Ва­ле­рій РУ­ДА­КОВ: «ЗБЕ­РЕ­МО­СЯ ПІ­СЛЯ НО­ВО­ГО РО­КУ, ТО­ДІ Й ВИ­РІ­ШИ­МО ПИ­ТА­Н­НЯ ПІД­ГО­ТОВ­КИ ТА КОМ­ПЛЕ­КТА­ЦІЇ»

КЕРМАНИЧ «ША­ХТА­РЯ-3» ПІД­БИВ ПІДСУМКИ СЕ­ЗО­НУ, РОЗ­ПО­ВІВ ПРО КА­ДРО­ВІ ЗМІ­НИ ТА ПЛА­НИ НА МІЖСЕЗОННЯ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Ро­ман КИРІЄНКО.

— Ва­ле­рію Ві­кто­ро­ви­чу, чи за­до­во­ле­ні тим, як ва­ші пі­до­пі­чні про­ве­ли пер­шу ча­сти­ну чем­піо­на­ту?

— Ми­ну­ло два ко­ла, й у пла­ні ре­зуль­та­ту, зви­чай­но, хо­ті­ло­ся би по­кра­ще­н­ня. І за по­тен­ці­а­лом, і за які­стю гри за­слу­го­ву­є­мо пе­ре­бу­ва­ти на ви­щій по­зи­ції в та­бли­ці. Однак на та­кі скром­ні по­ка­зни­ки є об’єктивні при­чи­ни: влі­тку ко­ман­да зна­чно оно­ви­ла­ся, кіль­ка до­свід­че­них грав­ців од нас пі­шло, а за­ли­ши­ла­ся са­ма мо­лодь. При­йшли хло­пці з ду­бля, з U-19. Пев­на річ, їм по­трі­бен час на ада­пта­цію в до­ро­сло­му фут­бо­лі, й підготовчий про­цес не вда­ло­ся про­ве­сти на­ле­жним чи­ном. Хло­пці з’їжджа­ли­ся, по­тім зно­ву пе­ре­за­яв­ка бу­ла, хтось пі­шов у U-19, хтось у дубль. Отож усі ці при­чи­ни не­га­тив­но по­зна­чи­ли­ся як на са­мій під­го­тов­ці, так і на подаль­ших ви­сту­пах ко­ман­ди в чем­піо­на­ті. За ці пів­ро­ку на­ма­га­ли­ся ста­бі­лі­зу­ва­ти склад, на­ла­го­ди­ти хоч якісь ігро­ві зв’яз­ки. І, якщо від­вер­то, ма­тчі все­ля­ли опти­мізм, й бу­ли всі під­ста­ви спо­ді­ва­ти­ся, що на зи­мо­ву пе­ре­р­ву пі­де­мо при­найм­ні в пер­шій ча­сти­ні «тур­нір­ки».

— На ва­шу дум­ку, який матч за ці пів­ро­ку «Ша­хтар-3» про­вів най­кра­ще?

— Нам не­по­га­но вда­ва­ло­ся про­во­ди­ти до­ма­шні по­єдин­ки. До­бре зі­гра­ли з «Обо­лон­ню-Бро­ва­рем», «Кре­ме­нем», «Ре­ал Фар­мою», хо­ро­ший матч про­ве­ли з «Енер­гі­єю», пе­ре­міг­ши но­во­ка­хов­ців 4:1. Не мо­жна ска­за­ти, що в ре­шті ма­тчів зі­гра­ли геть по­га­но, але при­крі по­мил­ки в обо­ро­ні й пропу­ще­ні м’ячі на остан­ніх хви­ли­нах по­зба­ви­ли на­шу ко­ман­ду ба­га­тьох очок. Ду­же при­кро, ко­ли біль­шу ча­сти­ну ігро­во­го ча­су ве­де­мо в ра­хун­ку, та за дві-три хви­ли­ни втра­ча­є­мо пе­ре­ва­гу. Це й на грав­цях не­га­тив­но по­зна­ча­є­ться, які пси­хо­ло­гі­чно ще не змі­цні­ли. Але ні­чо­го, та­кі ма­тчі за­гар­то­ву­ють фут­бо­лі­стів, їхній ха­ра­ктер, і че­рез це їм та­кож по­трі­бно прой­ти.

— Із при­во­ду фут­бо­лі­стів. Хто з ва­ших підопічних до­сяг най­біль­шо­го про­гре­су?

— Я би ви­окре­мив Бі­ло­но­га, Са­гай­да­ка, Арен­да­ру­ка, Коль­цов мав не­по­га­ний ви­гляд. Ось ця гру­па фут­бо­лі­стів, як на ме­не, й до­ся­гла най­біль­шо­го про­гре­су.

— Знаю, що в на­став­ни­ка збір­ної U-21 Сер­гія Ко­валь­ця до­бре на­ла­го­дже­ний кон­такт із тре­нер­ським шта­бом «гір­ни­ків». Ко­го би мо­гли по­ра­ди­ти з грав­ців 1994 ро­ку на­ро­дже­н­ня, який на­ра­зі є ба­зо­вим для «мо­ло­діж­ки»?

— У нас біль­ше ви­кли­ка­ють грав­ців до юні­ор­ських збір­них ко­манд Укра­ї­ни. Так, Арен­да­рук ви­сту­пає за збір­ну U-19, Бі­ло­ног по­стій­но у свою збір­ну їздить, го­ту­є­ться до чем­піо­на­ту сві­ту на­сту­пно­го се­зо­ну. А з-по­між 1994 ро­ку тяж­ко ко­гось ви­окре­ми­ти. Є в нас Че­ре­да, Іо­ша, Коль­цов, Са­до­ха. Сер­гію Іва­но­ви­чу ви­дні­ше, мо­жна спро­бу­ва­ти ви­кли­ка­ти того ж Іо­шу, Коль­цо­ва, пе­ре­ві­ри­ти їх на рів­ні мо­ло­ді­жної збір­ної.

— Пев­не, взим­ку «Ша­хтар-3» зно­ву че­ка­ють сер­йо­зні ка­дро­ві пер­тур­ба­ції?

— Змі­ни, зві­сно, бу­дуть, але на­скіль­ки кар­ди­наль­ні, не знаю. Мо­жли­во, до нас при­йде мо­лодь із U-17, яких по­трі­бно бу­де яко­мо­га швид­ше ада­пту­ва­ти. Що­прав­да, ча­су взим­ку ви­ста­чить, аби на­ле­жним чи­ном «об­ка­та­ти» хло­пців, під­го­ту­ва­ти їх до про­фе­сій­но­го фут­бо­лу.

— А хто за­ли­шить ко­ман­ду, вже мо­же­те ска­за­ти?

— Ні, не мо­жу, бо ще три­ває чем­піо­нат се­ред дев’ятнад­ця­ти­рі­чних, і тіль­ки пі­сля йо­го за­кін­че­н­ня по­вер­не­мо­ся до ці­єї те­ми. Окрім того, в нас ще не бу­ло де­таль­но­го ана­лі­зу всіх на­ших ма­тчів, отож рі­ше­н­ня по тих грав­цях, ко­трі нас за­ли­шать, ско­рі­ше за все, ухва­ли­мо вже пі­сля Но­во­го ро­ку.

— Які вза­га­лі пла­ни «гір­ни­ків» на це міжсезоння?

— Хто за­ли­ши­ться, бу­дуть го­ту­ва­ти­ся до по­нов­ле­н­ня чем­піо­на­ту. Де ко­ман­да про­ве­де під­го­тов­ку? Ско­рі­ше за все, в Укра­ї­ні, на тре­ну­валь­ній ба­зі ФК «Пол­та­ва», хо­ча мо­жли­ві ва­рі­ан­ти, адже оста­то­чно­го пла­ну під­го­тов­ки ще не­має. На­ра­зі ще ні­хто ні­ку­ди не пі­шов. Хтось від­нов­лю­є­ться, хтось за­йма­є­ться з ду­блем, із U-19. У та­ко­му ре­жи­мі пра­цю­ва­ти­ме­мо до сьо­мо­го гру­дня, пі­сля чо­го всі йдуть у від­пус­тки. Збе­ре­мо­ся, як вже ка­зав, пі­сля Но­во­го ро­ку, й то­ді ви­рі­ши­мо пи­та­н­ня під­го­тов­ки та ком­пле­кта­ції.

— Ко­ман­да й надалі ба­зу­ва­ти­ме­ться в Кар­лів­ці чи пе­ре­їде в ін­ше мі­сто?

— Ско­рі­ше за все, за­ли­ши­мо­ся в Кар­лів­ці. По­ки що ін­ших ва­рі­ан­тів не­має.

— На­скіль­ки ві­до­мо, якість фут­боль­но­го га­зо­ну в Кар­лів­ці за­ли­шає ба­жа­ти кра­що­го. Це не за­ва­жає ко­ман­ді змі­стов­но про­во­ди­ти під­го­тов­ку? Мо­жли­во, кра­ще бу­ло би гра­ти на ін­шо­му ста­діо­ні?

— На цьо­му по­лі, крім нас, грає та тре­ну­є­ться ще й ал­чев­ська «Сталь», отож йо­го на­ван­та­жу­ють ма­кси­маль­но. Ча­су ж на від­нов­ле­н­ня по­ля ба­наль­но бра­кує, й во­но зно­шу­є­ться. Хо­ча там­те­шнє ке­рів­ни­цтво ро­бить усе мо­жли­ве, що­би при­ве­сти йо­го до ла­ду, але за та­ких умов щось зро­би­ти май­же не­ре­аль­но. На сьо­го­дні по­ле в Кар­лів­ці до­ста­тньо нор­маль­не, й пе­ре­їжджа­ти на ін­ший стадіон по­ки не­має сен­су.

— Що ска­же­те про цьо­го­рі­чний фор­мат про­ве­де­н­ня зма­гань у дру­гій лі­зі, адже пер­ша ча­сти­на вже за­кін­чи­ла­ся, а дру­га роз­по­чне­ться аж за чо­ти­ри мі­ся­ці?

— Як на ме­не, тут усе пов’яза­но із чи­сель­ні­стю ко­манд у лі­зі та по­го­дни­ми умо­ва­ми. Га­даю, дру­ге ко­ло, а це два ту­ри, мо­гли би до­гра­ти до кін­ця і цьо­го ро­ку, а не пе­ре­но­си­ти їх на на­сту­пний. За ве­ли­ким ра­хун­ком, са­ме по­го­дні умо­ви не да­ють мо­жли­во­сті роз­по­чи­на­ти тур­нір ра­ні­ше. Зро­зумі­ло, що прем’єр-ліга та U-19 увій­дуть у се­зон ра­ні­ше, адже їм ви­сту­па­ти на між­на­ро­дній аре­ні. Ну, а нам що ро­би­ти? У чем­піо­на­ті Укра­ї­ни по­стій­но ве­ли­кі пе­ре­р­ви взим­ку, та як цьо­го уни­кну­ти, скла­дно ска­за­ти. Мо­жли­во, як­би бу­ло біль­ше ко­манд, пер­шість роз­по­ча­ла­ся би ра­ні­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.