«СТАН­ДАР­Тна» ПЕ­РЕ­МО­ГА АРТАСОВА У ФІ­НА­ЛІ

У ФІ­НАЛЬ­НО­МУ ПО­ЄДИН­КУ ПАМ’ЯТІ ВІ­ДО­МО­ГО ЖУР­НА­ЛІ­СТА ЯРО­СЛА­ВА ПА­СТЕР­НА­КА НА ЛЬВІВ­СЬКО­МУ СТА­ДІО­НІ СКА ЗІ­ЙШЛИ­СЯ «СТАН­ДАРТ» (АРТАСІВ) І ФК «ЗО­ЛО­ТА ЛИ­ПА» (ЧЕМЕРИНЦІ)

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга -

Матч роз­по­чав­ся із швид­ко­го го­ла ар­та­сів­ців. Пі­сля соль­но­го про­хо­ду лі­вим флан­гом й по­да­чі до кар­ної зо­ни на шо­стій хви­ли­ні від­зна­чив­ся Олег Мі­зер­ник. За хви­ли­ну ра­ху­нок став 2:0 на ко­ристь Артасова. Ав­то­го­лом від­зна­чив­ся гра­вець че­ме­рин­ців Ан­дрій Ма­тяк. Пер­ший тайм за­вер­шив­ся з ра­хун­ком 2:0.

По­ча­ток дру­го­го та­йму озна­ме­ну­вав­ся тре­тім го­лом ар­та­сів­ців: цьо­го ра­зу від­зна­чив­ся Во­ло­ди­мир Ци­цик. Усі по­ду­ма­ли, що чем­піон уже ві­до­мий, але ін­шої дум­ки бу­ли грав­ці «Зо­ло­тої Ли­пи». Спо­ча­тку на 68-й хви­ли­ні Ві­та­лій Па­ту­ляк на­кру­тив за­хи­сни­ків Артасова та по­ці­лив у «дев’ятку» во­ріт Ан­дрія Ва­сько­ви­ча. А на 90-й хви­ли­ні Пе­тро Ше­ре­ме­та від­ро­див інтригу в ма­тчі, зро­бив­ши ра­ху­нок 3:2. Але на біль­ше в грав­ців «Зо­ло­тої Ли­пи» за­бра­кло ча­су.

Пі­сля ма­тчу най­кра­щим грав­цем фі­наль­но­го ма­тчу Куб­ка Па­стер­на­ка ви­зна­ли грав­ця Артасова Во­ло­ди­ми­ра Ци­ци­ка.

У тур­ні­рі зма­га­ли­ся 16 ко­манд. На шля­ху до фі­на­лу ко­ман­да з Артасова (тре­нер — Ро­сти­слав Го­ре­цький) у пів­фі­на­лі здо­ла­ла су­пер­ни­ків з «Га­ли­чи­ни» (Ве­ли­кий До­ро­шів) — 2:1. А фут­бо­лі­сти з Че­ме­рин­ців (тре­нер — На­зар Бро­слав­ський) пе­ре­мо­гли ко­ман­ду ФК «Му­ро­ва­не» — 1:0.

ДО­ВІД­КА «УФ»:

Фут­боль­ний клуб «Стан­дарт» (Артасів, Жов­ків­ський ра­йон) ство­ре­но у 1949 ро­ці. На­ра­зі клуб ви­сту­пає у 2 лі­зі чем­піо­на­ту Львів­ської обла­сті.

Пре­зи­дент клу­бу Во­ло­ди­мир Ме­ле­щук. Ко­льо­ри клу­бу у ни­ні­шньо­му се­зо­ні за­хи­щав екс-гра­вець на­ціо­наль­ної збір­ної Укра­ї­ни Сер­гій Да­ни­лов­ський.

«Стан­дарт» (Артасів) — пе­ре­мо­жець Куб­ка Па­стер­на­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.