МЕС­СІ ТА РО­НАЛ­ДУ — СПРАВ­ДІ ІНОПЛАНЕТЯНИ?

ПРО НО­ВІ РЕ­КОР­ДИ ЗІ­РОК І ГО­ЛОВ­НІ ІН­ТРИ­ГИ ПЕ­РЕД ОСТАН­НІМ ТУ­РОМ — У ОГЛЯДІ «УФ»

Ukrainskiy Futbol - - Ліга чемпіонів - Во­ло­ди­мир БОБИР.

Зда­ва­ло­ся, ма­тчі п’ято­го ту­ру Лі­ги чем­піо­нів ма­ли би вне­сти біль­шу ясність що­до чер­го­вих уча­сни­ків ра­ун­ду плей-оф. На­то­мість, ми отри­ма­ли ще за­плу­та­ні­шу си­ту­а­цію в кіль­кох групах, де все ви­рі­ши­ться ли­ше в остан­ньо­му ту­рі на по­ча­тку гру­дня. Однак зараз да­вай­те по­гля­не­мо на най­ці­ка­ві­ші ре­зуль­та­ти по­єдин­ків двох ми­ну­лих ігро­вих днів.

У гру­пі «А» ли­ше ма­дрид­ський «Атле­ти­ко» зміг со­бі вже га­ран­ту­ва­ти участь у на­сту­пно­му ра­ун­ді, кру­пно обі­грав­ши вдо­ма «Олімпіакос». Ге­ро­єм зу­стрі­чі став Ма­ріо Ман­джу­кич, який за­пи­сав на свій ра­ху­нок хет-трик. До ре­чі, зро­би­ти це хор­ва­ту бу­ло до­во­лі про­сто, адже за­хист гре­ків у ви­їзних ма­тчах про­дов­жує на­га­ду­ва­ти про­хі­дний двір. Як на ме­не, ко­ман­да Мі­че­ла зай­вий раз до­ве­ла, що є аб­со­лю­тно до­ма­шнім ко­ле­кти­вом і мо­же бо­ро­ти­ся за ви­хід до на­сту­пної ста­дії ли­ше за ра­ху­нок дво­бо­їв у рі­дних сті­нах. Що­до дру­гої схо­дин­ки в та­бли­ці, то тут два пре­тен­ден­ти на ви­хід — «Ювен­тус», який впев­не­но ро­зі­брав­ся з «Маль­ме» на ви­їзді, та все той же «Олімпіакос». Що­прав­да, ту­рин­ці пе­ре­бу­ва­ють у ви­гі­дні­шо­му ста­но­ви­щі, адже їх вла­штує на­віть ні­чия в на­сту­пній до­ма­шній зу­стрі­чі з «Атле­ти­ко». Від­так гу­чних сен­са­цій у цьо­му квар­те­ті в за­клю­чний ігро­вий день очі­ку­ва­ти не вар­то.

На­то­мість, справ­жня «м’ясо­руб­ка» пе­ред­ба­ча­є­ться у шо­сто­му ту­рі в гру­пі «В» . Спра­ва в то­му, що «Лу­до­го­рець», ви­рвав­ши ні­чию на остан­ніх хви­ли­нах ду­е­лі з «Лі­вер­пу­лем», за­кру­тив інтригу до не­мо­жли­во­го. Те­пер оби­два клуби ма­ють по чо­ти­ри пун­кти, а «Ба­зель», який удома про­грав «Ре­а­лу», за­ли­шив­ся із ші­стьма ба­ла­ми. Зро­зумі­ло, що ма­дрид­цям у цій гру­пі вже дав­но ні­чо­го не по­трі­бно — во­ни пер­ші, а ось одра­зу три ін­ші клуби пре­тен­ду­ють на пу­тів­ку до плей-оф. У остан­ньо­му ту­рі «Лі­вер­пуль» при­йма­ти­ме «Ба­зель», яко­го вла­штує й ні­чия на «Ен­філ­ді», то­ді як «Лу­до­го­рець» гра­ти­ме на «Бер­на­беу». То­му, мо­жна при­пу­сти­ти, що са­ме швей­цар­ський клуб є фа­во­ри­том у цій бо­роть­бі. І ще кіль­ка слів про «Ре­ал». Пе­ре­міг­ши «Ба­зель», на­став­ник «га­ла­кті­кос» Кар­ло Анчелотті по­вто­рив до­ся­гне­н­ня Мі­ге­ля Му­ньо­са та Жо­зе Мо­у­ри­ньо — 15 пе­ре­мог по­спіль на по­са­ді кер­ма­ни­ча ма­дрид­ців. Це ре­кор­дна се­рія для клу­бу, яку, во­че­видь, дон Кар­ло за­хо­че по­кра­щи­ти вже у най­ближ­чій зу­стрі­чі ла лі­ги про­ти «Ма­ла­ги». І, зви­чай­но, ку­ди без Ро­нал­ду? Кри­шті­а­ну, від­зна­чив­шись у се­ре­ду вве­че­рі, на­здо­гнав ле­ген­дар­но­го Ра­у­ля за кіль­кі­стю за­би­тих м’ячів у ЛЧ — 71.

Та­кож за­плу­та­на си­ту­а­ція й у гру­пі «С» . Зав­дя­ки мі­ні­маль­ній пе­ре­мо­зі «Зе­ні­та» над «Бен­фі­кою», «Байєр» ще до ма­тчу з «Мо­на­ко», який він, у під­сум­ку, про­грав, став уча­сни­ком плей-оф. У остан­ньо­му ту­рі са­ме «мо­не­га­ски» й пі­тер­ці в очній зу­стрі­чі по­спе­ре­ча­ю­ться, хто са­ме ста­не дру­гим уча­сни­ком 1/8 фі­на­лу. Що­до «фар­ма­цев­тів», то во­ни пе­ре­слі­ду­ва­ти­муть ціль фі­ні­шу­ва­ти са­ме пер­ши­ми в квар­те­ті. Для цьо­го їм ба­жа­но пе­ре­мог­ти «Бен­фі­ку» на ви­їзді, яка вже за будь-яких об­ста­вин по­ся­де остан­ню схо­дин­ку.

У «гру­пі смер­ті» — «Е» та­кож все ви­рі­шить 6 тур. «Баварія», яка вже дав­но за­бро­ню­ва­ла за со­бою пер­ше мі­сце, при­му­дри­ла­ся по­сту­пи­ти­ся на остан­ніх хви­ли­нах МС у вів­то­рок. Зав­дя­чу­ва­ти цій зви­тя­зі «мі­стя­ни» ма­ють не­пе­ре­вер­ше­но­му Ку­ну Агу­е­ро, який офор­мив хет-трик. У зу­стрі­чі з «Ро­мою» ЦСКА зно­ву вря­ту­вав­ся від по­раз­ки в до­да­ний час — 1:1. Що ма­є­мо в під­сум­ку? Одра­зу три клуби ма­ють по п’ять очок пе­ред остан­нім ту­ром, однак у ви­гі­дні­шо­му ста­но­ви­щі є рим­ля­ни — ко­ман­да Ру­ді Гар­сії при­йма­ти­ме вдо­ма «Ман­че­стер Сі­ті», ЦСКА ж ви­ру­шає в го­сті до Мюн­хе­на.

Не мо­же­мо обі­йти сто­ро­ною по­дії в квар­те­ті «F» . Так, тут уже все ві­до­мо за­зда­ле­гідь (окрім уча­сни­ка Лі­ги Європи), але ре­зуль­тат ма­тчу АПОЕЛ — «Бар­се­ло­на» за­слу­го­вує на кіль­ка окре­мих ряд­ків. Лео Мес­сі, за­бив­ши три м’ячі, став най­кра­щим бом­бар­ди­ром у істо­рії Лі­ги чем­піо­нів. Те­пер на йо­го ра­хун­ку 74 го­ли, що на три біль­ше, ніж у Ро­нал­ду та Ра­у­ля. У остан­ньо­му ту­рі ПСЖ, який взяв го­ру над «Ая­ксом», і «Бар­се­ло­на» ви­зна­чать, хто са­ме ви­йде до ра­ун­ду плей-оф із першого мі­сця. Го­лов­ною ж ін­три­гою, як на ме­не, бу­де пи­та­н­ня з ко­ман­дою, яка ви­ру­шить до Лі­ги Європи. Ам­стер­дам­ський клуб, ви­пе­ре­джа­ю­чи на один бал АПОЕЛ, зу­стрі­не­ться з кі­прі­о­та­ми в остан­ньо­му ту­рі вдо­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.