ПО­ВЕР­НЕ­МО ВОЇНУФУТБОЛІСТУ БА­ЖА­Н­НЯ ЖИ­ТИ

ОЛЕГ ІВАХНЮК МАВ ПО­МЕР­ТИ ВЖЕ ДВІ­ЧІ…

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Ми­ко­ла ЗАРІЧНИЙ.

Спо­ча­тку ку­ля влу­чи­ла в ньо­го на Ін­сти­тут­ській, ко­ли роз­стрі­лю­ва­ли Не­бе­сну со­тню, та вря­ту­вав бро­не­жи­лет. По­тім у зо­ні АТО, в мі­сте­чку По­па­сна в бій­ця ба­таль­йо­ну «Дон­бас» по­ці­ли­ло зра­зу три ку­лі, й він удру­ге вже по­про­щав­ся із жи­т­тям. Про­те Олег Івахнюк ви­жив, і ось уже чо­ти­ри мі­ся­ці в Ки­їв­сько­му шпи­та­лі бо­ре­ться з ін­ва­лі­дні­стю…

Про та­ких ка­жуть: спортс­мен і майстер на всі ру­ки. Про­фе­сій­ний фут­бо­ліст Олег Івахнюк, при­їхав­ши на Май­дан із Ка­лу­ша, за­ли­шав­ся тут до остан­ньо­го. Сто­я­чи по­руч із Не­бе­сною Со­тнею, хло­пець со­бі по­обі­цяв: за Україну бо­ро­ти­ме­ться до кін­ця!

По­тім у скла­ді ба­таль­йо­ну «Дон­бас» Олег 18 ли­пня 2014 ро­ку ви­зво­ляв По­па­сну від про­ро­сій­ських бо­йо­ви­ків. Се­ред по­ля со­ня­шни­ків по­тра­пив у за­сід­ку. Йо­го, по­ра­не­но­го, бій­ці з об­стрі­лу ви­не­сли ди­вом. Три ку­лі роз­тро­щи­ли Оле­го­ві лі­ве сте­гно. Із не­ру­хо­мою одні­єю но­гою по­тра­пив до лі­кар­ні. Пі­сля де­ся­тої опе­ра­ції одно­го дня лі­ку­ва­н­ня да­ло збій.

— Ле­жав біль­ше мі­ся­ця в лі­кар­ні, та одно­го ран­ку про­ки­да­юсь — і ніг не чую, — роз­по­від­ає Олег.

Чо­му па­ра­лі­зу­ва­ло ни­жню ча­сти­ну ті­ла, ме­ди­ки дов­го не мо­гли по­ясни­ти, се­ред при­чин, ймо­вір­но, ін­фе­кція. Рі­зні про­фе­со­ри на­зи­ва­ли рі­зні ді­а­гно­зи. Ко­ли в Укра­ї­ні не­має ра­ди, рі­дні хло­пця по­ча­ли шу­ка­ти по­ря­ту­нок у за­кор­дон­них клі­ні­ках.

Май­же чо­ти­ри мі­ся­ці як Олег пе­ре­бу­ває в лі­кар­ня­ній па­ла­ті. По­кра­щень по­ки що жо­дних. Най­біль­ша ра­дість — від­ві­ди­ни дру­зів. У чо­ти­рьох сті­нах усе ча­сті­ші нер­во­ві зри­ви та стан де­пре­сії, най­стра­шні­ше зараз для бій­ця — втра­ти­ти шанс на здо­ров’я.

— Тре­ба ста­ти на но­ги, бо в ни­ні­шньо­му по­ло­жен­ні ме­ні й жи­ти не силь­но хо­че­ться, — ка­же бо­єць.

Де шу­ка­ти ря­тів­ну со­ло­мин­ку? Дру­зі й рі­дні Оле­га не зна­ють, про­сять усіх не­бай­ду­жих до­по­мог­ти поставити на но­ги по­ра­не­но­го за­хи­сни­ка Укра­ї­ни. Ме­ди­ки ка­жуть, час ще є, але, на жаль, йо­го все мен­ше.

Пе­ре­ко­на­ний, ко­жен із нас мо­же до­по­мог­ти Оле­гу Іва­хню­ку.

Те­ле­фон ма­ми: 066-679-7860 (Лю­бов Ва­си­лів­на), друг Іван Ка­чмар: 050-964-98-73.

Ре­кві­зи­ти для до­по­мо­ги: кар­тка При­ват­бан­ку 4149497809921416 Олег Івахнюк.

Захисник Ві­тчи­зни Олег Івахнюк на­ро­див­ся 28 ли­пня 1985 ро­ку в Ка­лу­ші. Фут­бо­лом роз­по­чав за­йма­ти­ся в ка­лу­ській ДЮСШ. Упро­довж 1999–2002 ро­ків нав­чав­ся на від­ді­лен­ні фут­бо­лу Львів­сько­го учи­ли­ща фі­зи­чної куль­ту­ри. Пі­сля за­кін­че­н­ня учи­ли­ща уклав про­фе­сій­ний кон­тракт із КПФ «Кар­па­ти» (Львів). У ста­ту­сі про­фе­сій­но­го фут­бо­лі­ста ви­сту­пав за ко­ман­ди «Га­ли­чи­на-Кар­па­ти» (Львів), «Спар­так» (Ка­луш).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.