СТАВ­ЛЮ НА ТЕ, ЩО ПОЛ­ТАВ­ЦІ НЕ ПО­СТУ­ПЛЯ­ТЬСЯ «ДИ­НА­МО»

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Оле­ксандр СЕ­ВИ­ДОВ, фут­боль­ний екс­перт.

«Олім­пік» — «Чор­но­мо­рець». До­неч­ча­ни за­зна­ли бо­лю­чої по­раз­ки від оде­си­тів у пер­шо­му ту­рі ни­ні­шньо­го чем­піо­на­ту. Ду­маю, ця нев­да­ча силь­но вда­ри­ла по ам­бі­ці­ях «Олім­пі­ка», і цьо­го ра­зу во­ни, впев­не­ний, бу­дуть сер­йо­зно на­ла­што­ву­ва­ти­ся і спро­бу­ють узя­ти ма­кси­мум ба­лів. Зви­чай­но, «Чор­но­мо­рець» та­кож на­ма­га­ти­ме­ться за­че­пи­ти­ся за очки, але лег­ко їм то­чно не бу­де, як і біль­шо­сті ко­манд, які гра­ють із пі­до­пі­чни­ми Ро­ма­на Сан­жа­ра. Чи не за­ра­но «Олім­пі­ку» при­див­ля­ти­ся до єв­ро­куб­ків? Ска­жу сло­ва­ми ке­рів­ни­ків клу­бу: якщо ви­хо­дить, чо­му не спро­бу­ва­ти?

«Во­линь» — «Іл­лі­чі­вець». Та­кож ці­ка­ва гра. «Во­линь» зараз у не­по­га­ній фор­мі, здо­ла­ла до­не­цький «Ме­та­лург», пі­ді­бра­ла­ся до «зо­ни єв­ро­куб­ків». Го­лов­не, що­би во­ни не роз­сла­би­ли­ся. Але, ду­маю, Ві­та­лій Квар­ця­ний змо­же на­ле­жно на­ла­шту­ва­ти підопічних. А «Іл­лі­чів­цю» вже ні­ку­ди від­сту­па­ти. Ду­маю, ма­рі­у­поль­ці спро­бу­ють нав’яза­ти су­пер­ни­ку бо­роть­бу й не по­сту­пи­ти­ся в ха­ра­кте­рі.

«Ме­та­лург» Зп — «Ша­хтар». У за­по­ріж­ців шан­сів не­ба­га­то, але во­ни все одно є. «Ме­та­лург» сер­йо­зно пру­чав­ся з «Ди­на­мо». Ду­маю, за­хо­чуть по­ка­за­ти свої най­кра­щі яко­сті й з «Ша­хта­рем». Але пі­до­пі­чні Мір­чі Лу­че­ску та­кож ма­ти­муть гар­ну мо­ти­ва­цію, адже тре­ба по­кра­щу­ва­ти своє тур­нір­не ста­но­ви­ще. Не хо­чу обра­зи­ти го­спо­да­рів, але ко­ман­ди пе­ре­бу­ва­ють на рі­зних по­лю­сах. Не­хай «гір­ни­ки» й бу­дуть тро­хи втом­ле­ни­ми пі­сля ма­тчу Лі­ги чем­піо­нів із «Атле­ти­ком».

«Ме­та­ліст» — «Зо­ря». Гра, як ме­ні зда­є­ться, двох претендентів на мі­сце в Лі­зі Європи. Хар­ків’янам бу­де не­про­сто, адже їм доведеться про­ве­сти матч на ви­їзді з «Тра­бзон­спо­ром», який за­бе­ре чи­ма­ло сил. Ба­га­то за­ле­жа­ти­ме, чи всти­гнуть пі­до­пі­чні Іго­ря Ра­ха­є­ва від­но­ви­ти­ся, адже люд­ські ре­сур­си тро­хи обме­же­ні, що­би ви­сту­па­ти на два фрон­ти. У свою чер­гу, лу­ган­ці по­сту­пи­ли­ся в по­пе­ре­дній зу­стрі­чі «Вор­склі» й та­кож спро­бу­ють збіль­ши­ти свій очко­вий до­ро­бок.

«Вор­скла» — «Ди­на­мо». Став­лю на те, що пол­тав­ці не по­сту­пля­ться у цьо­му ма­тчі. На рі­дно­му ста­діо­ні «Вор­скла» тра­ди­цій­но грає з лі­де­ра­ми ду­же по­ту­жно. Пол­тав­ча­ни мо­жуть утра­ти­ти очки з рів­ни­ми су­пер­ни­ка­ми чи ниж­чи­ми за кла­сом, але з гран­да­ми зав­жди гра­ють упев­не­но, з ду­же ви­со­кою мо­ти­ва­ці­єю, на під­йо­мі. Зно­ву ж та­ки, «Вор­скла» вхо­дить у гру­пу ко­манд, які зма­га­ю­ться за Лі­гу Європи.

«Кар­па­ти» — «Го­вер­ла». Ма­буть, бу­де най­скла­дні­ший матч у ту­рі. Ужго­род­цям тре­ба не по­сту­пи­ти­ся у Льво­ві. Не ду­маю, що го­сті гра­ти­муть у якийсь го­стро­а­та­ку­валь­ний футбол, ско­рі­ше, спро­бу­ють ді­я­ти у ви­чі­ку­валь­ній ма­не­рі. А «Кар­па­там» ні­ку­ди ді­ва­ти­ся, не­об­хі­дно бра­ти очки в до­ма­шніх сті­нах, іна­кше вбо­лі­валь­ни­ки їх про­сто не зро­зу­мі­ють.

«Дні­про» — «Ме­та­лург» Д. Цей матч змі­сти­ли на по­не­ді­лок, що дасть «Дні­пру» до­да­тко­вий час на від­нов­ле­н­ня. Але не ду­маю, що ко­ман­ді Мирона Маркевича бу­де лег­ко. Будь-яка втра­та очок сут­тє­во по­зна­чи­ться на лі­го­чем­піо­нів­ських пла­нах дні­прян. Але в будь-яко­му ра­зі, ду­маю, «Ме­та­лург» не по­сту­пи­ться в Дні­про­пе­тров­ську.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.