Ан­дрій ПО­ЛУ­НІН: «ЗВІС­ТКА ПРО СМЕРТЬ ЗА­КАР­ЛЮ­КИ ОБ’ЄД­НА­ЛА КО­МАН­ДУ»

ДИ­РЕ­КТОР «НА­ФТО­ВИ­КА-УКР­НА­ФТИ» ПІД­БИВ ПІДСУМКИ ЛІ­ТНЬО-ОСІН­НЬОЇ ЧА­СТИ­НИ ЗМА­ГАНЬ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга - Єв­ген ДЕМЯН.

«ЛІ­ТНІЙ КУРС НА ОМО­ЛО­ДЖЕ­Н­НЯ СКЛА­ДУ СЕ­БЕ ВИ­ПРАВ­ДАВ»

— Ан­дрію Ві­кто­ро­ви­чу, які ви­снов­ки зро­би­ли з ви­сту­пів ва­шої ко­ман­ди в пер­шій ча­сти­ні зма­гань?

— На­справ­ді, ви­ста­ча­ло й по­зи­тив­них, і не­га­тив­них мо­мен­тів. За хо­ро­шої гри на по­ча­тку се­зо­ну не на­бра­ли жо­дно­го за­лі­ко­во­го пун­кту, що зму­си­ло пе­ре­ди­ви­ти­ся на­шу стра­те­гію. Отож на­сту­пні 11 ту­рів ви­сту­па­ли успі­шно, ре­гу­ляр­но по­пов­ню­ю­чи очко­вий до­ро­бок, і на­віть пе­ре­бу­ва­ли на тре­тій схо­дин­ці. За­клю­чні ма­тчі ро­ку зно­ву не при­не­сли ба­жа­но­го: дві­чі про­гра­ли й один раз зі­гра­ли вні­чию. У під­сум­ку, «зи­му­ва­ти­ме­мо» на во­сьмо­му мі­сці.

— Чи ре­аль­но да­на по­зи­ція від­обра­жає кар­ти­ну того, що від­бу­ва­ло­ся впро­довж 17 ти­жнів?

— Ні, вва­жаю, що не­до­бра­ли до во­сьми пун­ктів. Не­рід­ко тра­пля­ли­ся ма­тчі, ко­ли бу­ли зо­бов’яза­ні пе­ре­ма­га­ти, та по­єдин­ки зво­ди­ли­ся до нічиєї, а то й до по­раз­ки. Ни­ні про­бле­ма но­мер один — ре­а­лі­за­ція го­ле­вих мо­мен­тів. На­год для взя­т­тя во­ріт ство­рю­є­мо ба­га­то, втім на­ші мо­ло­ді грав­ці не зав­жди пра­виль­но ни­ми роз­по­ря­джа­ю­ться. Але ні­чо­го, пра­цю­ва­ти­ме­мо над цим ком­по­нен­том, аби йо­го по­лі­пши­ти. Го­лов­не, що фут­бо­лі­сти на­ма­га­ю­ться ви­ко­ну­ва­ти на по­лі те, що від них ви­ма­га­є­ться. Ду­маю, їм іще по­трі­бно на­бу­ти до­сві­ду, по­за­як ба­га­то лю­дей до нас при­йшло з ду­блів, зро­зу­мі­ти, що в пер­шій лі­зі справ­ді чо­ло­ві­чий і жорс­ткі­ший футбол, від­так ці­на по­мил­ки зна­чно біль­ша. Спо­ді­ва­ю­ся, що ко­ман­да, про­вів­ши зи­мо­ві збо­ри, пі­ді­йде до дру­гої ча­сти­ни в кра­що­му ви­гля­ді.

До­дам, що не ви­ста­чає на­па­дни­ків: у нас зараз ли­ше двоє ви­ко­нав­ців на цю по­зи­цію. Зна­йти за­бив­но­го фор­вар­да — та­кож одне із зав­дань на зи­му.

— Зва­жа­ю­чи на мі­ні­маль­не від­ста­ва­н­ня від гру­пи лі­де­рів, чи мо­жна ска­за­ти, що лі­тній курс на омо­ло­дже­н­ня скла­ду ви­прав­дав се­бе?

— На мою дум­ку, ми пра­виль­но вчи­ни­ли, що по­ча­ли шу­ка­ти пер­спе­ктив­них грав­ців, які пе­ре­ро­сли рі­вень мо­ло­ді­жно­го чем­піо­на­ту, ма­ю­чи за пле­чи­ма хо­ро­шу школу. Ви пра­виль­но за­ува­жи­ли: не ви­ста­чи­ло кіль­кох за­лі­ко­вих пун­ктів, аби по­сі­сти ви­ще мі­сце. А як­би до­бра­ли своє, то зараз би вза­га­лі пе­ре­бу­ва­ли в трій­ці най­кра­щих. При то­му, що но­ва­чків бу­ло чи­ма­ло. У при­йде­шнє міжсезоння шу­ка­ти­ме­мо під­си­ле­н­ня ви­бір­ко­во: зна­йде­мо двох-трьох ви­ко­нав­ців на клю­чо­ві по­зи­ції.

— Із слів го­лов­но­го тре­не­ра Ва­ди­ма Ко­ле­сни­ка стає зро­зумі­ло, що пе­ред ко­ман­дою не сто­ять кон­кре­тні тур­нір­ні зав­да­н­ня. Які ці­лі то­ді пе­ре­слі­ду­ють охтир­ці?

— Аби на­ша мо­лодь ада­пту­ва­ла­ся до цьо­го рів­ня зма­гань, по­ча­ла де­мон­стру­ва­ти футбол, ці­ка­вий для вбо­лі­валь­ни­ків. У нас не­має зав­да­н­ня ви­йти в прем’єр-лі­гу. Хо­ча, якщо ста­біль­но ви­сту­па­ти­ме­мо та пе­ре­бу­ва­ти­ме­мо на чо­ло­пку тур­нір­ної та­бли­ці, то та­кий ва­рі­ант не ви­клю­че­ний.

«ЛЕВИГА ЗМО­ЖЕ ПРО­ДОВ­ЖИ­ТИ ФУТ­БОЛЬ­НУ КАР’ЄРУ ПІ­СЛЯ АВА­РІЇ»

— На­скіль­ки ва­го­мою цьо­го­річ бу­ла участь суд­дів­ства у ре­зуль­та­тах?

— На цю те­му не хо­чу по­ши­рю­ва­ти­ся. На моє пе­ре­ко­на­н­ня, Фе­мі­да — все­укра­їн­ська про­бле­ма. Хо­ча не мо­жу сте­жи­ти за всі­ма ма­тча­ми, ба­чу та чи­таю, що на­рі­кань ізві­ду­сіль ви­ста­чає. Що­до нас: так, бу­ли ви­пад­ки, ко­ли втра­ча­ли очки че­рез ар­бі­траж, зокре­ма, в остан­ньо­му ма­тчі, ко­ли в на­ші во­ро­та при­зна­чи­ли не­о­б­ґрун­то­ва­ний пе­наль­ті. По­вір­те, скла­дно про це роз­мір­ко­ву­ва­ти та го­во­ри­ти. Якщо по­рів­ню­ва­ти, то ра­ні­ше суд­дів­ський кор­пус був про­фе­сіо­наль­ні­шим у пла­ні яко­сті та ро­зу­мі­н­ня гри. Ба­чу, що ін­ко­ли до­пу­ска­ють та­кі по­мил­ки, що лю­ди­на «в те­мі» ні­ко­ли би так не вчи­ни­ла. Та­ке вра­же­н­ня, що ар­бі­три про­сто вчать пра­ви­ла, про­те зов­сім не від­чу­ва­ють і не ро­зу­мі­ють гру: ко­ли по­трі­бно да­ли по­пе­ре­дже­н­ня, пе­наль­ті, а ко­ли цьо­го ро­би­ти не тре­ба. Га­даю, що про­бле­ма в то­му, що во­ни ні­ко­ли не за­йма­ли­ся фут­бо­лом.

— Ви­ма­льо­ву­є­ться ще одна про­бле­ма ві­тчи­зня­но­го фут­бо­лу — гра на то­та­лі­за­тор. Чи до­во­ди­ло­ся сум­ні­ва­ти­ся у че­сно­сті дій грав­ців на по­лі та ре­зуль­та­тів ма­тчів уза­га­лі?

— На­віть у цьо­му кон­текс­ті не вва­жаю, що по­трі­бно, в пер­шу чер­гу, зви­ну­ва­чу­ва­ти фут­бо­лі­стів. По­ди­ві­ться, скіль­ки да­ють чер­во­них кар­ток, при­зна­ча­ють пе­наль­ті — ця про­бле­ма дав­но існує у сві­то­во­му фут­бо­лі. Від­так усе, що ви го­во­ри­те, я би ско­рі­ше від­ніс до суд­дів­ства. Якщо ти су­д­дя, то на фут­боль­но­му по­лі ти мо­жеш ро­би­ти все, що зав­го­дно: ста­ви­ти будь-що й ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свої пла­ни. Хо­ча, ра­зом із цим, не хо­чу ні­ко­го зви­ну­ва­чу­ва­ти. Що­до че­сно­сті дій мо­жу ка­за­ти ли­ше за на­ших фут­бо­лі­стів, а в нас та­ких про­блем не­має.

— Як упли­ну­ла звіс­тка про смерть ва­шо­го тре­не­ра За­кар­лю­ки на ко­ле­ктив у роз­пал пер­шо­сті?

— Ко­ман­да об’єд­на­ла­ся, ми ста­ли згур­то­ва­ні­ши­ми. Як на­слі­док, одра­зу ж, у на­сту­пних чо­ти­рьох дво­бо­ях, на­бра­ли де­сять очок. У ко­ле­кти­ві ду­же по­ва­жа­ли Сер­гія Во­ло­ди­ми­ро­ви­ча, то­му від­по­від­аль­ність ли­ше збіль­ши­ла­ся пі­сля того, як він по­ри­нув у за­сві­ти.

— Яка до­ля Ру­сла­на Ле­ви­ги, ко­трий був із ним у ав­то­мо­бі­лі під час ава­рії?

— На да­но­му ета­пі він про­хо­дить лі­ку­ва­н­ня, від­нов­лю­є­ться пі­сля ДТП. За­га­лом, за­йма­є­ться про­бле­ма­ми, ко­трі ви­ни­кли пі­сля ава­рії. Не вни­ка­ти­му в де­та­лі, адже це осо­би­сте. Ду­маю, що фут­боль­ну кар’єру він змо­же про­дов­жи­ти, в ньо­го не­має сер­йо­зних не­га­ра­здів із здо­ров’ям.

— Які пла­ни в «на­фто­ви­ків» на міжсезоння?

— Зараз усі пі­шли у від­пус­тку, а зби­ра­є­мо­ся 12 сі­чня. Пер­ший збір ор­га­ні­зу­є­мо в Охтир­ці. На­сту­пну ча­сти­ну та­кож про­ве­де­мо вдо­ма, про­те па­ра­лель­но бра­ти­ме­мо участь у тур­ні­рі в Пол­та­ві, звід­ки отри­ма­ли за­про­ше­н­ня. Подаль­ші два зі­бра­н­ня пла­ну­ва­ти­ме­мо пі­зні­ше, хо­ча вже зна­є­мо, що пе­ред по­нов­ле­н­ням зма­гань за­йма­ти­ме­мо­ся в Но­во­мо­сков­ську. Що­до тре­тьо­го збо­ру роз­гля­да­є­мо ва­рі­ан­ти, адже в Крим не по­їде­мо, а Ту­реч­чи­на для нас — до­ро­ге за­до­во­ле­н­ня. Шу­ка­ти­ме­мо на на­ших те­ре­нах мо­жли­во­сті для які­сної під­го­тов­ки та про­ве­де­н­ня спа­рин­гів. Остан­нє — ве­ли­ка про­бле­ма для укра­їн­ських клу­бів.

«СВО­ЄЮ ГРОЮ ПО­ВИН­НІ ПІД­ШТОВ­ХУ­ВА­ТИ ІН­ВЕ­СТО­РІВ ДО ПО­КРА­ЩЕ­Н­НЯ ІН­ФРА­СТРУ­КТУ­РИ»

— Знаю, що бю­джет у «На­фто­ви­ка-Укр­на­фти» за­кла­да­є­ться в на­ціо­наль­ній ва­лю­ті. Із різ­ким па­ді­н­ням грив­ні, чи до­да­ло­ся про­блем із фі­нан­со­вим за­без­пе­че­н­ням?

— Зви­чай­но, це по­зна­ча­є­ться. Утім, най­го­лов­ні­ше, що бю­джет ста­біль­ний і, зре­штою, ви­ко­ну­є­ться. На від­мі­ну від ін­ших пер­шо­лі­го­вих ФК, де мі­сяць-дру­гий ви­пла­чу­ють за­ро­бі­тні пла­тні, а по­тім при­пи­ня­ють. Так, без­умов­но, з па­ді­н­ням ві­тчи­зня­ної ва­лю­ти змен­шу­ю­ться мо­жли­во­сті, втім, го­лов­не — три­ма­ти­ся на пла­ву, із чим про­блем не по­вин­но бу­ти.

— Зва­жа­ю­чи на те, що з ко­ман­ди пі­шли Вай­да, Ра­діо­нов і Ма­лиш, чи ви­пли­ває, що, як мі­ні­мум, троє но­вих облич вар­то че­ка­ти в охтир­сько­му ко­ле­кти­ві?

— Так, до трьох-чо­ти­рьох ви­ко­нав­ців по­трі­бно бу­де до­бра­ти. Однак усе за­ле­жить од ба­га­тьох ню­ан­сів: мо­жли­во, на віль­но­му рин­ку бу­де які­сний гра­вець або ті, за яки­ми ми вже дов­го сте­жи­мо. У нас є се­ле­кцій­на слу­жба, ко­тра, вла­сне, й за­йма­є­ться цим пи­та­н­ням: шу­кає фут­бо­лі­стів че­рез свої кон­та­кти на по­зи­ції, ко­трі по­тре­бу­ють під­си­ле­н­ня. Ду­маю, й да­лі ро­би­ти­ме­мо ставку на юних грав­ців, які пе­ре­ро­сли ду­блю­ю­чі скла­ди сво­їх ко­манд і хо­чуть гра­ти в справ­жній футбол.

— Чи мо­жуть за зи­му з’яви­ти­ся кон­кре­тні­ші зав­да­н­ня на ве­сня­ну ча­сти­ну пер­шо­сті?

— Та які мо­жуть ста­ви­ти­ся зав­да­н­ня?! Ви­хо­ди­ти на ма­тчі, пе­ре­ма­га­ти та під­ні­ма­ти­ся по тур­нір­ній та­бли­ці. А де ми бу­де­мо пі­сля цьо­го? Ко­ман­да мо­же на­віть ста­ти про­від­ною в лі­зі. Ми ж не мо­же­мо їм цьо­го за­бо­ро­ни­ти. Тіль­ки для того, що­би ви­ко­ну­ва­ти сер­йо­зні зав­да­н­ня та, в під­сум­ку, під­ви­щу­ва­ти­ся в кла­сі, по­вин­на бу­ти від­по­від­на ін­фра­стру­кту­ра. Ми не­о­дно­ра­зо­во про це го­во­ри­ли. Іна­кше не­має чо­го за­їка­ти­ся про прем’єр-лі­гу. Ось, при­мі­ром, ал­чев­ська «Сталь»: во­ни ви­бо­ро­ли пра­во гра­ти в елі­тно­му ди­ві­зіо­ні, про­те їхня ма­те­рі­аль­на ба­за не від­по­від­ає кри­те­рі­ям прем’єр-лі­ги. На­про­шу­є­ться пи­та­н­ня: для чо­го? Че­сно, я у цьо­му сен­су не ба­чу. Ува­жаю, що сво­єю грою ми по­вин­ні під­штов­ху­ва­ти на­ших ін­ве­сто­рів до по­кра­ще­н­ня ін­фра­стру­кту­ри. Ми це зав­жди го­во­ри­мо фут­бо­лі­стам. Ду­маю, за та­ких умов бу­де лег­ше бо­ро­ти­ся за чіль­ні мі­сця.

— На­о­ста­нок: на­став­ник «на­фто­ви­ків» Ва­дим Ко­ле­сник та­кож роз­по­від­ав ме­ні, що клуб до­по­ма­гає укра­їн­ським вій­сько­вим. Чи да­лі під­три­му­є­те та­ку іні­ці­а­ти­ву, і як са­ме до­по­ма­га­є­те на­шим во­ї­нам у АТО?

— Так, про­дов­жу­є­мо зби­ра­ти ко­шти в Охтир­ці. Ко­ли зби­ра­є­ться пев­на су­ма, пе­ре­да­є­мо во­лон­те­рам, які вже за­ку­по­ву­ють усе, чо­го по­тре­бу­ють на фрон­ті. Від­так, за мо­жли­во­сті, намагаємося до­по­мог­ти всім, чим тіль­ки мо­же­мо.

«Зна­йти за­бив­но­го фор­вар­да — одне із зав­дань на зи­му».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.