Ігор СЕ­МЕ­НИ­НА: «ЧЕ­ТВЕР­ТА ПО­ЗИ­ЦІЯ В ПРЕМ’ЄР-ЛІ­ЗІ — ХІ­БА ЦЕ НЕ КРУ­ТО ДЛЯ ДЕ­БЮ­ТАН­ТА?»

ХАВ­БЕК ДО­НЕ­ЦЬКО­ГО «ОЛІМ­ПІ­КА» ПРО­КО­МЕН­ТУ­ВАВ ВОЛЬОВУ ПЕ­РЕ­МО­ГУ СВО­ЄЇ КО­МАН­ДИ НАД ОДЕ­СЬКИМ «ЧОР­НО­МОР­ЦЕМ» (2:1) І РОЗ­ПО­ВІВ, ЩО ОЧІ­КУЄ ВІД ПО­ЄДИН­КУ З «ВОРСКЛОЮ»

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Дми­тро ДОЙНІКОВ. смі­є­ться). смі­є­ться).

— Іго­ре, при­єм­но усві­дом­лю­ва­ти, що са­ме ви сво­ї­ми актив­ни­ми ді­я­ми вне­сли пе­ре­лом у гру?

— Зви­чай­но, я за­до­во­ле­ний, що до­по­міг ко­ман­ді. За­бив зі штра­фно­го, по­тім хло­пці й пе­ре­мо­жний м’яч ор­га­ні­зу­ва­ли. Що ж тут не­при­єм­но­го? (

— Ко­ли ді­зна­ли­ся, що ви­йде­те з пер­ших хви­лин дру­го­го та­йму?

— У пе­ре­р­ві наш го­лов­ний тре­нер Ро­ман Сан­жар ска­зав, щоб я роз­ми­нав­ся. І не­за­ба­ром ді­знав­ся, що ви­хо­джу на по­ле з 46-ї хви­ли­ни. — Які обов’яз­ки вам до­ві­ри­ли? — Ор­га­ні­зу­ва­ти швид­кий пе­ре­хід в ата­ку, пре­син­гу­ва­ти ра­зом з пар­тне­ра­ми по ко­ман­ді на­шо­го опо­нен­та і на­ма­га­ти­ся за­би­ти швид­кий гол.

— Ви гра­ли з та­кою сві­жі­стю, на ви­со­ких швид­ко­стях, не­мов і не кі­нець се­зо­ну. Звід­ки стіль­ки сил?

— По­ста­ра­ли­ся від­кри­ти у со­бі дру­ге ди­ха­н­ня, не­зва­жа­ю­чи на кі­нець се­зо­ну. На­ші тре­не­ри — Ро­ман Сан­жар та Оле­ксій Змі­єв­ський — зро­би­ли все, щоб у нас бу­ли си­ли. У нас так по­бу­до­ва­ний тре­ну­валь­ний про­цес, що ми го­то­ві гра­ти на ви­со­ко­му рів­ні зав­жди.

— Пі­сля штра­фно­го, ви­ко­на­но­го ва­ми, Паст не втри­мав м’яч і він вле­тів у сі­тку. Ви би­ли чи ви­ко­ну­ва­ли пе­ре­да­чу?

— На­ві­що вам ці де­та­лі? Я зав­жди ро­блю та­кий удар-пе­ре­да­чу, м’яч у во­ро­та за­ле­тить або хтось йо­го від­пра­вить ту­ди.

— За ста­ти­сти­кою уда­рів по во­ро­тах і в пло­щи­ну «Олім­пік» вдві­чі пе­ре­грав оде­си­тів. Із чим ви це пов’язу­є­те?

— Спро­бу­ва­ли ви­пра­ви­ти свою не ду­же хо­ро­шу ста­ти­сти­ку в пла­ні уда­рів по во­ро­тах. А якщо сер­йо­зно, то бу­ли про­сто за­ря­дже­ні на ата­ку. Хо­че­мо не зі­псу­ва­ти со­бі Но­вий рік (

— Ви ча­сті­ше ви­хо­ди­те на за­мі­ну, ніж з пер­ших хви­лин, ви­ко­ну­ю­чи роль своє­рі­дно­го джо­ке­ра. Та­кий стан ре­чей вас вла­што­вує?

— Зви­чай­но ж, ме­ні, як і будь-яко­му грав­це­ві, хо­ті­ло­ся би гра­ти у скла­ді ко­ман­ди з пер­ших хви­лин. Але, з ін­шо­го бо­ку, я ра­дий, що при­но­шу ко­ристь «Олім­пі­ку» і ви­хо­дя­чи на за­мі­ну.

— Ваш пер­ший гол у прем’єр-лі­зі до­не­цько­му «Ме­та­лур­гу» в ком­пен­со­ва­ний час став пе­ре­мо­жним. Зараз м’яч, за­би­тий «Чор­но­мор­цю», вніс пе­ре­лом у гру. Ви спе­ці­а­лі­зу­є­тесь на най­ва­жли­ві­ших го­лах?

— При­ро­дно, я ра­дий, що за­би­ваю по­трі­бні го­ли для сво­єї ко­ман­ди. Го­лов­не, що «Олім­пік» ви­грає.

— Ви ви­хо­ва­нець тернопільського фут­бо­лу. По­гра­ли за місцеву «Ни­ву», по­тім за «Фе­нікс-Іл­лі­чі­вець», «На­фто­вик», ФК «Львів», «Енер­ге­тик», «Ми­ко­ла­їв». А з 2013 ро­ку ви­сту­па­є­те за «Олім­пік». За­до­во­ле­ні, як скла­да­є­ться фут­боль­на кар’єра?

— Ме­ні не­ма на що скар­жи­ти­ся. Зараз я граю в прем’єр-лі­зі.

— Грав­ців дра­ту­ють або, нав­па­ки, під­стьо­бу­ють пи­та­н­ня жур­на­лі­стів про «Олім­пік» в роз­рі­зі бо­роть­би за пу­тів­ку в Лі­гу Європи?

— На­віть не знаю… Скла­де­ться у нас ви­йти в Лі­гу Європи — до­бре. То­ді, ду­маю, пре­зи­дент клу­бу зробить все, що­би ми там ма­ли гі­дний ви­гляд.

— Ба­га­то грав­ців «Олім­пі­ка» чу­до­во про­я­ви­ли се­бе в прем’єр-лі­зі. Яка ймо­вір­ність, що в міжсезоння фут­бо­лі­стів роз­ку­плять ве­ли­кі клуби?

— На­пев­не, це пи­та­н­ня не до ме­не. Моя дум­ка, якщо ко­гось у нас ку­плять за­мо­жні­ші клуби, це бу­де свід­че­н­ням того, що на­ші грав­ці до­да­ють у май­стер­но­сті. Це — до­бре. На­ша ко­ман­да пе­ре­бу­ває на пра­виль­но­му шля­ху.

— До зи­мо­вої пе­ре­р­ви за­ли­ши­ло­ся про­ве­сти один матч — із «Ворсклою». Що ста­не визначальним у до­ся­гнен­ні ре­зуль­та­ту?

— У зв’яз­ку з ни­ні­шні­ми по­го­дни­ми умо­ва­ми на пер­ший план ви­йдуть бій­ців­ські яко­сті. Ми на­ма­га­ти­ме­мо­ся ви­гра­ти остан­ню гру і пі­ти в хо­ро­шо­му на­строї у від­пус­тку. Че­твер­та по­зи­ція в прем’єр­лі­зі — хі­ба це не кру­то для де­бю­тан­та?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.