Іван ОРДЕЦЬ: «ЧЕ­РЕЗ ПЕНЬ КО­ЛО­ДУ БА­СКИ ТО­ЧНО НЕ ГРА­ТИ­МУТЬ»

ЗАХИСНИК «ША­ХТА­РЯ» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО ПЕ­РЕ­МО­ГУ НАД «КАР­ПА­ТА­МИ» ТА ЯК «ГІР­НИ­КИ» ГО­ТУ­Ю­ТЬСЯ ДО ПРО­ТИ­СТО­Я­Н­НЯ В ЛІ­ЗІ ЧЕМ­ПІО­НІВ ІЗ «АТЛЕ­ТИ­КОМ»

Ukrainskiy Futbol - - Єврокубки - Ро­ман КИРІЄНКО.

Як з’ясу­ва­ло­ся пі­сля ма­тчу з львів­ським ко­ле­кти­вом, у бе­ка «по­ма­ран­че­во-чор­них» ді­а­гно­сту­ва­ли пе­ре­лом паль­ця на лі­вій нозі. За по­пе­ре­дньою ін­фор­ма­ці­єю, на від­нов­ле­н­ня Ор­де­цю зна­до­би­ться що­най­мен­ше мі­сяць, від­так се­зон для мо­ло­до­го фут­бо­лі­ста «Ша­хта­ря» фа­кти­чно за­кін­чив­ся.

— Іва­не, ві­зу­аль­но «гір­ни­ки» ду­же лег­ко пе­ре­гра­ли «Кар­па­ти», від­зна­чив­шись уже в де­бю­ті зу­стрі­чі дво­ма м’яча­ми. Чи сто­я­ло пе­ред ко­ман­дою зав­да­н­ня за­би­ти швид­кий м’яч?

— Так. На пе­ред­ма­тче­вій уста­нов­ці тре­нер по­про­сив із пер­ших хви­лин ді­я­ти агре­сив­но, за­сто­со­ву­ва­ти ви­со­кий пре­синг і нав’язу­ва­ти свою гру. До­бре, що нам уда­ло­ся вті­ли­ти ви­мо­ги тре­не­ра в жи­т­тя, дві­чі за­би­ти. Маю ска­за­ти, пі­сля того, як ми по­ве­ли в ра­хун­ку, пі­шла зов­сім ін­ша гра, «ди­ха­ти» ста­ло на­ба­га­то лег­ше. Що­прав­да, мо­гли за­кін­чи­ти зу­стріч і з біль­шим ра­хун­ком, але ми не за­би­ли, однак і не пропу­сти­ли.

— Ко­го біль­ше під­три­му­ва­ла пу­блі­ка у цьо­му ма­тчі — «Ша­хтар» чи «Кар­па­ти»?

— Зу­стріч від­бу­ва­ла­ся у Льво­ві, то­му при­ро­дно, що біль­шість убо­лі­валь­ни­цьких сим­па­тій бу­ла на сто­ро­ні го­спо­да­рів. Хо­ча на «Укра­ї­ні» я ба­чив і фа­нів «Ша­хта­ря». Не знаю, чи мі­сце­ві во­ни, але при­єм­но, що наш клуб та­кож під­три­му­ва­ли.

— У по­єдин­ку про­ти БАТЕ від­був­ся ваш дебют у Лі­зі чем­піо­нів. Від­чу­т­тя від де­бю­ту в най­пре­сти­жні­шо­му тур­ні­рі Європи із чи­мось уза­га­лі мо­жна по­рів­ня­ти?

— Так, у ме­не це бу­ло впер­ше. Пев­на річ, від­чу­т­тя фан­та­сти­чні, і з чи­мось по­рів­ня­ти їх ду­же скла­дно. Ра­ні­ше Ліга чем­піо­нів для ме­не бу­ла тіль­ки мрі­єю. Зі­зна­юсь, ко­ли ви­йшов на по­ле про­ти БАТЕ, зга­дав, як ко­лись іще хло­пчи­ною по­да­вав м’ячі в ЛЧ грав­цям «Ша­хта­ря». А те­пер сам став уча­сни­ком лі­го­чем­піон­ських ба­та­лій. На­справ­ді, хо­че­ться про­дов­жу­ва­ти в та­ко­му ж ду­сі й впро­довж усі­єї кар’єри ви­сту­па­ти на та­ко­му рів­ні. — Ман­драж від­чу­вав­ся? — Це на­віть був не ман­драж, а легке хви­лю­ва­н­ня. У роз­дя­галь­ні пе­ред ма­тчем тро­хи пе­ре­жи­вав, а ко­ли уві­йшов у гру — за­спо­ко­їв­ся.

— Як ко­ман­да го­ту­ва­ти­ме­ться до зу­стрі­чі з «Атле­ти­ком»?

— Пі­сля по­єдин­ку з «Кар­па­та­ми» за­ли­ши­ли­ся у Льво­ві, адже Лі­гу чем­піо­нів гра­є­мо са­ме у цьо­му мі­сті, й ле­ті­ти до Ки­є­ва не бу­ло жо­дно­го сен­су. Отож го­ту­ва­ти­ме­мо­ся в мі­сті Ле­ва, й тут для цьо­го є всі не­об­хі­дні умо­ви, гар­не тре­ну­валь­не по­ле. За­га­лом, пі­сля ві­кто­рії над «бі­ло-зе­ле­ни­ми» в усіх хло­пців чу­до­вий на­стрій, й на би­тву з «Атле­ти­ком» ди­ви­мо­ся з опти­мі­змом.

— Яко­гось пси­хо­ло­гі­чно­го ти­ску на ко­ман­ду не­має, адже не­про­граш іспан­цям мо­же до­стро­ко­во ви­ве­сти до­неч­чан до на­сту­пно­го ра­ун­ду?

— Футбол не лю­бить жар­тів, і по­трі­бно в ко­жно­му ма­тчі до­во­ди­ти свою спро­мо­жність і ви­со­кий клас. За жо­дних об­ста­вин не мо­жна роз­сла­бля­ти­ся, а не­об­хі­дно на­ла­што­ву­ва­ти­ся, як на остан­ній бій. Якщо ви­хо­ди­ти й від­бу­ва­ти но­мер, ні­ко­ли не до­ся­гнеш ви­со­ких ре­зуль­та­тів.

— У пер­шо­му ма­тчі, ко­трий від­був­ся в Більбао, «Ша­хтар» зу­мів від­сто­я­ти ну­льо­ву ні­чию. Які силь­ні сто­ро­ни мо­же­те ви­окре­ми­ти у су­пер­ни­ка?

— Це ди­сци­плі­но­ва­на та те­хні­чна ко­ман­да. За­га­лом, іспан­ські ко­ман­ди про­па­гу­ють те­хні­чний футбол, і на­ра­зі їхній ко­ле­ктив на під­йо­мі. Із остан­ніх чо­ти­рьох зу­стрі­чей у чем­піо­на­ті во­ни три­чі пе­ре­мо­гли й на ви­їзді зі­гра­ли вні­чию з «Ва­лен­сі­єю». Дай Бог, аби все для нас скла­ло­ся до­бре, але, га­даю, матч бу­де ду­же не­про­стим.

— Ура­хо­ву­ю­чи, що «Атле­тик» утра­тив на­віть те­о­ре­ти­чні шан­си на ви­хід до на­сту­пно­го ра­ун­ду Лі­ги чем­піо­нів, мо­жли­во, вар­то че­ка­ти від опо­нен­та пев­ної роз­сла­бле­но­сті?

— У іспан­ців не та­кий мен­та­лі­тет, аби за­зда­ле­гідь зда­ва­ти­ся. Окрім того, во­ни ма­ють шан­си по­тра­пи­ти до Лі­ги Європи, тож очки їм та­кож по­трі­бні. За­пев­няю, че­рез пень ко­ло­ду ба­ски то­чно не гра­ти­муть.

Іван ОРДЕЦЬ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.