Юрій БА­КА­ЛОВ: «КОНОПЛЯНКА ТЕ­ПЕ­РІ­ШНІЙ І ТО­РІ­ШНІЙ — РІ­ЗНІ ФУТ­БО­ЛІ­СТИ»

ЕКС-ТРЕ­НЕР «АР­СЕ­НА­ЛУ» — ПРО УКРА­ЇН­СЬКИЙ СЛІД У ПЕ­РЕД­ОСТАН­НЬО­МУ ТУ­РІ ГРУПОВОГО РА­УН­ДУ ЛЄ

Ukrainskiy Futbol - - Ліга Європи - Оле­ксандр НОЙКОВИЧ.

«Ди­на­мо» — «Ріу Аве». Ме­не вже всти­гли за­пи­та­ти: чо­му «Ди­на­мо» зі зна­чни­ми тру­дно­ща­ми по­до­ла­ло ко­ман­ду, в якої в осно­ві ви­йшли три ви­ко­нав­ці стар­то­во­го скла­ду? При­чин кіль­ка. По­пер­ше, ще на­пе­ре­до­дні ма­тчу грав­ці та тре­нер ки­ян ка­за­ли, що хо­чуть іще у че­твер ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня ви­хо­ду з гру­пи, що, мо­жли­во, при­зве­ло до пев­ної нер­во­зно­сті, сум­бу­ру в їхніх ді­ях. Дру­га при­чи­на, вва­жаю, — не­до­оцін­ка: мо­же бу­ти, що сто­ли­чні грав­ці, отри­мав­ши про­то­ко­ли, по­ба­чи­ли, хто їм про­ти­сто­я­ти­ме, тож це тро­хи роз­хо­ло­ди­ло їх. Ці два основ­ні фа­кто­ри зу­мо­ви­ли те, що в ді­ях підопічних Ре­бро­ва бу­ло над­то ба­га­то ме­ту­шні, не­то­чно­стей, не­хлюй­ства, а гру­бих по­ми­лок до­пу­скав­ся на­віть на­стіль­ки до­свід­че­ний фут­бо­ліст, як Да­ни­ло Сіл­ва. Утім, усе це сто­су­є­ться першого та­йму. У дру­го­му си­ту­а­ція ви­пра­ви­ла­ся, га­даю, в пе­ре­р­ві Сер­гій Ста­ні­сла­во­вич по­го­во­рив із пі­до­пі­чни­ми на під­ви­ще­них то­нах. Від­так «Ди­на­мо» еле­мен­тар­но зумі­ло зро­би­ти те, чо­го від ньо­го че­ка­ли, то­му спів­а­ти ко­ман­ді осо­бли­вих ди­фі­рам­бів зов­сім не вар­то. Те­пер що­до дій окре­мих лі­ній. Ба­га­то на­рі­ка­ють на по­мил­ки обо­рон­ців, але тут хо­тів би за­ува­жи­ти два су­тні­сні мо­мен­ти. Пер­ший: у су­ча­сно­му фут­бо­лі обо­ро­ня­ю­ться всі й ата­ку­ють та­кож усі, а якщо цьо­го не­має, ви­ни­ка­ють про­бле­ми. Ве­ду до того, що в «Ди­на­мо» є пев­ні про­бле­ми із за­галь­но­ко­ман­дни­ми ді­я­ми, при­пу­сті­мо, їхні він­ге­ри не допомагають за­хи­сни­кам, ось ті й до­пу­ска­ють по­хиб­ки. Дру­ге: ба­га­то критики лу­нає на адре­су юно­го Бур­ди, але, на мій по­гляд, на­ба­га­то до­свід­че­ні­ший Дра­го­вич, який, до того ж, має по­стій­не мі­сце в осно­ві, по­ми­ля­є­ться на­ба­га­то біль­ше. Іще кіль­ка слів про най­кра­щих, на мій по­гляд, ви­ко­нав­ців ма­тчу — во­ро­та­рів. Са­шко Шов­ков­ський… — ну, що тут ска­жеш — гли­ба! Жо­дної по­хиб­ки не допу­стив, ски­даю пе­ред ним ка­пе­лю­ха — стіль­ки ро­ків на та­ко­му рів­ні! Те­пер що­до Едер­со­на: га­даю, він про­вів най­лі­пший матч у сво­є­му жит­ті: зна­є­те, іно­ді так трапляється, що лю­ди­на впі­йма­ла ку­раж, отож їй уда­є­ться аб­со­лю­тно все. При­чо­му, що ці­ка­во, Едер­сон не тіль­ки по­ка­зав хо­ро­шу ре­а­кцію, він, що най­го­лов­ні­ше, су­ча­сний во­ро­тар: звер­ніть ува­гу, на­скіль­ки кла­сно він во­ло­діє грою но­га­ми, як лег­ко й ри­тмі­чно пе­ре­су­ва­є­ться!

«Тра­бзон­спор» — «Ме­та­ліст». На жаль, ні­чо­го див­но­го в та­ко­му нев­ті­шно­му ре­зуль­та­ті (п’ять по­ра­зок у гру­пі) не­має для хар­ків’ян. Нав­па­ки, бу­ло би див­но, що­би во­ни бо­дай цьо­го ра­зу про­я­ви­ли ха­ра­ктер, дав­но втра­че­ний, і по­ка­за­ли зу­би. Зро­зумі­ло, що ни­ні «Ме­та­ліст» — не той, цей ви­слів, що вже став ба­наль­ним, якось на­віть не­зру­чно по­вто­рю­ва­ти. Ме­ні зда­є­ться, у ці­єї ко­ман­ди є й тре­нер силь­ний, і не­по­га­ні, на­віть за мір­ка­ми ЛЄ, грав­ці, але гри чо­мусь не­має. Так, іде пе­ре­бу­до­ва, так, улі­тку тут ста­ли­ся ве­ли­кі змі­ни, але цим не мо­жна по­ясни­ти, на­при­клад, те, що ко­ман­да сьо­го­дні на­стіль­ки без­воль­на.

«Ін­тер» — «Дні­про». Ува­жаю, що за які­стю гри — то най­лі­пший по­єди­нок «Ме­та­лі­ста» епо­хи Маркевича. Осо­бли­во це сто­су­є­ться дій дні­прян у пер­шо­му тай­мі та у стартові 15 хви­лин по пе­ре­р­ві. Про­сто на­шій ко­ман­ді фа­таль­но не по­ща­сти­ло. Сам Ми­рон Бо­г­да­но­вич опі­сля зу­стрі­чі ска­зав, що жо­дній укра­їн­ській ко­ман­ді м’ячі не за­би­ва­ють на­стіль­ки лег­ко, як «Дні­пру»! На­ша ко­ман­да ви­гля­да­ла ду­же со­лі­дно, а най­го­лов­ні­ше — во­на ді­я­ла са­ме в то­му стилі, яко­го пра­гне Мар­ке­вич: м’яч уни­зу, пас на тре­тьо­го, швид­кі ата­ки, актив­ні флан­ги. Усе бу­ло, зокре­ма… й не­га­тив. Адже обо­ро­на як бу­ла би­чем дні­прян остан­ні кіль­ка ро­ків, так нею й за­ли­ши­ла­ся. Ін­ша ва­жли­ва при­чи­на по­раз­ки — дії лі­де­ра дні­прян: ме­ні зда­є­ться, в ма­не­рі про­би­т­тя Ко­но­плян­кою пе­наль­ті ви­дно, що з ним тра­пи­ло­ся во­се­ни цьо­го ро­ку. Оте не­хлюй­ство, роз­кон­цен­тро­ва­ність… Зна­є­те, Єв­ген цьо­го­рі­чний і то­рі­шній — то ні­би два рі­зні фут­бо­лі­сти. Якщо вже За­ва­ров го­во­рить, мов­ляв, Коноплянка ре­гре­сує — при­чо­му це сто­су­є­ться як ви­сту­пів за збір­ну, так і за клуб, то, га­даю, си­ту­а­ція справ­ді сер­йо­зна. У чо­му при­чи­на? Тіль­ки у са­мо­му ви­ко­нав­це­ві: мо­жли­во, щось йо­му не по­до­ба­є­ться, мо­жли­во, він уже має якусь про­по­зи­цію. Про­бле­ма сер­йо­зна, її тре­ба ви­рі­шу­ва­ти.

«Ди­на­мо» за­во­ю­ва­ло пу­тів­ку до плей-оф Лі­ги Європи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.