Сер­гій ПШЕ­НИ­ЧНИХ: «У ХАВ’ЄРА СЕР­ЙО­ЗНА ТРАВ­МА»

ЗАХИСНИК «МЕ­ТА­ЛІ­СТА» ПРО­КО­МЕН­ТУ­ВАВ ПЕ­РЕ­МО­ГУ НАД «ЗО­РЕЮ», «ПРО­РИВ» ЖА­ЖІ ТА РОЗ­ПО­ВІВ ПРО ЗА­БОР­ГО­ВА­НІСТЬ ПО ЗА­РО­БІ­ТНІЙ ПЛА­ТНІ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Ро­ман КИРІЄНКО.

— Сер­гію, ко­ман­да фун­кціо­наль­но по­чу­ва­ла­ся пі­сля тяж­ко­го ма­тчу з «Тра­бзон­спо­ром»?

— Че­рез два дні на тре­тій гра­ти, зві­сно, скла­дно, але на по­єди­нок про­ти лу­ган­ців на­ша ко­ман­да і фун­кціо­наль­но, й пси­хо­ло­гі­чно бу­ла на­ла­што­ва­на ду­же до­бре. Хло­пці зна­ли, що втра­ча­ти фа­кти­чно ні­чо­го, «Олім­пік» і «Во­линь» пе­ре­мо­гли, тож від­пу­ска­ти на ще біль­шу від­стань кон­ку­рен­тів у бо­роть­бі за мі­сця в зо­ні Лі­ги Європи не хо­ті­ло­ся. Пев­на річ, ми не бу­ли в опти­маль­них кон­ди­ці­ях, однак пе­ре­ва­жа­ло ша­ле­не ба­жа­н­ня пе­ре­мог­ти, й нам уда­ло­ся по­ка­за­ти до­во­лі які­сну й змі­стов­ну гру.

— Зу­стріч із «Зо­рею» озна­ме­ну­ва­ла­ся сні­го­па­дом, який фа­кти­чно пе­ре­тво­рив га­зон ста­діо­ну «Ме­та­ліст» на ков­зан­ку. На­скіль­ки скла­дно бу­ло при­сто­су­ва­ти­ся до та­ких умов?

— Так, справ­ді по­ле бу­ло слизь­ким, че­рез що три­ма­ти м’яч пра­кти­чно не вда­ва­ло­ся. Отож на пер­ший план ви­хо­ди­ли бій­ців­ські яко­сті й, на­сам­пе­ред, по­ста­ва­ла не­об­хі­дність ви­гра­ти си­ло­ву бо­роть­бу. Че­сно ка­жу­чи, дав­но вже не гра­ли за та­ких по­го­дних умов. На мо­їй пам’яті востан­нє ми з «Де­бре­це­ном» удома гра­ли за мі­нус два­над­ця­ти. Це бу­ло ро­ків чо­ти­ри то­му, й то­ді по­ле бу­ло не тіль­ки за­сні­же­не, а ще й за­мер­зле. Але ні­чо­го, умо­ви для обох ко­манд бу­ли одна­ко­ві, від­так до­бре, що вда­ло­ся ви­гра­ти цю зу­стріч.

— Су­дя­чи з усьо­го, Жа­жу на­ре­шті «прор­ва­ло», адже на йо­го ра­хун­ку хет-трик і го­ле­ва пе­ре­да­ча.

— Мо­жна й так ска­за­ти. Дя­ку­ва­ти Бо­гу, що Жа­жу «прор­ва­ло»,

як й він ви­дав фе­є­ри­чний м’яч, від­зна­чив­ся трьо­ма за­би­ти­ми м’яча­ми та го­ле­вим аси­стом. Окрім того, дру­гий і че­твер­тий м’ячі Жа­жа за­бив кра­си­во, не­да­рем­но ж йо­го ви­зна­ли най­кра­щим грав­цем по­єдин­ку.

— Цьо­го­річ «Ме­та­ліст» не так ча­сто ра­дує вбо­лі­валь­ни­ків хо­ро­шою грою, а тим па­че та­кою, де ко­ман­да змо­гла би про­я­ви­ти ха­ра­ктер і во­льо­ві яко­сті. Звід­ки у хар­ків’ян узя­ло­ся стіль­ки ен­ту­зі­а­зму та ба­жа­н­ня на матч із «Зо­рею»?

— Че­сно ка­жу­чи, на­віть не знаю. На­справ­ді, вже дав­но стіль­ки не за­би­ва­ли, ха­ра­ктер про­я­ви­ли. Ма­буть, про­сто всім уда­ло­ся до­бре зі­гра­ти, й матч склав­ся на на­шу ко­ристь. Га­даю, все за­ле­жить од об­ста­вин і мо­ти­ва­ції. Хло­пці ви­йшли за­ря­дже­ни­ми на пе­ре­мо­гу, й у нас, що на­зи­ва­є­ться, пі­шла гра. Жа­жа за­би­вав, Бол­бат до­бре ви­йшов на за­мі­ну. Отож усе скла­ло­ся на на­шу ко­ристь.

— По­при кін­це­вий ре­зуль­тат, ін­три­га збе­рі­га­ла­ся до остан­ньої хви­ли­ни ма­тчу. Чо­му за ра­хун­ку 3:1 ва­шій ко­ман­ді не вда­ло­ся «за­су­ши­ти» гру, та­ким чи­ном спо­кій­но до­ве­сти матч до пе­ре­мо­ги?

— «Зо­ря» ве­ли­ки­ми си­ла­ми пі­шла впе­ред, го­сті хо­ті­ли ві­ді­гра­ти­ся. Окрім того, ми та­кож де­що вто­ми­ли­ся, від­да­ли іні­ці­а­ти­ву су­пер­ни­ку. «Бі­ло-чор­ні» по­ча­ли під­ти­ска­ти нас, за­би­ли м’яч. Але до­бре, що на за­клю­чних хви­ли­нах їхній во­ро­тар пі­шов до на­шо­го штра­фно­го, й Жа­жа ско­ри­став­ся цим, спря­му­вав­ши м’яч у сі­тку пра­кти­чно із цен­тра по­ля.

— Пі­сля ма­тчу на­став­ник лу­ган­ців Юрій Вер­ни­дуб зви­ну­ва­тив в упе­ре­дже­но­сті суд­дів, які, мов­ляв, «зро­би­ли гру». Що ду­ма­є­те із цьо­го при­во­ду?

— Скла­дно щось ко­мен­ту­ва­ти що­до суд­дів­ства. Зда­є­ться, пе­наль­ті був чи­стим, Ка­ме­ню­ка ки­нув­ся в но­ги Ві­лья­грі. Які тут мо­жуть бу­ти пре­тен­зії? Зре­штою, ко­жен має пра­во ви­сло­ви­ти свою то­чку зо­ру. Якщо так ува­жає Вер­ни­дуб, то це йо­го пра­во.

— Сер­гію, яка на­ра­зі об­ста­нов­ка все­ре­ди­ні ко­ман­ди, адже нав­ко­ло «Ме­та­лі­ста» остан­нім ча­сом по­стій­но ши­ря­ться чу­тки що­до за­бор­го­ва­но­сті по за­ро­бі­тній пла­тні, кон­флі­кту пре­зи­ден­та зі спів­ро­бі­тни­ка­ми клу­бу то­що?

— Іно­ді ЗМІ справ­ді пе­ре­біль­шу­ють те, що від­бу­ва­є­ться в на­шо­му клу­бі. Так, пе­ред фут­бо­лі­ста­ми є не­ве­ли­ка за­бор­го­ва­ність по зар­пла­тні, пре­мі­аль­них, але на цьо­му ти­жні по­обі­ця­ли де­що роз­ра­ху­ва­ти­ся. Ду­маю, все бу­де нор­маль­но.

— А що із Хав’єром, чо­му він не грає?

— У ньо­го зі спи­ною про­бле­ми. Йо­му зро­би­ли МРТ і ді­а­гно­сту­ва­ли про­бле­ми з між­хре­бе­тним ди­ском. У Хав’єра сер­йо­зна трав­ма, на­віть не знаю, ко­ли він змо­же від­но­ви­ти­ся.

«На цьо­му ти­жні по­обі­ця­ли де­що роз­ра­ху­ва­ти­ся».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.