КУР­ДОВ VS «ЕНЕР­ГІЯ», АБО ХТО ПРА­ВИЙ?

ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ «ЕНЕР­ГІЇ» ТА ГО­ЛОВ­НИЙ ТРЕ­НЕР КО­МАН­ДИ ДА­ЛИ РОЗ’ЯСНЕ­Н­НЯ З ПРИ­ВО­ДУ ЗВИ­НУ­ВА­ЧЕНЬ У ГРІ НА «КОН­ТО­РУ»

Ukrainskiy Futbol - - Друга Ліга - Ро­ман КИРІЄНКО.

Пі­сля того, як «УФ» опри­лю­днив ін­терв’ю з екс­спор­тив­ним ди­ре­кто­ром но­во­ка­хов­сько­го клу­бу Оле­ксан­дром Кур­до­вим, який пря­мо зви­ну­ва­тив го­лов­но­го тре­не­ра «Енер­гії» Юрія Оку­ла в зда­чі ма­тчів, спра­ва про гру на «кон­то­ру» «енер­ге­ти­ків» у по­єдин­ку з «Обо­лон­ню-Бро­ва­рем» зна­чно по­жва­ви­ла­ся. Так, у низ­ці спор­тив­них ЗМІ пре­зи­дент но­во­ка­хов­ців Аріф Мустафаєв роз­кри­ти­ку­вав сло­ва Кур­до­ва й по­обі­цяв ро­зі­бра­ти­ся у си­ту­а­ції. У по­шу­ках істи­ни «УФ» уда­ло­ся по­спіл­ку­ва­ти­ся не тіль­ки із чин­ним пре­зи­ден­том, а й з го­лов­ним фі­гу­ран­том скан­да­лу — кер­ма­ни­чем Юрі­єм Оку­лом. Як ви­яви­ло­ся, оби­два фун­кціо­не­ри ду­же обу­ре­ні зви­ну­ва­че­н­ня­ми зі сто­ро­ни Кур­до­ва й ба­жа­ють очи­сти­ти ім’я сво­го клу­бу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.