НЕ­ДО­БРІ ЗНА­КИ «ГІР­НИ­КІВ»

Ukrainskiy Futbol - - Ліга чемпіонів - Сер­гій ТАЛИМОНЧИК.

У тво­рі ві­до­мо­го бра­зиль­сько­го пи­сьмен­ни­ка Па­у­ло Ко­е­льо «Ал­хі­мік» увесь сю­жет по­бу­до­ва­ний на зна­ках. Сто­сов­но «Ша­хта­ря» та­кож бу­ло кіль­ка сим­во­лів, що в ма­тчі з «Атле­ти­ком» не вар­то роз­ра­хо­ву­ва­ти на якийсь успіх. По-пер­ше, в по­пе­ре­дніх спа­ре­них ма­тчах із БАТЕ «гір­ни­ки» по­ка­за­ли ви­со­ку ефе­ктив­ність у за­вер­шаль­ній ста­дії, тож ле­две не пер­ший свій мо­мент пе­ре­тво­рю­ва­ли на за­би­тий м’яч. Із іспан­ця­ми в де­бю­ті Тей­шей­ра мав про­сто ши­кар­ний шанс, який не ви­ко­ри­став. По-дру­ге, ко­жен із по­пе­ре­дніх ма­тчів мав осо­бли­ве тур­нір­не на­пру­же­н­ня. Із іспан­ця­ми ін­три­га вмер­ла ще до ма­тчу, ко­ли ста­ло ві­до­мо, що БАТЕ по­сту­пив­ся «Пор­ту», тож на­віть у ви­пад­ку по­раз­ки «Ша­хтар» утре­тє в істо­рії про­би­вав­ся в плей-оф Лі­ги чем­піо­нів. Пі­сля ма­тчу фут­бо­лі­сти за­пе­ре­чу­ва­ли, що це по­зна­чи­ло­ся на їхніх ді­ях, але на­віть Мір­ча Лу­че­ску ви­знав: «На­пев­не, ми бу­ли тро­хи роз­сла­бле­ни­ми пі­сля того, як ді­зна­ли­ся ре­зуль­тат гри в Бі­ло­ру­сі».

Не­до­брим зна­ком ста­ло й те, що в мо­мен­ті із чер­го­вим ро­зі­гра­шем стан­дар­ту за Сан Хо­се від­по­від­ав не Адрі­а­но, а Яро­слав Ра­ки­цький, який випустив опо­нен­та з по­ля зо­ру.

У кін­ці ар­бі­три не по­мі­ти­ли оче­ви­дну гру ру­кою з бо­ку за­хи­сни­ка «Атле­ти­ка», але, ма­буть, це та­кож пов’яза­но зі зна­ка­ми. За­зна­чу, що троє грав­ців «Ша­хта­ря», які «ви­сі­ли» на ме­жі дис­ква­лі­фі­ка­ції в на­сту­пно­му ма­тчі — Ку­чер, Ср­на й Адрі­а­но, та­ки за­ро­би­ли по­пе­ре­дже­н­ня. Ма­буть, аби пропу­сти­ти гру з «Пор­ту» і «чи­сти­ми» пі­ді­йти до ра­ун­ду плей-оф. За ре­гла­мен­том УЄФА, жов­ті кар­тки зго­ра­ють ли­ше пі­сля чвер­тьфі­на­лу.

Пі­сля ма­тчу осо­бли­ве обу­ре­н­ня в Мір­чі Лу­че­ску ви­кли­кав мо­мент із не­при­зна­че­ним 11-ме­тро­вим: «Зви­чай­но, не­зро­зумі­ло, чо­му су­д­дя на­при­кін­ці гри не при­зна­чив оче­ви­дний пе­наль­ті, який ба­чив увесь стадіон і всі фут­бо­лі­сти. Але не ба­чи­ла, на жаль, го­лов­на лю­ди­на, яка бу­ла на по­лі, — су­д­дя. Не ба­чив пе­наль­ті й по­мі­чник — не­зро­зумі­ло, на­ві­що він уза­га­лі по­трі­бен? Я зра­зу був про­ти того, що­би пра­цю­ва­ли п’ять ар­бі­трів. Від­по­від­аль­ність пе­ре­да­є­ться від го­лов­но­го ре­фе­рі тим, хто су­дить за во­ро­та­ми. А во­ни не зав­жди ухва­лю­ють пра­виль­ні рі­ше­н­ня. Усі три грав­ці, які бу­ли на кар­тках і мо­гли пропу­сти­ти на­сту­пний матч, отри­ма­ли по­пе­ре­дже­н­ня. І, на жаль, не бу­дуть бра­ти участь у остан­ньо­му ма­тчі з «Пор­ту». За де­сять ро­ків мо­єї ро­бо­ти тут, окрім ма­тчів з АПОЕЛ, «Бра­гою», БАТЕ в Лі­зі чем­піо­нів не при­зна­ча­ли­ся пе­наль­ті у во­ро­та на­ших су­пер­ни­ків. Ні з «Ман­че­стер Юнай­тед», ані з «Бо­рус­сі­єю», ні з ба­га­тьма ін­ши­ми. Не за­до­во­ле­ний ре­зуль­та­том, але ра­дий, що ми все­та­ки ви­йшли з гру­пи. Бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся на хо­ро­шу під­го­тов­ку, що­би на­ве­сні вда­ло зі­гра­ти в плей-оф. І ві­таю на­ших су­пер­ни­ків із ці­єю пе­ре­мо­гою».

На­став­ник «Атле­ти­ка» Ер­не­сто Валь­вер­де за­зна­чив, що іспан­ська ко­ман­да — єди­на в гру­пі, яка не пропу­сти­ла від «Ша­хта­ря»: «Ме­ні біль­ше хо­ті­ло­ся би пропу­сти­ти один-два го­ли від до­неч­чан, але за­ро­би­ти тро­хи біль­ше очок в ін­ших ма­тчах. Що­до ма­тчу у Льво­ві, то це, на­пев­но, не кра­ща на­ша гра остан­нім ча­сом. Мо­жу ска­за­ти, що ми мо­гли за­би­ти й біль­ше. У «Ша­хта­ря» теж бу­ли не­без­пе­чні мо­мен­ти, але це — Ліга чем­піо­нів, тут зав­жди гра­єш під ти­ском. Нам уда­ло­ся ви­ко­на­ти основ­не зав­да­н­ня у цьо­му ма­тчі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.