Юрій ВЕР­НИ­ДУБ, тре­нер «Зо­рі»:

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга -

— Хло­пці мо­лод­ці, би­ли­ся, але що во­ни мо­жуть зро­би­ти? Я не знаю, чо­му су­д­дя до­по­ма­гав су­пер­ни­ку. Мо­же, він ду­же лю­бить «Ме­та­ліст». Про­сто без­ме­жна лю­бов та­ка… Рі­зне у фут­бо­лі трапляється. Ви­дно, ко­ли суд­ді по­ми­ля­ю­ться не спе­ці­аль­но. А тут лю­ди­на з пер­ших хви­лин по­чи­нає сви­сті­ти в одну сто­ро­ну. Лю­дей не обду­риш… Дай бог здо­ров’я цим су­д­дям. По­ра вже мі­ня­ти­ся. Та­ка си­ту­а­ція в кра­ї­ні, а лю­ди про­сто зну­ща­ю­ться, ро­блять свою чор­ну спра­ву. Мо­же, дій­сно ба­таль­йон якийсь зі­бра­ти із суд­дів? Не мо­жна так го­во­ри­ти, але у ме­не вже крик ду­ші.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.