Ми­ко­ла ТІ­ТОВ: «БА­ЗО­ВОЮ ОСНО­ВОЮ ДЛЯ «ЗІР­КИ» ТЕ­ПЕР БУ­ДУТЬ МІ­СЦЕ­ВІ ВИ­ХО­ВАН­ЦІ»

ВІ­ЦЕ-ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ КІ­РО­ВО­ГРАД­ЦІВ ПІД­СУ­МУ­ВАВ ОСІН­НЮ ЧА­СТИ­НУ СЕ­ЗО­НУ ТА ПРО­КО­МЕН­ТУ­ВАВ ОСТАН­НІ ПРИ­ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ В КЛУ­БІ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга - Оле­ксандр ТРАВЯНКА.

— Роз­по­ча­ти на­шу роз­мо­ву хо­ті­ло­ся б із остан­ньої но­ви­ни. У по­не­ді­лок уве­че­рі ста­ло ві­до­мо, що на по­са­ду спор­тив­но­го ди­ре­кто­ра клу­бу бу­ло при­зна­че­но Юрія Кев­ли­ча. Які фун­кції ви­ко­ну­ва­ти­ме цей фа­хі­вець і хто був іні­ці­а­то­ром за­про­ше­н­ня?

— Іні­ці­а­то­ром був наш пре­зи­дент — Ма­ксим Бе­рез­кін. Юрій Кев­лич, як уже бу­ло ра­ні­ше озву­че­но, ви­ко­ну­ва­ти­ме фун­кції спор­тив­но­го ди­ре­кто­ра. Ця по­са­да в нас бу­ла пе­ред­ба­че­на, однак за­ли­ша­ла­ся ва­кан­тною.

— Юрій Кев­лич ві­до­мий не ли­ше тим, що ви­хо­вав та­ких фут­бо­лі­стів, як Єв­ген Коноплянка, Ігор Бе­ре­зов­ський, Ро­ман Трав­кін. Під ке­рів­ни­цтвом цьо­го фа­хів­ця АФ-«П’яти­хат­ська» (Во­ло­ди­ми­рів­ка) ви­бо­ро­ла пра­во ви­сту­па­ти в Кубку Ре­гіо­нів УЄФА від Укра­ї­ни. Чи не роз­гля­да­ти­ме­ться йо­го кан­ди­да­ту­ра в пер­спе­кти­ві на по­са­ду го­лов­но­го тре­не­ра?

— Із мо­го бо­ку бу­ло би, ма­буть, не­ко­ре­ктно це ко­мен­ту­ва­ти. На­ра­зі в «Зір­ки» є го­лов­ний тре­нер.

— На­став­ник ко­ман­ди Сер­гій Лав­ри­нен­ко по­ки пра­цює ви­ко­ну­ва­чем обов’яз­ків. Що за­ва­жає сьо­го­дні при­зна­чи­ти цьо­го фа­хів­ця на пов­но­цін­ну по­са­ду?

— Для цьо­го не­об­хі­дно бу­де отри­ма­ти тре­нер­ську лі­цен­зію. Кур­си про­во­ди­ти­муть уже в но­во­му ро­ці. Отож, га­даю, пі­сля на­вча­н­ня це пи­та­н­ня вда­сться ви­рі­ши­ти.

— Ми­ко­ло Яно­ви­чу, чо­му ви­бір ке­рів­ни­цтва клу­бу при­пав са­ме на цьо­го фа­хів­ця?

— Йо­го спо­ча­тку бра­ли по­мі­чни­ком Са­мі­ру Га­са­но­ву. Пі­сля від­став­ки остан­ньо­го з тре­не­рів за­ли­шив­ся ли­ше Лав­ри­нен­ко. Ухва­ли­ли рі­ше­н­ня за­твер­ди­ти йо­го на по­са­ді на­став­ни­ка ко­ман­ди. Ке­ру­ва­ли­ся стра­те­гі­єю роз­ви­тку клу­бу: за­лу­че­н­ня в ко­ман­ду яко­мо­га біль­шої кіль­ко­сті мі­сце­вих ви­ко­нав­ців. І Лав­ри­нен­ко на цю по­са­ду під­хо­див най­кра­ще. Це мі­сце­вий тре­нер, який до­бре знає по­тен­ці­ал хло­пців, ко­трі зро­ста­ли під йо­го опі­кою. Не за­бу­вай­мо, що він ві­ді­грав дев’ять ро­ків за «Зір­ку». Пра­цю­вав та­кож ди­ре­кто­ром на­шої ди­тя­чо-юна­цької спор­тив­ної шко­ли. Отож до­сві­ду цьо­му фа­хів­цю не по­зи­ча­ти. Та й у фут­бо­лі ма­є­мо вдо­сталь прикладів, ко­ли грав­ці зра­зу ста­ва­ли хо­ро­ши­ми тре­не­ра­ми.

— Якщо вас пра­виль­но зро­зу­мів, ін­ших кан­ди­да­тів на тре­нер­ську по­са­ду на­віть не роз­гля­да­ли?

— Ні, але дзвін­ків од охо­чих по­тре­ну­ва­ти на­шу ко­ман­ду, по­вір­те, ви­ста­ча­ло.

— Па­не Ми­ко­ло, спо­ді­ва­ю­ся, вже був роз­бір по­льо­тів по пер­шій ча­сти­ні се­зо­ну. Хто ви­нен і що ро­би­ти, адже впев­не­ний, да­ле­ко не та­ко­го ре­зуль­та­ту че­ка­ли на про­мі­жно­му фі­ні­ші…

— На днях ми отри­ма­ли в еле­ктрон­но­му ва­рі­ан­ті ана­ліз ма­тчів цьо­го се­зо­ну. Ска­жу від­вер­то, з усіх по­єдин­ків про­гра­ли ли­ше два. За всі­ма по­ка­зни­ка­ми по­сту­пи­ли­ся «На­фто­ви­ку» (0:2) та в бо­роть­бі про­гра­ли «Ди­на­мо» (1:3) в Кубку Укра­ї­ни. По­раз­кам у ін­ших ма­тчах я щи­ро ди­ву­ю­ся. За та­кти­ко-те­хні­чни­ми ді­я­ми бу­ли зна­чно кра­щи­ми від су­пер­ни­ків, як і за кіль­кі­стю уда­рів по во­ро­тах. Про ні­чиї я вза­га­лі мов­чу. Як при­клад: із «Гір­ни­ком» зі­гра­ли 2:2. За по­ка­зни­ка­ми все одно, що «Бар­се­ло­на» ді­я­ли, а мо­гли ще й про­гра­ти. Ро­з­гля­не­мо й матч із «Пол­та­вою». «Зір­ка» за­вда­ла 19 уда­рів по во­ро­тах, 9 із яких у пло­щи­ну, про­ти чо­ти­рьох у су­пер­ни­ка, а зі­гра­ли 0:0. Й за під­бо­ром ви­ко­нав­ців ко­ман­да в нас до­сить силь­на, а ре­зуль­та­ти…

— Од фа­хів­ців не­о­дно­ра­зо­во до­во­ди­ло­ся чу­ти дум­ку, що при­чи­на не­вда­ло­го ви­сту­пу — у ча­стих змі­нах тре­не­рів. Мо­жли­во, вар­то бу­ло да­ти шанс одно­му фа­хів­цю бо­дай два ро­ки по­пра­цю­ва­ти й не втру­ча­ти­ся в йо­го ро­бо­ту…

— Оскіль­ки ни­ні по­сі­да­є­мо низь­ке мі­сце, мо­жли­во, у цьо­му пи­тан­ні є сенс. Яскра­вий при­клад ма­є­мо в прем’єр-лі­зі. Ху­ан­де Ра­мо­су в «Дні­прі» да­ли час — при­йшли й ре­зуль­та­ти. Чи до­по­мо­гло би це нам, це вже ін­ше пи­та­н­ня. Про­те не ста­ну за­пе­ре­чу­ва­ти, що ча­сті змі­ни кер­ма­ни­чів за­кін­чу­ю­ться за­зви­чай сер­йо­зною ро­та­ці­єю скла­ду. А та­кі про­це­си, як ві­до­мо, без­бо­лі­сно по­тім не проходять. Ни­ні до­ві­ри­ли­ся мі­сце­во­му тре­не­ру. Ба­зо­вою осно­вою для «Зір­ки» те­пер бу­дуть на­ші ви­хо­ван­ці. У цьо­му кон­текс­ті хо­ті­ло­ся би зга­да­ти й про Ака­де­мію, яка про­ду­ктив­но пра­цює. Упев­не­ний, що пло­ди її ді­яль­но­сті не­за­ба­ром від­чу­є­мо, а то­чні­ше по­ба­чи­мо в го­лов­ній ко­ман­ді. Між ін­шим, у спи­ску А вже пе­ре­бу­ває де­сять мі­сце­вих хло­пців. Із та­ким по­тен­ці­а­лом, упев­не­ний, актив­но по­пра­цю­є­мо взим­ку, й на­ве­сні по­лі­пши­мо тур­нір­не ста­но­ви­ще.

— Пи­та­н­ня, мо­жли­во, й не з при­єм­них, утім му­си­мо ре­а­гу­ва­ти на за­ува­же­н­ня вбо­лі­валь­ни­ків. Ба­га­то критики зву­ча­ло й на ва­шу адре­су, мов­ляв, пан Ті­тов ледь не ви­рі­шує, хто гра­ти­ме в осно­ві…

— Мо­же­те за­пи­та­ти в тре­не­рів, які в нас пра­цю­ва­ли, чи їм бо­дай раз хтось щось ука­зу­вав? Я би на­віть по­го­див­ся на очну ду­ель із на­став­ни­ка­ми, що­би роз­ві­я­ти всі ці роз­мо­ви. Та­ко­го не бу­ло, не­має й не бу­де! У нас пре­зи­дент не з тих, хто ста­не втру­ча­ти­ся в ро­бо­ту тре­нер­сько­го шта­бу чи до­зво­лить це ро­би­ти ко­мусь із сво­їх по­мі­чни­ків. Ко­го ста­ви­ти в осно­ву чи ко­го по­трі­бно з грав­ців за­про­си­ти — це пре­ро­га­ти­ва ви­ня­тко­во го­лов­но­го тре­не­ра. А про те, що пи­шуть, то по­вір­те, «до­бро­зи­члив­ців» ви­ста­чає. Я б їм по­ра­див не пи­са­ни­ною в Ін­тер­не­ті за­йма­ти­ся, а при­йти на стадіон і під­три­ма­ти свою ко­ман­ду.

— Як ува­жа­є­те, що по­трі­бно бу­де зро­би­ти взим­ку, що­би на­ве­сні ко­ман­да гі­дно змо­гла бо­ро­ти­ся за най­ви­щі мі­сця? Адже са­ме та­ке зав­да­н­ня по­ста­вив пе­ред ко­ман­дою пре­зи­дент клу­бу Ма­ксим Бе­рез­кін.

— Якщо тро­хи пе­ре­фра­зу­ва­ти сум­но­зві­сно­го Ле­ні­на, то нам по­трі­бно не вчи­ти­ся, вчи­ти­ся, вчи­ти­ся, а пра­цю­ва­ти, пра­цю­ва­ти та ще раз пра­цю­ва­ти. Є ста­ти­сти­ка, ви­ще зга­да­на мною, яку не обду­риш. Зна­йшли там і на­ші по­мил­ки. Зві­сно, на за­гал це ви­но­си­ти не бу­ду. Але, за­пев­няю вас, узим­ку актив­но над цим по­пра­цю­є­мо, пі­сля чо­го спра­ви ма­ють пі­ти на кра­ще.

— Чи до­ре­чно зараз, пі­сля 14 мі­сця на про­мі­жно­му фі­ні­ші, го­во­ри­ти про «Зір­ку», як про одно­го з кан­ди­да­тів на під­ви­ще­н­ня в кла­сі цьо­го се­зо­ну?

— У фут­бо­лі все бу­ває. Пі­сля того, як «Зір­ку» за­ли­ши­ли кіль­ка грав­ців, узим­ку фор­му­ва­ти­ме­ться фа­кти­чно но­ва ко­ман­да. Її зав­да­н­ням бу­де ви­сту­пи­ти яко­мо­га кра­ще, а гра має по­до­ба­ти­ся гля­да­чам, за­ра­ди яких, вла­сне, й ви­хо­ди­мо на по­ле. Го­во­ря­чи про прем’єр-лі­гу, усві­дом­лю­є­мо, що ду­же ба­га­то бу­ло втра­че­но в пер­шій ча­сти­ні се­зо­ну, тож ілю­зі­я­ми се­бе не ті­ши­мо.

— На­скіль­ки змі­не­ну ко­ман­ду ми по­ба­чи­мо на­ве­сні?

— Сер­йо­зної ро­та­ції скла­ду не пла­ну­ва­ли. Але кіль­кох но­вих грав­ців усе ж за­про­си­мо.

— Че­рез ни­ні­шню си­ту­а­цію на Крим­сько­му пів­остро­ві, де «Зір­ка» го­ту­ва­ти­ме­ться до ве­сня­ної ча­сти­ни се­зо­ну?

— По­при си­ту­а­цію в кра­ї­ні, пре­зи­дент клу­бу до­кла­дає ма­кси­мум зу­силь, аби ко­ман­да гі­дно про­ве­ла зи­мо­ву під­го­тов­ку. За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, ві­зьме­мо участь у тур­ні­рі, що про­хо­ди­ти­ме в Пол­та­ві. Один із на­сту­пних етапів під­го­тов­ки прой­де в Ужго­ро­ді. Роз­гля­да­є­ться й ва­рі­ант ви­їзду за кор­дон…

«Сер­гій Лав­ри­нен­ко най­кра­ще під­хо­див на по­са­ду го­лов­но­го тре­не­ра».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.