Ми­ро­слав СТУПАР, екс-ар­бітр ФІФА.

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга -

«Кар­па­ти» — «Ша­хтар». У Ві­кто­ра Шве­цо­ва не бу­ло жо­дних про­блем. По­при те, що кіль­кість по­ру­шень бу­ла за­ве­ли­кою — 52 фо­ли на дві ко­ман­ди, але кар­ток усьо­го п’ять. Як для Шве­цо­ва, це за­ма­ло.

«Олім­пік» — «Іл­лі­чі­вець». Якщо дру­ге по­пе­ре­дже­н­ня Ку­ла­ча не ви­кли­кає ні­яких пре­тен­зій, то в пер­шо­му мо­мен­ті ар­бітр Оле­ксандр Го­лов­ков не ро­зі­брав­ся. Адже Ку­лач у про­це­сі бо­роть­би зі­грав спо­ча­тку в м’яч, а по­тім у но­гу. Це зви­чай­не по­ру­ше­н­ня, яке не тя­гне на по­пе­ре­дже­н­ня. Як­би не ця кар­тка, не бу­ло би й ви­лу­че­н­ня. Хо­ті­ло­ся, що­би Го­лов­ков кра­ще ро­зу­мів гру. Був іще епі­зод, ко­ли пі­сля ку­то­во­го й уда­ру Явор­сько­го м’яч по­тра­пив у ру­ку Єре­мен­ку. Го­лов­ков цьо­го мо­мен­ту не ба­чив, адже був десь пе­ре­кри­тий фут­бо­лі­ста­ми, і до­бре, що не при­зна­чив 11-ме­тро­вий.

«Дні­про» — «Го­вер­ла». Ана­то­лій Жабченко у хо­ро­шій фор­мі, тож до­бре про­вів чер­го­вий матч. Але в мо­мен­ті з не­за­ра­хо­ва­ним го­лом Се­ле­зньо­ва йо­го під­вів аси­стент Єв­ген Да­ниль­чен­ко, який за­фі­ксу­вав офсайд, яко­го не бу­ло. Мо­жли­во, аси­стен­та під­ве­ло те, що Ка­ли­нич був у оче­ви­дно­му по­ло­жен­ні по­за грою. У будь-яко­му ра­зі для аси­стен­та прем’єр-лі­ги це не­нор­маль­на річ. Тре­ба бу­ти кра­ще скон­цен­тро­ва­ним. Тим біль­ше, є та­ка ре­ко­мен­да­ція, якщо не впев­не­ний, не під­ні­май пра­по­рець. На пре­ве­ли­кий жаль, по­мил­ка аси­стен­та ста­ла ре­зуль­та­тив­ною й вплинула на кін­це­вий ре­зуль­тат. А що­до двох кар­ток Ка­ли­ни­чу, то тут не­має пи­тань до Жаб­чен­ка.

«Ме­та­лург» Д — «Во­линь». На Єв­ге­на Арановського ро­блять ставку, але йо­го дії не ли­чать топовому ар­бі­тру. До цьо­го в ко­жно­му ма­тчі, бу­кваль­но в п’яти-ше­сти остан­ніх, до ньо­го ба­га­то за­пи­тань у пла­ні не­при­зна­че­н­ня 11-ме­тро­вих чи не­пра­виль­но­го їх при­зна­че­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.