«ЗО­РЯ» ІГНО­РУЄ ВИ­КО­НА­Н­НЯ РІ­ШЕ­Н­НЯ ЛОЗАННСЬКОГО СУ­ДУ»

СУД У ЛО­ЗАН­НІ ЩЕ 2013 РО­КУ ЗО­БОВ’ЯЗАВ «ЗО­РЮ» РОЗ­РА­ХУ­ВА­ТИ­СЯ З ГРАВ­ЦЕМ, АЛЕ СИ­ТУ­А­ЦІЯ ДО­СІ НЕ ЗАЛАГОДЖЕНА. ГЕН­ДИ­РЕ­КТОР ЛУ­ГАН­ЦІВ РА­ФА­Ї­ЛОВ НЕ ВІД­МОВ­ЛЯ­Є­ТЬСЯ ВІД БОР­ГУ, АЛЕ НА­ПО­ЛЯ­ГАЄ НА СВО­ЇЙ ПРА­ВО­ТІ. ІН­ШОЇ ДУМ­КИ АДВО­КАТ ФУТ­БО­ЛІ­СТА СКОРОПАШКІН

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Сер­гій ТАЛИМОНЧИК.

Сер­гій Ра­фа­ї­лов у ін­терв’ю офі­цій­но­му сай­ту різ­ко роз­кри­ти­ку­вав си­ту­а­цію з Ло­зин­ським. Якщо коротко: «Зо­ря» не за­пе­ре­чує за­бор­го­ва­ність пе­ред Ло­зин­ським, але клуб за­про­по­ну­вав фут­бо­лі­сту че­рез йо­го адво­ка­та Ско­ро­па­шкі­на ви­пла­чу­ва­ти що­мі­ся­чно пев­ну су­му до кін­ця ро­ку. Оста­то­чний роз­ра­ху­нок — до 31 сі­чня 2015 ро­ку, ко­ли пов­ні­стю розрахуються за трьох ко­ли­шніх фут­бо­лі­стів лу­ган­ців. Про­те Ло­зин­ський, че­рез сво­го адво­ка­та, від­мо­вив­ся від цьо­го, від­по­вів­ши, що гро­ші отри­му­ва­ти го­то­ві, але всю су­му зра­зу й ми­ро­ву уго­ду під­пи­су­ва­ти не зби­ра­ю­ться! Окрім того, дов­гий час фут­бо­ліст за­пи­су­вав на ди­кто­фон роз­мо­ви з ген­ди­ре­кто­ром, тре­не­ром, лі­ка­ря­ми ко­ман­ди, роз­мо­ви в роз­дя­галь­ні. Ро­бив він це та­єм­но. Він зни­зив до се­бе ви­мо­ги, че­рез що був пе­ре­ве­де­ний у дубль, але там від­мов­ляв­ся тре­ну­ва­ти­ся».

За роз’ясне­н­ня­ми «УФ» звер­нув­ся до пред­став­ни­ка Ло­зин­сько­го Іл­лі Ско­ро­па­шкі­на.

— Не мо­гли би про­ясни­ти, скіль­ки прав­ди у сло­вах ген­ди­ре­кто­ра «Зо­рі»?

— Сер­гій Ва­си­льо­вич на­ма­га­є­ться пред­ста­ви­ти Ло­зин­сько­го та­ким со­бі здир­ни­ком, не зго­дним на будь-які пе­ре­го­во­ри та про­по­зи­ції з бо­ку клу­бу, який не ро­зу­міє скла­дної си­ту­а­ції в дер­жа­ві, а ба­чить ли­ше гро­ші, але при цьо­му від­мов­ля­є­ться їх отри­му­ва­ти. По­годь­те­ся, це ви­гля­дає при­найм­ні див­но. — А як бу­ло на­справ­ді? — Пе­ре­ді­сто­рія кон­флі­кту та­ка: по-пер­ше, до при­хо­ду в «Зо­рю» Єв­ген Ло­зин­ський був одним із основ­них грав­ців то­ді ще ви­що­лі­го­вої «Обо­ло­ні», який без за­мін ві­ді­грав май­же всі ма­тчі впро­довж трьох се­зо­нів по­спіль. Це свід­чить про йо­го чу­до­вий фі­зи­чний та пси­хо­ло­гі­чний стан, а та­кож про ви­со­кий про­фе­сій­ний рі­вень. За вер­сі­єю Ра­фа­ї­ло­ва, Ло­зин­ський різ­ко зни­зив до се­бе ви­мо­ги. Але це не так. Я впев­не­ний, що, під­пи­су­ю­чи Ло­зин­сько­го, «Зо­ря» вба­ча­ла ли­ше фі­нан­со­вий про­ект. То­му че­рез ко­ро­ткий час фут­бо­ліст був ви­став­ле­ний на трансфер. Йо­му са­мо­му про це на­віть не по­ві­до­ми­ли. Ра­фа­ї­лов по­про­сив яки­хось аген­тів, аби ті зайня­ли­ся цим пи­та­н­ням.

— Як ви­дно, клуб зна­йти не вда­ло­ся?

— Са­ме так. По­ки ті аген­ти бай­ди­ку­ва­ли, Єв­ген тре­ну­вав­ся з ду­блем, де зго­дом по­ча­ло­ся за­го­стре­н­ня ста­рої трав­ми, якої він за­знав ще 2002 ро­ку, гра­ю­чи за «За­кар­па­т­тя» в прин­ци­по­во­му ма­тчі із «Ша­хта­рем». Ні­хто не ві­рив, що пі­сля та­кої тяж­кої трав­ми Ло­зин­ський змо­же про­дов­жи­ти кар’єру. А він зміг… І був одним із пер­ших укра­їн­ських фут­бо­лі­стів, яко­му ві­тчи­зня­ні фа­хів­ці зро­би­ли опе­ра­цію та­кої ви­со­кої скла­дно­сті. Єв­ген від­нов­лю­вав­ся два ро­ки, від­так зно­ву по­чав гра­ти. Єди­на умо­ва, якої він му­сив су­во­ро до­три­му­ва­ти­ся: не тре­ну­ва­ти­ся на жорс­тких по­кри­т­тях, оскіль­ки ме­та­ле­ві кон­стру­кції в йо­го ко­лін­но­му су­гло­бі бу­ли над­то чу­тли­ви­ми до та­ких на­ван­та­жень. Дубль «Зо­рі» тре­ну­вав­ся на жорс­тко­му га­зо­ні зі шту­чним по­кри­т­тям, то­му за кіль­ка ти­жнів у Єв­ге­на по­ча­ли­ся про­бле­ми, про що він по­ві­до­мив ке­рів­ни­цтву клу­бу. Але йо­го не чу­ли й не ба­жа­ли чу­ти. Ува­жа­ли, що він си­му­лює, оскіль­ки не хо­че тре­ну­ва­ти­ся в ду­блі. Хо­ча Єв­ген при­но­сив у клуб пи­сьмо­ві ре­ко­мен­да­ції лі­ка­ря, який йо­го опе­ру­вав 2002 ро­ку, де ка­те­го­ри­чно за­бо­ро­ня­лось тре­ну­ва­ти­ся на шту­чних по­кри­т­тях. За­мість того, що­би при­слу­ха­ти­ся до цих ре­ко­мен­да­цій, ке­рів­ни­цтво «Зо­рі» роз­по­ча­ло про­ти Єв­ге­на ре­пре­сії: не­за­кон­но зни­зи­ли, а зго­дом і вза­га­лі пе­ре­ста­ли ви­пла­чу­ва­ти зар­пла­тню, зму­си­ли тре­ну­ва­ти­ся в по­си­ле­но­му ре­жи­мі до­ти, по­ки ко­лі­но не роз­пу­хло до по­мі­тних роз­мі­рів.

А да­лі — най­ці­ка­ві­ше, про що чо­мусь не зга­дує Ра­фа­ї­лов. Ви­сна­же­ний в та­кій спо­сіб Ло­зин­ський по­про­сив клуб ро­зі­рва­ти кон­тракт, ви­пла­ти­ти за­бор­го­ва­ність за від­пра­цьо­ва­ний пе­рі­од (по­над чо­ти­ри мі­ся­ці) і спла­ти­ти ко­шти на подаль­ше лі­ку­ва­н­ня в роз­мі­рі одні­єї зар­пла­тні. Але Ра­фа­ї­лов від­мо­вив Ло­зин­сько­му й звіль­нив йо­го трав­мо­ва­ним без жо­дної ком­пен­са­ції, та ще й при­вла­снив йо­го гро­ші (май­же 80 ти­сяч до­ла­рів)! Так ось, із при­су­дже­них Єв­ге­но­ві ко­штів 45 % — це за­ро­бі­тна пла­тня, яку клуб не­за­кон­но утри­мує з 2012 ро­ку! 25 % — це від­шко­ду­ва­н­ня ви­трат на су­до­вий про­цес в Ло­зан­ні, й ли­ше 30 % — це ком­пен­са­ція за не­за­кон­не ро­зір­ва­н­ня кон­тра­кту!

— Яка зараз си­ту­а­ція з ви­пла­тою за­бор­го­ва­но­сті «Зо­рею»?

— Жо­дних ви­плат Ло­зин­сько­му не про­во­ди­ться, хо­ча рі­ше­н­ня КАС на­пра­вив сто­ро­нам іще то­рік 31 гру­дня. Зараз цим за­йма­є­ться КДК ФФУ, який вже дві­чі оштра­фу­вав «Зо­рю» за­га­лом на 35 ти­сяч гри­вень. Не­вдов­зі ді­йде до зня­т­тя тур­нір­них очок, то­му Сер­гій Ва­си­льо­вич і по­чав цю пі­ар-кам­па­нію про­ти Ло­зин­сько­го.

— Бу­ла озву­че­на су­ма в міль­йон до­ла­рів, які Ло­зин­ський хо­тів отри­ма­ти від «Зо­рі». Але суд у Ло­зан­ні, за сло­ва­ми Ра­фа­ї­ло­ва, змен­шив цю су­му. Отож, скіль­ки лу­ган­ці вин­ні фут­бо­лі­сту?

— Ця су­ма вже озву­чу­ва­ла­ся ра­ні­ше. Во­на не є зна­чною для «Зо­рі», а з ура­ху­ва­н­ням того, що май­же по­ло­ви­на ко­штів ма­ла бу­ти ви­пла­че­на Єв­ге­но­ві ще в пе­рі­од дії кон­тра­кту, ви­пла­та сут­тє­во не впли­ває на бю­джет клу­бу.

— Чо­му фут­бо­ліст від­мо­вив­ся від роз­стро­чки?

— Це не так. На­справ­ді йде­ться не про роз­стро­чку. Тут Ра­фа­ї­лов зно­ву плу­тає кар­ти. Єв­ген зго­ден на роз­стро­чку, тож як­би «Зо­ря» ви­пла­чу­ва­ла йо­му ко­шти по­сту­по­во, ні­хто б уза­га­лі не по­ру­шу­вав це пи­та­н­ня. Мо­ва йде про укла­да­н­ня ми­ро­вої уго­ди, на чо­му на­по­ля­гає клуб. Ми­ро­ву уго­ду бу­ло за­про­по­но­ва­но клу­бом ли­ше пі­сля того, як у спра­ву втру­ти­лась УЄФА, за­мо­ро­зив­ши «Зо­рі» ви­пла­ту бо­ну­сів за участь в єв­ро­куб­ках. За­про­по­но­ва­ні клу­бом умо­ви ми­ро­вої уго­ди є не­прийня­тни­ми, але будь-які ін­ші ва­рі­ан­ти Ра­фа­ї­лов роз­гля­да­ти ка­те­го­ри­чно від­мов­ля­є­ться. То­му не Єв­ген від­мов­ля­є­ться від сво­їх гро­шей, що бу­ло би справ­ді без­глу­здо. Клу­бу про­сто по­трі­бен па­пір із під­пи­сом Ло­зин­сько­го, щоб отри­ма­ти ко­шти від УЄФА. При цьо­му клуб не на­дає будья­ких га­ран­тій по­вер­не­н­ня ко­штів са­мо­му Ло­зин­сько­му. Я за­про­по­ну­вав уклю­чи­ти до ці­єї ми­ро­вої уго­ди пе­ню в ра­зі не­своє­ча­сної ви­пла­ти клу­бом ко­штів і отри­мав на це ка­те­го­ри­чну від­мо­ву. Так про що ще мо­жна го­во­ри­ти, якщо сто­ро­на за­зда­ле­гідь під­твер­джує не­ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків? Для при­кла­ду: ми­ну­ло­го се­зо­ну гру­па фут­бо­лі­стів так са­мо укла­ла ми­ро­ві уго­ди з МФК «Ми­ко­ла­їв», але й до­сі ні­хто з них не отри­мав ані ко­пій­ки. Клу­бу ви­да­ли ате­стат на се­зон і все, про­бле­ми фут­бо­лі­стів біль­ше ні­ко­го не ці­кав­лять до на­сту­пної ате­ста­ції.

— Який ба­чи­те ви­хід із си­ту­а­ції?

— Роз­ра­хо­ву­є­мо ли­ше на ор­га­ни фут­боль­но­го пра­во­су­д­дя. «Зо­ря» від­вер­то й зу­хва­ло ігно­рує ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня лозаннського су­ду. Якщо ке­рів­ни­цтво клу­бу не вда­сться до кон­стру­ктив­них кро­ків, на­слід­ки для них мо­жуть бу­ти вкрай сер­йо­зни­ми. По­ки що на це див­ля­ться з ура­ху­ва­н­ням си­ту­а­ції в дер­жа­ві та, зокре­ма, на Лу­ган­щи­ні, але не тре­ба цим спе­ку­лю­ва­ти. Ра­фа­ї­лов по­си­ла­є­ться на тяж­ку си­ту­а­цію для клу­бу, але не вра­хо­вує, що клуб два ро­ки не­за­кон­но ко­ри­сту­є­ться грі­шми Ло­зин­сько­го, за які той мав по­зи­ва­ти­ся до Ло­зан­ни та ще й пла­ти­ти за весь про­цес не­ма­лі су­ми. Про це Сер­гій Ва­си­льо­вич чо­мусь не зга­дує.

— Чи прав­да, що Єв­ген та­єм­но за­пи­су­вав роз­мо­ви з тре­не­ром, ген­ди­ре­кто­ром, лі­ка­ря­ми?

— За­пи­су­вав роз­мо­ви з Ра­фа­ї­ло­вим та лі­ка­рем клу­бу. Ли­ше ті, які сто­су­ва­ли­ся без­по­се­ре­дньо ста­ну здо­ров’я. Єв­ген му­сив це ро­би­ти, оскіль­ки у си­ту­а­ції, ко­ли над ним одвер­то зну­ща­ли­ся, це бу­ло єди­ним спосо­бом за­хи­сту. Зі­зна­ю­ся, ко­ли я про­слу­хав ті за­пи­си, був зди­во­ва­ний, що у су­ча­сно­му українському фут­бо­лі мо­же від­бу­ва­ти­ся та­ке сва­ві­л­ля, та ще й у клу­бі елі­тно­го ди­ві­зіо­ну. За всі­єї по­ва­ги до Сер­гія Ва­си­льо­ви­ча, вва­жаю, що він сво­єю ка­те­го­ри­чні­стю про­сто під­ста­вив «Зо­рю», не зу­мів­ши зна­йти про­стий ви­хід у про­сто­му кон­флі­кті із фут­бо­лі­стом, до­вів­ши спір до Ло­зан­ни. Рі­ше­н­ня су­ду не на ко­ристь клу­бу, але ген­ди­ре­ктор не зго­ден усві­до­ми­ти у цьо­му свою особисту по­мил­ку й про­дов­жує шу­ка­ти вин­них нав­ко­ло і ста­ви­ти уль­ти­ма­ту­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.