Ро­ман ГРИ­ГОР­ЧУК, тре­нер «Чор­но­мор­ця»:

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга -

— Зараз не ба­чу сен­су го­во­ри­ти про фі­нан­со­ву си­ту­а­цію в клу­бі. Ми все одно ви­хо­ди­мо на по­ле і гра­є­мо. Ми не ма­є­мо пра­ва зараз го­во­ри­ти про якісь си­ту­а­ції, які на нас так впли­ну­ли, що ми про­гра­ли. Ми не ма­є­мо пра­ва. То­му що на по­лі ко­жен фут­бо­ліст по­ви­нен ви­йти і гра­ти не за клуб, не за тре­не­ра, не за ко­го-не­будь, а в пер­шу чер­гу — за своє ім’я, мі­сце у фут­бо­лі, за свій рей­тинг! Те, чо­го у нас сьо­го­дні бу­ло не в пов­ній мі­рі. Мо­жли­во, не всіх це сьо­го­дні сто­су­є­ться, але ба­га­тьох — так. І в та­ких умо­вах до­ся­га­ти яки­хось сер­йо­зних ре­зуль­та­тів скла­дно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.