ся, в ме­не зараз біль­ше опти­мі­зму що­до май­бу­тньо­го, ніж це бу­ло ра­ні­ше.

— Ка­жуть, що ко­лись у пер­шій лі­зі гра­ли до­ро­слі дядь­ки, ко­трі ма­ли пев­ний рі­вень до­сві­ду та май­стер­но­сті, а зараз пе­ре­ва­жно ви­сту­пає мо­лодь, яка ли­ше йо­го на­бу­ває. Від­так, чи до­ціль­но го­во­ри­ти, що пер­шість по­ча­ла ви­ко­ну­ва­ти своє зав­да­н­ня — пле­ка­ти та­лан­ти для прем’єр-лі­ги?

— Так, але не від хо­ро­шо­го жи­т­тя. На мій по­гляд, остан­ні по­кра­ще­н­ня ви­ни­кли не то­му, що хтось сві­до­мо зни­зив се­ре­дній вік, а то­му, що не­має тих ко­штів, які ко­лись бу­ли. До того ж, ба­га­то лю­дей ви­ру­ши­ли гра­ти за кор­дон. По­вто­рю­є­ться си­ту­а­ція, ко­тра бу­ла в 1990-х: ба­га­то хто по­їхав гра­ти в Ро­сію, за­те в нас з’явив­ся, при­мі­ром, Шев­чен­ко.

Футбол тим ці­ка­вий, що еко­но­мі­чна скла­до­ва мо­же по­гір­шу­ва­ти­ся, але в мо­ло­дих фут­бо­лі­стів бу­де шанс зро­би­ти со­бі ім’я. Це ж не хтось за ме­ту со­бі ста­вить: роз­ви­ва­ти мо­лодь, аби на цьо­му за­ро­бля­ти. Тим па­че, що ри­нок у пер­шій лі­зі від­су­тній, а трансфе­рів уза­га­лі не існує.

— На­о­ста­нок, як га­да­є­те, «Оле­ксан­дрія» — пер­ший пре­тен­дент на по­пов­не­н­ня ви­щої лі­ги, а «Бу­ко­ви­на» — дру­гої?

— Ду­маю, що все так і за­ли­ши­ться. Іще одне пи­та­н­ня: не­ві­до­мо, чи всі до­гра­ють се­зон. Дай, Бог, аби ал­чев­ська «Сталь» ді­йшла до фі­ні­шу. Що­до фа­во­ри­тів по­трі­бно ре­аль­но ди­ви­ти­ся на ре­чі: ні­хто, крім «Оле­ксан­дрії» та «Зір­ки», ате­ста­цію не прой­де. Від­так оле­ксан­дрій­ці за­ли­ша­ю­ться без аль­тер­на­ти­ви, зва­жа­ю­чи на ви­сту­пи кі­ро­во­град­ців. Із при­во­ду ау­тсай­де­рів: є ко­ман­ди, ко­трим тре­ба бо­ро­ти­ся не за збе­ре­же­н­ня про­пи­ски, а за існу­ва­н­ня клу­бу. Ось грає «Обо­лонь» у дру­гій лі­зі, й ні­хто не ро­бить із цьо­го тра­ге­дію. Ко­лись го­во­рив ана­ло­гі­чні сло­ва, бу­ду­чи тре­не­ром він­ни­цької «Ни­ви», а з ме­не смі­я­ли­ся, мов­ляв, на­ві­що нам у остан­ній лі­зі ко­ман­да? По­вто­рю­є­ться си­ту­а­ція в «Ми­ко­ла­є­ва», бо тут бо­рю­ться не за ко­ман­ду, а за її мі­сце у чем­піо­на­ті. А по­трі­бно зро­би­ти все, що­би не ско­ти­ти­ся до Жи­то­ми­ра, Рів­но­го, Хмель­ни­цько­го, Він­ни­ці. Ко­ли зні­муть із зма­гань че­рез бор­ги, вже пі­зно бу­де ку­са­ти лі­кті та бі­га­ти по гу­бер­на­то­рах…

17 ли­сто­па­да. 13.00. Кар­лів­ка. Стадіон «Ма­ши­но­бу­дів­ник». 200 гля­да­чів.

Ар­бітр: Д. Ко­но­нов (До­нецьк), 1-й аси­стент: І. Си­до­рук (Сум­ська обл.), 2-й аси­стент: В. Ки­се­льов (Су­ми), ре­зерв­ний ар­бітр: Д. Ре­зні­ков (Дні­про­пе­тров­ська обл.). Де­ле­гат ФФУ: О. Пер­ву­шкін (Чер­ка­си). АЛ­ЧЕВСЬК: Га­нєв, Ма­кси­мен­ко, Назаренко, Ко­ва­льов, Хро­мих, Скар­лош, Нга­ха, Ло­гі­нов, Ма­му­тов (Ма­са­лов, 63), Ха­мід, Ло­ктіо­нов (Гор­дя, 63). Тре­нер: Ва­дим ПЛОТНІКОВ. КИ­ЇВ: Во­ли­нець, Ри­жук, Бра­тков, Тру­бо­чкін, Аза­цький (Спи­чка, 89), Ге­ме­га, Ци­буль­ник, Сав­чен­ко, По­л­ярус, Хльо­бас, Ярем­чук (Ма­ік, 85). Тре­нер: Оле­ксандр ХА­ЦКЕ­ВИЧ. Гол: Хльо­бас (55). По­пе­ре­дже­н­ня: Нга­ха (18), Ло­ктіо­нов (59), Гор­дя (65) — Ци­буль­ник (9).

«Жо­ден клуб не уни­кнув спа­ду впро­довж пер­шо­сті».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.