Сер­гій МА­КА­РОВ: «КЛУ­БАМ-БОР­ЖНИ­КАМ ДА­ЛИ ЧАС ДО КІН­ЦЯ РО­КУ»

ПІ­СЛЯ ЗА­СІ­ДА­Н­НЯ РА­ДИ ЛІГ ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ПФЛ ПІД­СУ­МУ­ВАВ ОСІН­НЮ ЧА­СТИ­НУ ЗМА­ГАНЬ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Оле­ксандр ТРАВЯНКА.

Про зма­га­н­ня у ці­ло­му. «Пер­ша ча­сти­на се­зо­ну від­бу­ла­ся. На сьо­го­дні, вра­хо­ву­ю­чи си­ту­а­цію в кра­ї­ні, це вже успіх. Вар­то та­кож від­зна­чи­ти, що жо­дна з ко­манд не зня­ла­ся зі зма­гань. Ма­є­мо ли­ше один не­ви­їзд. «Бу­ко­ви­на» не при­бу­ла на по­єди­нок у Хар­ків про­ти мі­сце­во­го «Ге­лі­о­са», — по­ві­до­мив Сер­гій Ма­ка­ров. У ці­ло­му ж, ко­мен­ту­ю­чи си­ту­а­цію дов­ко­ла клу­бу із Чер­нів­ців, очіль­ник ПФЛ від­зна­чив по­зи­тив­ні тен­ден­ції. «Бу­ко­ви­на» хо­ча й ча­сти­на­ми, але вже роз­по­ча­ла про­цес лі­кві­да­ції за­бор­го­ва­но­сті. Це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки гру­пі бі­зне­сме­нів, які при­йшли на до­по­мо­гу, ко­ли ФК ба­лан­су­вав на ме­жі зня­т­тя зі зма­гань.

Про бор­жни­ків. Пер­ша ча­сти­на се­зо­ну хо­ча й за­вер­ши­ла­ся, втім, на зи­мо­ві ка­ні­ку­ли де­які клуби пі­шли зі ста­ту­сом бор­жни­ків. «За­яв­ко­вий вне­сок ми роз­ді­ли­ли на три ча­сти­ни. Пер­шу не спла­ти­ли ли­ше два клуби: «Бу­ко­ви­на» та «Ни­ва». Що­до дру­гої ча­сти­ни, тер­мін спла­ти якої вже та­кож за­кін­чив­ся, роз­ра­ху­ва­ли­ся та­кож не всі», — по­ві­до­мив Ма­ка­ров. На за­сі­дан­ні Ра­ди Ліг бу­ло ухва­ле­не рі­ше­н­ня до­по­ки не пе­ре­да­ва­ти спра­ви по цих ко­ле­кти­вах до КДК ФФУ. Бор­жни­ки ж отри­ма­ли час до кін­ця ро­ку на спла­ту вне­сків. Якщо ж від­по­від­ні ко­шти не на­ді­йдуть, до цих ко­манд бу­дуть за­сто­со­ва­ні сан­кції у ви­гля­ді по­збав­ле­н­ня пра­ва ре­є­стра­ції як клу­бів, так і грав­ців на дру­гу ча­сти­ну се­зо­ну. Ін­ши­ми сло­ва­ми, ФК не бу­де допу­ще­ний до зма­гань.

Про ар­бі­траж. І не див­но, що ця тема ви­кли­ка­ла най­жва­ві­ше обго­во­ре­н­ня на за­сі­дан­ні. Адже не­вдо­во­ле­них ді­я­ми суд­дів ви­ста­ча­ло. Го­лов­ний спіч клу­бів сто­су­вав­ся від­су­тно­сті зв’яз­ку з Ко­мі­те­том ар­бі­трів. На за­сі­дан­ні бу­ли при­су­тні го­ло­ва Ко­мі­те­ту ар­бі­трів Ва­силь Мель­ни­чук і аси­стент ку­ра­то­ра си­сте­ми ар­бі­тра­жу в про­фе­сіо­наль­но­му фут­бо­лі Укра­ї­ни Лу­ча­но Лу­чі. Усі за­ува­же­н­ня во­ни ви­слу­ха­ли й ді­йшли ви­снов­ку, що Ко­мі­тет ар­бі­трів го­то­вий ті­сні­ше пра­цю­ва­ти з Лі­гою. Утім, по­при всі за­ува­же­н­ня, бу­ла від­зна­че­на й по­зи­тив­на тен­ден­ція що­до по­кра­ще­н­ня ро­бо­ти пра­ців­ни­ків Фе­мі­ди.

Про до­го­вір­ні ма­тчі й то­та­лі­за­тор. Одна з най­бо­лю­чі­ших і во­дно­час най­скла­дні­ших тем не ли­ше для ві­тчи­зня­но­го фут­бо­лу, а й для сві­то­во­го вза­га­лі. Є во­на й в Укра­ї­ні, що, га­даю, ні­хто не ста­не за­пе­ре­чу­ва­ти. Одра­зу би хо­ті­ло­ся по­ді­ли­ти її на дві ча­сти­ни: до­го­вір­ні ма­тчі й гру ко­манд на тоталізаторі. Пер­ша, во­на й най­скла­дні­ша, це, ма­буть, тема для окре­мо­го ма­те­рі­а­лу. А спро­бу­ва­ти до­ко­па­ти­ся до істи­ни, чи при­найм­ні до­ве­сти, що той чи ін­ший матч був до­го­вір­ним, май­же не­ре­аль­но. То­му за­зви­чай по­ді­бні зви­ну­ва­че­н­ня за­кін­чу­ю­ться пу­стою ба­ла­ка­ни­ною й пе­ре­ли­ва­н­ням із пу­сто­го в по­ро­жнє. Уда­ло про це ви­сло­вив­ся на за­сі­дан­ні Ра­ди Ліг аси­стент ку­ра­то­ра си­сте­ми ар­бі­тра­жу Лу­ча­но Лу­чі: «Якщо не­має пря­мих до­ка­зів, то не­ма й про що го­во­ри­ти».

Спра­ва не зру­шить із мер­твої то­чки, до­по­ки ми не вда­мо­ся до до­сві­ду роз­ви­не­них єв­ро­пей­ських кра­їн. Як при­клад, озна­йом­те­ся з но­ви­ною цьо­го ти­жня: «Пре­зи­дент «Ка­на» Жан‑Фран­суа Фор­тен за‑ аре­што­ва­ний фран­цузь­кою по‑ лі­ці­єю за пі­до­зрою в при­че­тно­сті до ор­га­ні­за­ції до­го­вір­но­го ма­тчу, по­ві­дом­ляє Reuters. Він став одним із дев’яти за­а­ре­што­ва­них за пі­доз‑ рою в то­му, що впли­нув на ре‑ зуль­тат ма­тчу ми­ну­ло­го се­зо­ну з «Ні­мом» (1:1). Ця ні­чия до­зво­ли­ла «Ні­му» збе­рег­ти мі­сце в дру­го­му ди­ві­зіо­ні, а «Ка­ну» — ви­йти в лі­гу 1. Пре­зи­дент «Ні­ма» Жан‑Марк Кон‑ рад та­кож був за­а­ре­што­ва­ний по­лі­ці­єю».

А ось гра ко­манд на тоталізаторі — це де­що но­ве яви­ще в на­шо­му фут­бо­лі. Із цим по­го­див­ся й очіль­ник ПФЛ. «Якщо ра­ні­ше бу­ло на­віть скла­дно уяви­ти, що бу­кме­кер­ські кон­то­ри мо­жуть при­йма­ти став­ки на ма­тчі пер­шої та дру­гої ліг, то сьо­го­дні це — ре­аль­ність. Ми на­віть уяви­ти не мо­гли, що це так швид­ко при­йде й до нас (Сер­гій Ма­ка­ров на­вів сві­жий при­клад: матч дру­гої лі­ги 15 ту­ру «Обо­ло­ньБро­вар» — «Енер­гія» (5:1). Іще під час по­єдин­ку нам по­ча­ли над­хо­ди­ти по­ві­дом­ле­н­ня, що матч мо­же про­хо­ди­ти не в че­сній бо­роть­бі з бо­ку го­стей. Пе­ре­гля­нув­ши ві­део, не­озбро­є­ним оком мо­жна зро­зу­мі­ти, хто в яку гру грає. Ва­жли­во, що «Обо­лонь-Бро­вар» до цьо­го не при­че­тний. Ми за­про­си­ли ві­део та ко­мен­та­рі від обох клу­бів. Спра­ву пе­ре­да­ли до Ко­мі­те­ту з ети­ки і че­сної гри, де да­дуть пра­во­ву оцін­ку цьо­му ма­тчу. Із сво­го бо­ку, спро­бу­є­мо ви­ро­би­ти си­сте­му бо­роть­би із цим яви­щем», — за­явив пре­зи­дент ПФЛ.

Із цьо­го при­во­ду про­чи­тав на одно­му із сай­тів до­во­лі ці­ка­вий ко­мен­тар, суть яко­го зво­ди­ла­ся до на­сту­пно­го. Зар­пла­тня грав­ців «Енер­гії» у се­ре­дньо­му скла­дає 1500 гри­вень. На матч ко­ман­да ви­їха­ла о п’ятій ран­ку й при­бу­ла до Ки­є­ва за кіль­ка го­дин до по­ча­тку гри. Про стан грав­ців пі­сля та­ко­го пе­ре­їзду мо­жна тіль­ки здо­га­ду­ва­ти­ся. Ні для ко­го не се­крет, що обо­лон­ці без осо­бли­вих про­блем і так здо­ла­ли б опо­нен­та. До­бре це усві­дом­лю­ва­ли, ма­буть, і но­во­ка­хов­ці. А ось із яким ра­хун­ком про­гра­ти, рі­зни­ця ве­ли­ка. Якщо зро­би­ти ставку, що по­сту­пи­шся з роз­гром­ним ра­хун­ком, мо­жна не­по­га­но підза­ро­би­ти. Ви­снов­ки ро­біть са­мі.

Про ТБ-транс­ля­ції. На ни­ні­шній се­зон бу­ло за­пла­но­ва­но 20 транс­ля­цій ма­тчів пер­шої лі­ги. Але не ви­клю­че­но, що ця кіль­кість мо­же й збіль­ши­ти­ся. «Пер­шо­чер­го­во з ка­на­лом «Футбол» до­мов­ля­ли­ся про 20 транс­ля­цій. Нам пі­шли на­зу­стріч, і всі ма­тчі, які бу­ли в пря­мо­му ефі­рі пер­шої по­ло­ви­ни се­зо­ну, ка­нал про­вів сво­їм ко­штом. Ма­є­мо на­дію, що у ве­сня­ній ча­сти­ні всі ви­тра­ти вже ві­зьме­мо на се­бе. І хо­ча в нас на сьо­го­дні спон­со­рів не­має, ма­є­мо на­дію, що зі змі­ною го­ло­ви на­шої до­чір­ньої ком­па­нії «Ліга футбол» спра­ви пі­дуть на кра­ще», — під­су­му­вав пре­зи­дент ПФЛ Сер­гій Ма­ка­ров.

Тема ар­бі­тра­жу ви­кли­ка­ла най­жва­ві­ше обго­во­ре­н­ня на за­сі­дан­ні Ра­ди Ліг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.