Єгор ІВА­НОВ: «ХО­ЧУ СТА­ТИ НАЙ­КРА­ЩИМ БОМ­БАР­ДИ­РОМ ДРУ­ГОЇ ЛІ­ГИ»

ФОР­ВАРД «КРЕМЕНЯ» — ПРО ВИ­СТУП КО­МАН­ДИ В ПЕР­ШІЙ ЧА­СТИ­НІ СЕ­ЗО­НУ, МАТЧ ІЗ «ОБО­ЛОН­НЮ-БРО­ВА­РЕМ» І МЕ­ТУ НА НА­СТУ­ПНИЙ РІК

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР.

На­па­дник кре­мен­чу­цько­го клу­бу вда­лою грою цьо­го се­зо­ну за­слу­жив чи­ма­ло схваль­них від­гу­ків. На­ра­зі на ра­хун­ку Єго­ра Іва­но­ва уже ві­сім за­би­тих м’ячів. «УФ» ви­рі­шив по­спіл­ку­ва­тись із фор­вар­дом ко­ман­ди Сер­гія Сви­сту­на осо­би­сто та ді­зна­тись, якою бу­ла ця пер­ша ча­сти­на чем­піо­на­ту для йо­го ко­ле­кти­ву, чи до сна­ги «Кре­ме­ню» по­вер­ну­ти чіль­ні по­зи­ції та чим фут­бо­ліст зби­ра­є­ться зайня­ти­ся на зи­мо­вих ка­ні­ку­лах.

— Єго­ре, лі­тньо-осі­н­ня ча­сти­на цьо­го се­зо­ну вже за­вер­ше­на. Роз­ка­жіть, якою во­на бу­ла для вас і всі­єї ко­ман­ди?

— Уже зараз мо­жна го­во­ри­ти про те, що цей від­рі­зок се­зо­ну був ду­же ці­ка­вим, осо­бли­во якщо по­гля­ну­ти на тур­нір­ну та­бли­цю. Що­до ви­сту­пів на­шої ко­ман­ди, то, зви­чай­но, ми про­дов­жу­є­мо на­шу бо­роть­бу за ви­хід до пер­шої лі­ги. Пе­ред «Кре­ме­нем» і надалі сто­їть зав­да­н­ня по­сі­сти пер­ше мі­сце за під­сум­ка­ми се­зо­ну. Ду­маю, це до сна­ги на­шо­му ко­ле­кти­ву.

— У ва­ших сло­вах від­чу­ва­є­ться, що ко­ман­да мо­гла би здобути ще кра­щі ре­зуль­та­ти у цій ча­сти­ні се­зо­ну…

— Зви­чай­но, ви ма­є­те слу­шність. Як­би ми не втра­ти­ли кіль­ка до­ро­го­цін­них очок у ми­ну­лих зу­стрі­чах пер­шо­сті… Тут мо­жна зга­да­ти й го­стьо­вий по­єди­нок про­ти «Ша­хта­ря-3», де наш ко­ле­ктив, ве­ду­чи в два м’ячі впро­довж зу­стрі­чі, втра­тив пе­ре­мо­гу на остан­ніх хви­ли­нах — 2:2. До­во­лі схо­жа си­ту­а­ція бу­ла й у ви­їзно­му ма­тчі про­ти «Ре­ал Фарми». Ми та­кож

ве­ли в ра­хун­ку, але пропу­сти­ли м’яч уже в до­да­ний час ма­тчу (до ре­чі, в то­му про­ти­сто­ян­ні ду­блем за «Кре­мінь» від­зна­чив­ся са­ме Єгор Іва­нов. — В. Б.). Це бу­ли ду­же ва­жли­ві за­лі­ко­ві ба­ли. Мо­жли­во, здо­був­ши їх, ми мо­гли би ни­ні за­йма­ти пер­ше мі­сце в тур­нір­ній та­бли­ці… Та­кож вар­то ска­за­ти, що бу­ла при­крою й не­дав­ня до­ма­шня ні­чия про­ти «Обо­ло­ні-Бро­ва­ра». На мою дум­ку, ми ма­ли їх обі­гру­ва­ти. На остан­ній хви­ли­ні на­ша ко­ман­да пропу­сти­ла з пе­наль­ті, яко­го ми не за­слу­го­ву­ва­ли.

— До ре­чі, що­до зу­стрі­чі з «пи­во­ва­ра­ми». Як ду­ма­є­те, ки­я­ни в то­му ма­тчі до­ся­гли біль­шо­го, ніж мо­гли до­би­ти­ся ви?

— Вла­сне, та гра бу­ла ду­же ці­ка­вою, але на остан­ній хви­ли­ні в на­ші во­ро­та су­д­дя по­ста­вив оди­над­ця­ти­ме­тро­вий удар… На мою дум­ку, та­кі пе­наль­ті ста­ви­ти не мо­жна.

— Що ска­зав Сер­гій Свистун пі­сля по­єдин­ку?

— Сер­гій Во­ло­ди­ми­ро­вич по­дя­ку­вав нам усім за гру та ска­зав, аби ми в жо­дно­му ра­зі не за­сму­чу­ва­ли­ся че­рез ре­зуль­тат. Без­пе­ре­чно, ма­є­мо так са­мо на­по­ле­гли­во пра­цю­ва­ти й гра­ти в май­бу­тньо­му. Одне сло­во, про­дов­жу­ва­ти в то­му ж ду­сі.

— На­ра­зі ви є одним із най­кра­щих бом­бар­ди­рів чем­піо­на­ту ра­зом із колегою по ко­ман­ді Сер­гі­єм Сте­пан­чу­ком ( ни­ні в обох по ві­сім за­би­тих м’ячів. — В. Б.). Ска­жіть, та­ка очна кон­ку­рен­ція з одно­клу­бни­ком вас осо­бли­во мо­ти­вує?

— Не ска­зав би, що в ме­не із Сер­гі­єм якась ве­ли­ка кон­ку­рен­ція. Я ли­ше див­лю­ся, хто зараз пе­ре­бу­ває на чо­лі бом­бар­дир­ських пе­ре­го­нів. Якщо не по­ми­ля­ю­ся, ни­ні лі­ди­рує фор­вард «Чер­ка­сько­го Дні­пра» Оле­ксандр Ба­таль­ський. Са­ме то­му ста­ра­ю­ся на­здо­гна­ти та обі­гна­ти йо­го у спи­ску най­кра­щих на­па­дни­ків пер­шо­сті. Зви­чай­но, ме­ні ду­же хо­че­ться ста­ти най­кра­щим бом­бар­ди­ром дру­гої лі­ги.

— Ні для ко­го не се­крет, що одні­єю з го­лов­них скла­до­вих успі­ху бу­дья­кої ко­ман­ди є хо­ро­ша атмо­сфе­ра в ко­ле­кти­ві. Як у ва­шо­му клу­бі клі­мат?

— Мо­жу вас за­пев­ни­ти, що в на­шій ко­ман­ді із цим усе га­разд — атмо­сфе­ра в «Кре­ме­ні» ду­же хо­ро­ша, ро­бо­ча. Ма­є­мо чу­до­вий, згур­то­ва­ний ко­ле­ктив одно­дум­ців. Пе­ре­ко­на­ний, у фут­бо­лі це на­два­жли­во.

— За свою кар’єру всти­гли по­гра­ти в ви вже

пер­шій лі­зі — за кі­ро­во­град­ську «Зір­ку». Якщо по­рів­ня­ти пер­ший і дру­гий ди­ві­зіо­ни, чи від­чу­ва­є­те прин­ци­по­ву рі­зни­цю між ни­ми?

— Зви­чай­но, від­чу­тна від­мін­ність між ци­ми лі­га­ми є, та я би на­го­ло­сив на то­му, що «Обо­лонь-Бро­вар», «Чер­ка­ський Дні­про», «Кре­мінь» ні­чим не від­рі­зня­ю­ться від ко­ле­кти­вів пер­шої лі­ги. Що­до ре­шти ко­манд, які за­йма­ють мі­сця ниж­че в тур­нір­ній та­бли­ці, то во­ни по­сту­па­ю­ться кла­сом пер­шій лі­зі. Це ли­ше моя осо­би­ста дум­ка. Мен­ше з тим, пер­ша трій­ка-че­твір­ка ко­манд уза­га­лі ні­чим не по­сту­па­є­ться ко­ле­кти­вам пер­шої лі­ги.

— Однак у дру­гій лі­зі біль­ше са­ме си­ло­во­го фут­бо­лу, бо­роть­би?

— Так, зви­чай­но. Ро­би­ться біль­ший акцент на са­мо­від­да­чу фут­бо­лі­стів.

— Ви вже у від­пус­тці, якщо не по­ми­ля­юсь. Чим пла­ну­є­те зайня­ти­ся у віль­ний час?

— Ду­же хо­чу по­їха­ти до ба­тьків. Удома бу­де­мо ра­зом із дру­жи­ною. До ре­чі, в нас на­ро­див­ся син, то­му, са­мі ро­зу­мі­є­те, зараз нам бу­де чим пе­ре­йма­ти­ся.

— Чи вже ві­до­мо, ко­ли «Кре­мінь» роз­по­чне під­го­тов­ку до ве­сня­ної ча­сти­ни се­зо­ну?

— На­ра­зі то­чної да­ти по­ки що не ві­до­мо, мо­жу ли­ше ска­за­ти, що ко­ман­ду зби­ра­ти­муть у сі­чні.

— Ви­пад­ко­во не зна­є­те, чи не за­ли­шив хтось ко­ман­ду в міжсезоння?

— Че­сно ка­жу­чи, та­кою ін­фор­ма­ці­єю не во­ло­дію. Ли­ше знаю, що пі­шов Ро­ман Фа­тій, але про це вже пи­са­ли дав­но. На­ра­зі ні­би­то всі на­ші фут­бо­лі­сти за­ли­ша­ю­ться в клу­бі. Ду­маю, про це ми знатимемо кра­ще, ко­ли вже при­їде­мо на тре­ну­валь­ний збір.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.