«ДНІ­ПРО» МО­ЖЕ ЗА­БРА­ТИ ОЧКИ В «ІН­ТЕ­РА» ТАК СА­МО, ЯК ЦЕ ВДА­ЛО­СЯ «ГО­ВЕР­ЛІ» З «ДНІ­ПРОМ»

ІЗ ПРИ­ВО­ДУ ПРИЙДЕШНІХ МА­ТЧІВ КО­РЕ­СПОН­ДЕН­ТИ «УФ» ОПИ­ТА­ЛИ ЧО­ТИ­РЬОХ КО­ЛИ­ШНІХ ФУТ­БО­ЛІ­СТІВ НА­ШИХ КО­МАНД

Ukrainskiy Futbol - - Єврокубки - Ігор ЛЕОНОВ, екс-гра­вець «Ша­хта­ря». Ро­ман МА­КСИ­МЮК, екс-гра­вець «Ди­на­мо». Іван ПАН­ЧИ­ШИН, екс-гра­вець «Ме­та­лі­ста». Ва­дим ЄВТУШЕНКО, екс-гра­вець «Дні­пра».

«Ша­хтар» — «Атле­тик». Мою від­по­відь тре­ба ро­зді­ли­ти на дві ча­сти­ни — за­ле­жно від очі­ку­ва­но­го ре­зуль­та­ту. По-пер­ше, є лю­ди, які все ще став­лять під сум­нів те, що до­неч­ча­ни ви­йдуть із гру­пи, тож, мов­ляв, є сенс гра­ти з ба­ска­ми на ні­чию. Я до та­ких пе­си­мі­стів не на­ле­жу, пер­спе­кти­ва не­ви­хо­ду з гру­пи зда­є­ться ме­ні смі­шною. По-дру­ге, якщо роз­мір­ко­ву­ва­ти тве­ре­зо: «Ша­хтар» — уже в плей-оф, пи­та­н­ня тіль­ки в то­му, що­би ви­йти з першого мі­сця й не по­вто­ри­ти по­ми­лок се­зо­ну-2012/2013, ко­ли, че­рез по­мил­ку, ми ви­йшли на «Бо­рус­сію». Для цьо­го тре­ба ви­гра­ва­ти у Льво­ві й спо­ді­ва­ти­ся, що БАТЕ — не зов­сім без­на­дій­на ко­ман­да, ко­тра зу­міє по­бо­ро­тись із пор­ту­галь­ця­ми. Осо­би­сто я впев­не­ний не тіль­ки в то­му, що «гір­ни­ки» пе­ре­гра­ють «Атле­тик» — ме­ні, че­сно ка­жу­чи, зда­є­ться, що на­ра­зі не існує жо­дно­го фа­кто­ра, ко­трий за­ва­дить на­шим узя­ти три очки. Хі­ба що фа­ктор бра­ку та­ла­ну — футбол, як ві­до­мо, річ не­пе­ре­дба­чу­ва­на, то­му… А так, пе­ре­ко­на­ний, «Ша­хтар» без ва­рі­ан­тів ви­грає.

«Ди­на­мо» — «Ріу Аве». Га­даю, пі­сля того, як у пер­шо­му ко­лі ки­я­ни пе­ре­мо­гли в Пор­ту­га­лії 3:0, а там­те­шня ко­ман­да ви­гля­да­ла на­стіль­ки без­по­ра­дно, скла­дно по­ві­ри­ти, що ці хло­пці зу­мі­ють про­ти­сто­я­ти укра­їн­цям у Ки­є­ві. Не­га­тив­но­му роз­ви­тку по­дій на НСК «Олім­пій­ський» мо­жуть «спри­я­ти» кіль­ка фа­кто­рів. Пер­ший: ва­лі­зний на­стрій ди­на­мів­ців, які, по­том­ле­ні скла­дним ро­ком, ду­ма­ти­муть біль­ше про від­пус­тку. Дру­гий: при­та­ман­на нам не­до­оцін­ка су­пер­ни­ка. Тре­тій: де­яка не­ста­біль­ність, що ха­ра­кте­ри­зує ди­на­мів­ців уво­се­ни. Хо­ча остан­ній фа­ктор я не став би пе­ре­оці­ню­ва­ти: при­пу­сті­мо, ки­я­ни про­ва­ли­ли­ся в Оль­бор­зі, бо пе­ред тим ма­ли не­про­стий матч у чем­піо­на­ті, а з «Кар­па­та­ми» зі­гра­ли не­вда­ло, бо львів’яни — в прин­ци­пі не­про­стий су­пер­ник, який ду­же вмі­ло за­чи­нив­ся на сво­їй по­ло­ви­ні по­ля… За всі­ма по­ка­зни­ка­ми, на­ша ко­ман­да му­сить пе­ре­мог­ти. Але! Да­вай­те не за­бу­ва­ти, що «Ріу Аве» про­бив­ся в гру­пу Лі­ги Європи, це до­бро­тний ко­ле­ктив. Про­сто йо­го під­ко­си­ли стартові нев­да­чі в гру­пі.

«Тра­бзон­спор» — «Ме­та­ліст». На жаль, гра хар­ків’ян із «Чор­но­мор­цем» зір­ва­ла­ся, а це по­зна­чи­ться на під­го­тов­ці до ма­тчу з «Тра­бзон­спо­ром». На мій по­гляд, це не­га­тив­ний мо­мент, адже впли­ває на якість під­го­тов­ки. Не­хай для підопічних Іго­ря Ра­ха­є­ва зу­стріч із тур­ка­ми вже ні­чо­го не ви­рі­шує в тур­нір­но­му пла­ні, але за­ли­ша­є­ться бо­роть­ба за честь, гі­дність, рей­тинг клу­бу та кра­ї­ни. Фут­бо­лі­сти по­вин­ні це ро­зу­мі­ти й від­да­ти всі си­ли за­ра­ди успі­ху. Над «Ме­та­лі­стом» уже не тя­жіє від­по­від­аль­ність за ре­зуль­тат. Дай Бог, аби це ста­ло по­зи­тив­ним мо­мен­том, до­по­мо­гло грав­цям за­спо­ко­ї­ти­ся й по­ка­за­ти най­кра­щі яко­сті. Усе за­ле­жить од того, на­скіль­ки фут­бо­лі­сти «Ме­та­лі­ста» бу­дуть мо­ти­во­ва­ні, маю на ува­зі, су­то пси­хо­ло­гі­чно, про­я­ви­ти во­льо­ві яко­сті, пов­ну са­мо­від­да­чу.

Два остан­ніх по­єдин­ки, які ди­вив­ся, з «Ле­гі­єю» і «Іл­лі­чів­цем», по­ка­за­ли, що ігро­вий по­черк ко­ман­ди на­ла­го­джу­є­ться. Уже кра­ще три­ма­ють м’яч, про­гля­да­є­ться ма­лю­нок гри. На мою дум­ку, матч із «Тра­бзон­спо­ром» ста­не визначальним у то­му пла­ні, чи на пра­виль­но­му шля­ху пе­ре­бу­ває «Ме­та­ліст», чи ні.

«Ін­тер» — «Дні­про». Ні­чия підопічних Мирона Маркевича з ужго­род­ця­ми ще раз під­кре­слює, що впро­довж се­зо­ну на­шим лі­де­рам бу­де не­со­лод­ко, адже їхні су­пер­ни­ки на­ла­што­ву­ю­ться на сер­йо­зну бо­роть­бу. Це до­во­дить і гра «Ди­на­мо» з «Кар­па­та­ми», й матч «Ша­хта­ря» з до­не­цьким «Ме­та­лур­гом», і ось те­пер — по­єди­нок «Дні­пра» з «Говерлою». У цих ма­тчах на­чеб­то фа­во­рит по­ви­нен був бра­ти три очки. Але не так ста­ло­ся, як га­да­ло­ся. Як оця ні­чия по­зна­чи­ться на при­йде­шньо­му ма­тчі дні­прян із «Ін­те­ром»? Ду­маю, ні­як не по­зна­чи­ться. Адже це ін­ший тур­нір, ін­шо­го рів­ня су­пер­ник, до яко­го, не­за­ле­жно від ре­зуль­та­ту в остан­ньо­му ма­тчі, тре­ба го­ту­ва­ти­ся зі всі­єю від­по­від­аль­ні­стю. Дні­про­пе­тров­цям від­сту­па­ти осо­бли­во ні­ку­ди. Тре­ба по­ста­ра­ти­ся взя­ти очки. У цьо­му не­має ні­чо­го не­мо­жли­во­го. «Дні­про» мо­же за­бра­ти очки в «Ін­те­ра» так са­мо, як це вда­ло­ся «Го­вер­лі» з «Дні­пром». У мі­лан­ців силь­на ко­ман­да, але не без не­до­лі­ків. Яко­юсь мі­рою «Дні­пру» не по­ща­сти­ло, що в іта­лій­ців від­бу­ла­ся змі­на тре­не­ра. Це, зви­чай­но, до­дасть мо­ти­ва­ції фут­бо­лі­стам «Ін­те­ра». Але, ду­маю, в «Дні­пра» до­ста­тньо по­ту­жний ко­ле­ктив, яко­му до сна­ги до­сяг­ти успі­ху.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.