ЯК КОНЬ­КО­ВА НЕ ПУ­СТИ­ЛИ ДО «ТІ­ЛА» ПЛА­ТІ­НІ

ЗДА­Є­ТЬСЯ, ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТО­ВІ ФФУ ТА­КИ «СПЛЕ­ЛИ ЛА­ПТІ»

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

До ви­снов­ку, ви­не­се­но­му в підза­го­ло­вок ма­те­рі­а­лу, спо­ну­кає кон­кре­тний факт — про­стий і ди­во­ви­жний во­дно­час: усім ві­до­мо, що ми­ну­лої п’ятни­ці, 21 ли­сто­па­да, до Ки­є­ва з ро­бо­чим ві­зи­том та­ки при­був керманич УЄФА Мі­шель Пла­ті­ні, але ма­ло хто знає, що, про­вів­ши у сто­ли­ці Укра­ї­ни чи­ма­ло зу­стрі­чей (у т.ч. із Пе­тром По­ро­шен­ком), фран­цуз так і не по­ба­чив­ся з Ана­то­лі­єм Конь­ко­вим, хо­ча, за іде­єю, той мав су­про­во­джу­ва­ти ви­со­ко­го го­стя впро­довж усьо­го пе­ре­бу­ва­н­ня на на­шій зем­лі. Зві­сно, мо­жна це спи­са­ти на те, що ні­чо­го сим­во­лі­чно­го тут не­має, або ж на не­ду­гу очіль­ни­ка На­ціо­наль­ної фе­де­ра­ції, про яку бу­ло за­яв­ле­но на не­дав­ньо­му Ви­кон­ко­мі. Утім, га­даю, все вже вирішено: без­умов­но, п. Пла­ті­ні по­я­сни­ли, що й до чо­го, а нам за­ли­ша­є­ться че­ка­ти на подаль­ший роз­ви­ток по­дій. Мо­же на­віть тра­пи­ти­ся, що не тре­ба бу­де че­ка­ти до 18 гру­дня. Рі­зні сьо­го­дні по­бу­ту­ють чу­тки…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.