Ві­та­лій ЯГО­ДІН­СКІС: «ПО­КА­ЗА­ЛИ ХА­РА­КТЕР І ЗМУ­СИ­ЛИ РА­ХУ­ВА­ТИ­СЯ З НА­МИ»

НЕБАГАТОСЛІВНИЙ ЗАХИСНИК «ГОВЕРЛИ» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИВ­НИЙ ВО­ЯЖ ДО ДНІ­ПРО­ПЕ­ТРОВ­СЬКА, СВОЮ ДУ­ЕЛЬ ІЗ КАЛИНИЧЕМ І ЗА­ВЕР­ШАЛЬ­НІ МА­ТЧІ РО­КУ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Єв­ген ДЕМЯН.

— Ві­та­лію, В’яче­слав Ві­кто­ро­вич на­ла­што­ву­вав підопічних на пе­ре­мо­гу чи «на очки»?

— Ко­ман­да й го­лов­ний тре­нер зав­жди на­ла­што­ву­ю­ться на пе­ре­мо­гу. У цій грі ми всі ра­зом ві­ри­ли, що мо­же­мо ві­ді­бра­ти очки в «Дні­пра».

— Чи від­чу­ва­ло­ся на по­лі, що дні­пря­ни не­до­оці­ни­ли вас?

— Ду­маю, спра­ва не у су­пер­ни­ку, швид­ше ми по­ка­за­ли ха­ра­ктер і до­ве­ли, що всім ко­ман­дам доведеться з на­ми ра­ху­ва­ти­ся.

— У пер­шо­му тай­мі ри­ко­ше­том од вас ле­две не бу­ло від­кри­то ра­ху­нок. Ко­ли під­став­ля­ли­ся під удар, не бо­я­ли­ся, що м’яч мо­же за­ле­ті­ти у свої во­ро­та?

— Ні, я захисник, а моя за­да­ча — ля­га­ти під м’яч. Якщо не бо­я­ти­ся це ро­би­ти, то й уда­ча бу­де на тво­є­му бо­ці.

— Чи був офсайд, ко­ли «Дні­про» за­би­вав на по­ча­тку дру­го­го та­йму?

— Че­сно, я не ба­чив. Утім, якщо су­д­дя йо­го за­фі­ксу­вав, значить по­ло­же­н­ня по­за грою бу­ло.

— Хто ви­нен у мо­мен­ті з пропу­ще­ним го­лом? Хто за­був про Ка­ли­ни­ча?

— Це мій гра­вець, я з ним грав на стан­дар­тах, отож це без­по­се­ре­дньо моя ви­на.

— І що вам що­до цьо­го епі­зо­ду ска­зав опі­сля гри Гро­зний?

— Ска­зав, що я вин­ний, а сам мо­мент бу­де­мо роз­би­ра­ти на те­о­рії.

— Пев­не, пі­сля за­би­то­го м’яча дні­про­пе­тров­ці так роз­сла­би­ли­ся, що у вас ви­йшло пра­кти­чно зра­зу же зрів­ня­ти ра­ху­нок?

— Не знаю, це пи­та­н­ня не до ме­не, на­пев­но. На мою дум­ку, ми ду­же до­бре попрацювали над узя­т­тям во­ріт.

— У цьо­му ма­тчі ви гра­ли про­ти двох цен­траль­них на­па­дни­ків — Ка­ли­ни­ча та Се­ле­зньо­ва. Ко­го скла­дні­ше опі­ка­ти?

— Оби­два на­па­дни­ки ви­со­ко­го кла­су й рів­ня. Скла­дно ска­за­ти, адже ме­ні до­во­ди­ло­ся гра­ти біль­шість ча­су з Калиничем.

— Ка­жуть, зараз Се­ле­зньов не в най­кра­щих кон­ди­ці­ях. Від­чу­ва­ло­ся?

— Та не знаю, тяж­ко від­по­ві­сти, якщо че­сно. Ну, на­пев­не, якщо він не грав із пер­ших хви­лин, то кон­ди­ції в ньо­го не опти­маль­ні.

— Чи від­чу­ва­ли під за­ві­су гри, що кра­ще ви­гля­да­є­те у фун­кціо­наль­но­му пла­ні за су­пер­ни­ка, в яко­го кіль­ка ви­ко­нав­ців не­дав­но за­хи­ща­ли ко­льо­ри збір­ної?

— Ну, ска­жі­мо так: по­мі­ча­ли, що «Дні­про» в кін­ці зне­си­лив­ся.

— Чи пі­сля ви­лу­че­н­ня Ка­ли­ни­ча ста­ло лег­ше ди­ха­ти?

— Ав­жеж, адже во­ни не змо­гли ор­га­ні­зу­ва­ти остан­ній мас­шта­бний штурм.

— Одним із най­кра­щих на по­лі був Мя­ку­шко, з яким ви гра­ли в «Ди­на­мо-2». Чи мо­жна ска­за­ти, що ви ра­зом уже ада­пту­ва­ли­ся в най­силь­ні­шо­му чем­піо­на­ті кра­ї­ни?

— Ду­маю, що так, ми зви­кли до рів­ня прем’єр-лі­ги.

— Та­кож Сер­гій зі­знав­ся, що пі­сля 1:1 ужго­род­ці гра­ли на ні­чию. Чи по­го­джу­є­те­ся?

— Нав­па­ки, ми до остан­ньої хви­ли­ни.

— Одне очко з Дні­про­пе­тров­ська — успіх для «Говерли»?

— Рад­ше — про­сто хо­ро­ший ре­зуль­тат.

— Пе­ре­мо­га над до­не­цьким «Ме­та­лур­гом», те­пер ми­ро­ва в го­стях

хо­ті­ли

ви­гра­ти у срі­бно­го при­зе­ра ми­ну­лої пер­шо­сті. Спра­ви за­кар­па­тців ідуть уго­ру? — На­би­ра­є­мо хід, ска­жі­мо так. — Чи прав­да, що ваш клуб у по­єдин­ку про­ти «Дні­пра» сти­му­лю­ва­ла тре­тя сто­ро­на?

— Без по­ня­т­тя. Ме­ні із цьо­го при­во­ду ні­чо­го не ві­до­мо.

— А преміальні, ча­сом, не ви­да­ли? — По­ки що ні. — Цьо­го ро­ку за­ли­ши­ло­ся зі­гра­ти про­ти «Кар­пат» і «Ша­хта­ря». Пев­не, ставку бу­де­те ро­би­ти швид­ше на за­хі­дно­укра­їн­ське дер­бі, ніж на по­єди­нок з до­неч­ча­на­ми?

— Там і там ко­ман­да бу­де гра­ти на пе­ре­мо­гу. Го­лов­не — тер­пі­ти, а та­кож, аби тро­хи до­по­міг та­лан.

— Якщо взим­ку «Ди­на­мо» за­про­по­нує по­їха­ти з ни­ми на збір, по­го­ди­те­ся чи за­хо­че­те го­ту­ва­ти­ся ра­зом із Гро­зним? — По­ди­ви­мо­ся, що бу­де взим­ку. — Остан­нє за­пи­та­н­ня: яка си­ту­а­ція в «Го­вер­лі» з ви­пла­тою зар­пла­тні? — Це кон­фі­ден­цій­на ін­фор­ма­ція. — Уже всі зна­ють, що пе­ред грав­ця­ми «Говерли» існує за­бор­го­ва­ність. Мо­жли­во, вам зар­пла­тню спла­чує ки­їв­ський ФК?

— Я не роз­по­вім.

«По­мі­ча­ли, що «Дні­про» в кін­ці зне­си­лив­ся».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.