УТРА­ТА ОЧОК МО­ЖЕ ЗА­ЛИ­ШИ­ТИ «ДНІ­ПРО» ЗА БОР­ТОМ ЧЕМ­ПІОН­СЬКИХ ПЕ­РЕ­ГО­НІВ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Ле­о­нід БУ­РЯК, фут­боль­ний екс­перт.

«Ди­на­мо» — «Ме­та­лург» Д. Ки­їв­ський клуб, одно­зна­чно, фа­во­рит зу­стрі­чі. Одвер­то ка­жу­чи, на­віть не знаю, за ра­ху­нок чо­го до­неч­ча­ни змо­жуть ві­ді­бра­ти очки в ди­на­мів­ців. Ко­ман­да Сер­гія Ре­бро­ва на­ра­зі на хо­ду, лег­ко справ­ля­є­ться зі сво­ї­ми опо­нен­та­ми. Га­даю, у цьо­му про­ти­сто­ян­ні го­спо­да­рі по­вин­ні бра­ти три пун­кти й на пе­ре­мо­жній но­ті йти на ка­ні­ку­ли. Хо­ча й «Ме­та­лург» — ко­ман­да сим­па­ти­чна, є в ній кіль­ка хо­ро­ших ви­ко­нав­ців, ко­трим до сна­ги зро­би­ти ре­зуль­тат. Однак на НСК «Олім­пій­ський» очка­ми во­ни на­вряд чи роз­жи­ву­ться.

«Ша­хтар» — «Го­вер­ла». Тут, як ка­жуть, і до во­рож­ки не хо­ди, пе­ре­мо­жець ві­до­мий за­зда­ле­гідь. «Го­вер­лі» тяж­ко щось бу­де про­ти­ста­ви­ти бра­зиль­ській ма­ши­ні Лу­че­ску. «Гір­ни­ки» остан­нім ча­сом гра­ють упев­не­но, без яки­хось оче­ви­дних збо­їв. Так, бу­ла по­раз­ка в Лі­зі чем­піо­нів од «Атле­ти­ка», але я би не став силь­но кри­ти­ку­ва­ти ко­ман­ду, адже свою мі­сію во­ни вже ви­ко­на­ли, ви­йшов­ши до на­сту­пно­го ра­ун­ду, й зу­стріч із іспан­ця­ми для до­неч­чан ма­ла пра­кти­чно то­ва­ри­ський ха­ра­ктер. Га­даю, в за­клю­чно­му ту­рі осін­ньої ча­сти­ни «Ша­хтар» по­ра­дує вбо­лі­валь­ни­ків яскра­вою пе­ре­мо­гою.

«Олім­пік» — «Вор­скла». Без­пе­ре­чно, «олім­пій­ців» мо­жна вва­жа­ти ко­ман­дою-від­кри­т­тям ни­ні­шньо­го се­зо­ну, й матч на Бан­ни­ко­ва обі­цяє бу­ти ду­же ці­ка­вим. Вор­скля­ни вдо­ма про­гра­ли в ми­ну­ло­му ту­рі «Ди­на­мо», тож ба­жа­ти­муть ре­а­бі­лі­ту­ва­ти­ся, а «Олім­пік» і так уже стри­бнув ви­ще го­ло­ви, по­сі­да­ю­чи че­твер­ту схо­дин­ку в чем­піо­на­ті. Тяж­ко ко­мусь від­да­ти пе­ре­ва­гу, га­даю, су­пер­ни­ки по­ді­лять очки.

«Зо­ря» — «Дні­про». Без уся­ких сум­ні­вів — цен­траль­ний матч ту­ру. Хо­ча, як на ме­не, яв­ним фа­во­ри­том тут ви­сту­пає дні­про­пе­тров­ський ко­ле­ктив. Чо­му? По-пер­ше, дні­пря­ни бу­дуть біль­ше мо­ти­во­ва­ні, по-спор­тив­но­му злі­ші, адже в Мі­ла­ні за до­во­лі які­сної гри по­сту­пи­ли­ся «Ін­те­ру», по­тім не над­то пе­ре­кон­ли­во зі­гра­ли з «Ме­та­До­ном». Зараз і тре­нер­ський штаб, і са­мі фут­бо­лі­сти пе­ре­бу­ва­ють під хо­ро­шим пре­сом, і будь-яка втра­та очок мо­же за­ли­ши­ти «Дні­про» за бор­том чем­піон­ських пе­ре­го­нів. Для «Зо­рі» чер­го­ва осі­чка не ста­не яко­юсь тра­ге­ді­єю, адже щіль­ність у се­ре­ди­ні «тур­нір­ки» ду­же ви­со­ка, й бо­роть­ба за мі­сця в єв­ро­куб­ках тіль­ки на­би­рає обер­тів.

«Во­линь» — «Ме­та­ліст». По­при те, що хло­пці Квар­ця­но­го де­мон­стру­ють сим­па­ти­чний футбол і ста­біль­но на­би­ра­ють очки, фа­во­ри­том у цьо­му ма­тчі вба­чаю хар­ків’ян. Спра­ва в то­му, що «хре­сто­но­сці» від­би­ра­ють очки тіль­ки в тих ко­манд, ко­трі рів­ні їм за кла­сом, із лі­де­ра­ми ж во­ни гра­ють геть по­га­но. Су­дя­чи з остан­ніх ма­тчів, Хар­ків має не­по­га­ний ви­гляд, фут­бо­лі­сти на­бра­ли чу­до­ві кон­ди­ції. Зві­сно, «си­ньо-жов­тим» бра­кує ті­єї гри, що бу­ла в них рік чи два то­му, але епі­зо­да­ми ко­ман­да ви­гля­дає не­по­га­но. Зно­ву Жа­жа по­чав за­би­ва­ти м’ячі, по­мі­тно, що хло­пці при­тер­ли­ся один до одно­го. Як на ме­не, пе­ре­мо­га бу­де за сло­бо­жа­на­ми.

«Іл­лі­чі­вець» — «Ме­та­лург» Зп. Пев­на річ, ма­рі­у­поль­цям на­ра­зі не по­за­здриш, але їм по­трі­бно щось ро­би­ти. Яка рі­зни­ця, про­грає ко­ман­да з мо­ло­ди­ми чи з ве­те­ра­на­ми, очки за це все одно не вра­хо­ву­ю­ться. Із ура­ху­ва­н­ням тре­нер­ської че­хар­ди в За­по­ріж­жі, «чер­во­но-бі­лі» ма­ють мо­жли­вість на­бра­ти три пун­кти.

«Чор­но­мо­рець» — «Кар­па­ти». Ду­же ці­ка­ва па­ра, й у ній скла­дно ви­окре­ми­ти фа­во­ри­та. Обом су­пер­ни­кам ні­ку­ди від­сту­па­ти, адже во­ни вже чи­ма­ло втра­ти­ли за­лі­ко­вих пун­ктів. Га­даю, у цій зу­стрі­чі не бу­де мі­сця для ком­про­мі­сів, і пе­ре­мо­гу здо­бу­де одна з ко­манд.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.