Ві­ктор КОЗІН: «БЛИ­ЗНЮК ПО­ЇХАВ У «ВОЛЬ­ФС­БУРГ»

ДИ­РЕ­КТОР «ПОЛ­ТА­ВИ» ПРО­АНА­ЛІ­ЗУ­ВАВ ПЕР­ШУ ЧА­СТИ­НУ СЕ­ЗО­НУ, РОЗ­ПО­ВІВ ПРО КУ­БОК ПОЛ­ТА­ВИ ТА СТА­ЖУ­ВА­Н­НЯ ГО­ЛОВ­НО­ГО ТРЕ­НЕ­РА

Ukrainskiy Futbol - - Перша Ліга - Єв­ген ДЕМЯН.

— Ві­кто­ре Во­ло­ди­ми­ро­ви­чу, як ке­рів­ни­цтво оці­ни­ло ви­сту­пи ко­ман­ди в лі­тньо-осін­ній етап зма­гань?

— Без­пе­ре­чно, хо­ті­ло­ся би на про­мі­жно­му фі­ні­ші по­сі­да­ти ви­ще мі­сце, ніж сьо­ме. Тим не мен­ше, по­трі­бно бра­ти до ува­ги, що в нас мо­ло­да ко­ман­да. Улі­тку сут­тє­во омо­ло­ди­ли склад. До того ж, від­ста­ва­н­ня до дру­гої-тре­тьої схо­дин­ки не та­ке вже й не­д­ося­жне. У прин­ци­пі, ре­зуль­тат за­до­віль­ний.

— По­я­сни­те па­ра­докс: пол­тав­ці про­пу­ска­ють на рів­ні най­кра­щих ко­манд лі­ги, а за­би­ва­ють — на рів­ні най­гір­ших?

— Лі­нія обо­ро­ни — най­ста­біль­ні­ша. За ви­ня­тком одні­єї по­зи­ції, всі хло­пці ви­сту­па­ють не пер­ший рік ра­зом. Та­кож упев­не­но цьо­го­річ грає наш во­ро­тар, яко­го вва­жаю одним із най­кра­щих, якщо вза­га­лі не най­кра­щим у чем­піо­на­ті. Мо­ви­ться про Ма­кси­ма Ку­чинь­сько­го. Зав­дя­ки цьо­му та­кі по­ка­зни­ки. А ось пів­за­хист і на­пад за­зна­ли кар­ди­наль­них змін. Че­рез те, що бу­ло ба­га­то не­ре­а­лі­зо­ва­них мо­мен­тів, які впли­ва­ють на ста­біль­ність ви­сту­пів, по­я­сню, чо­му так ма­ло за­би­ва­є­мо. На­го­ло­шу ще на одно­му мо­мен­ті: на ви­їзді на­бра­ли вдві­чі біль­ше ба­лів, аніж удома. Во­че­видь, на сво­є­му ста­діо­ні від­чу­ва­ють біль­ше від­по­від­аль­но­сті, тож ви­ни­кає зай­ве хви­лю­ва­н­ня, на­то­мість у го­стях по­чу­ва­ю­ться роз­ку­ті­ше. При­найм­ні я так га­даю.

— Од цьо­го ве­ли­ка кіль­кість «ми­ро­вих» — шість?

— Ко­ли за­хист грає на­дій­но, а на­пад не мо­же за­би­ти, зро­зумі­ло, що ча­сто бу­дуть ні­чиї. Ми до­сто­ту гра­є­мо «на нуль», однак, якщо про­пу­ска­є­мо, то нам тяж­ко да­ю­ться по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти. Тра­ге­дії із цьо­го не ро­би­мо, ма­є­мо плац­дарм для подаль­шої ро­бо­ти. — Які пла­ни на міжсезоння? — Не­за­ба­ром, із 8 до 11 чи­сла, три­ва­ти­ме ко­ро­ткий збір. Ві­ро­гі­дно, кіль­ка но­ва­чків з’яви­ться, зі­гра­є­мо кон­троль­ний по­єди­нок. Пе­ре­свід­чи­мо­ся, хто чим ди­хає, в яко­му пе­ре­бу­ває ста­ні. На­сту­пне зі­бра­н­ня за­пла­но­ва­не на 15 сі­чня, а по­тім іще два на лю­тий. Та­кож ор­га­ні­зо­ву­є­мо тур­нір, на який за­про­си­ли 12 ко­манд пер­шої та дру­гої ліг. Че­ка­є­мо до 20 гру­дня, що­би всі під­твер­ди­ли участь. Одра­зу ска­жу, що го­ту­ва­ти­ме­мо­ся ли­ше в Пол­та­ві, на на­шій ба­зі чу­до­ві умо­ви, хо­ро­ше шту­чне по­ле. По­ду­ма­ли, що не­має сен­су з та­кою ін­фра­стру­кту­рою ще ку­дись їха­ти. Тим па­че, зва­жа­ю­чи на си­ту­а­цію в кра­ї­ні. Ли­ше якісь форс-ма­жо­ри мо­жуть нам за­ва­ди­ти у ска­за­но­му.

— Знаю, що Іл­ля Бли­знюк по­їхав на ста­жу­ва­н­ня. Зна­є­те, ку­ди?

— Іл­ля Вла­ди­сла­во­вич по­їхав у Ні­меч­чи­ну, у «Воль­фс­бург». Ти­ждень про­бу­де в роз­та­шу­ван­ні одно­го з лі­де­рів то­по­вої єв­ро­пей­ської пер­шо­сті, ди­ви­ти­ме­ться, як там пра­цю­ють.

— Ко­ли ви­рі­шу­ва­ти­ме­ться ка­дро­ве пи­та­н­ня?

— Ви­зна­ча­ти­ме­мо­ся зі скла­дом, ко­ли ко­ман­да збе­ре­ться в но­во­му ро­ці. Аби ви ро­зумі­ли, зараз у нас за­ли­ши­ло­ся 18 грав­ців із 22. Від­так бу­де­мо ли­ше ви­бір­ко­во доби­ра­ти ви­ко­нав­ців на кон­кре­тні по­зи­ції.

— Отож по­трі­бно ли­ше зна­йти за­мі­ну тим, хто пі­шов?

— Так. Утім, не від­ки­даю ва­рі­ан­ту, що хтось мо­же не ви­три­ма­ти кон­ку­рен­цію, мо­жли­во, зна­йде­мо силь­ні­ших фут­бо­лі­стів, за­мість тих, хто є. Ве­ли­кої ро­та­ції то­чно не вар­то че­ка­ти. Свої зу­си­л­ля спря­мо­ву­ва­ти­ме­мо на по­шук мо­ло­дих грав­ців.

— Пре­зи­дент пан Со­бо­лєв при­їжджав пі­сля за­вер­ше­н­ня першого ко­ла? Ста­вив зав­да­н­ня на на­сту­пне ко­ло?

— Ні, по­ки не ста­ви­ло­ся зав­да­н­ня на ве­сня­ну ча­сти­ну. Зре­штою, в нас є за­галь­на мета — ство­ри­ти боє­зда­тний мо­ло­дий ко­ле­ктив, на­гра­ва­ти ко­ман­ду. А да­лі — як кар­та ля­же. Та­кож за­йма­є­мо­ся спра­ва­ми, що пов’яза­ні з но­вим ста­діо­ном і ре­кон­стру­кці­єю ни­ні­шньо­го. Са­мі ро­зу­мі­є­те, що арена за день не бу­ду­є­ться. Із до­сві­ду бі­ло­ру­сів: по­трі­бно при­найм­ні три ро­ки. Тим біль­ше, що там бу­де не ли­ше арена, а ці­лий ком­плекс із ін­фра­стру­кту­рою.

— Якось зру­ши­ла­ся си­ту­а­ція з по­бу­до­вою ста­діо­ну?

— На­ра­зі го­ту­є­ться до­ку­мен­та­ція. Цей про­цес теж не ко­ро­тко­три­ва­лий. Го­лов­не, що є по­стій­ний рух. На­скіль­ки знаю, бу­ва­ло й та­ке, що про­е­кту­ва­н­ня за­йма­ло до пів­ро­ку.

— Стру­кту­ра «Ша­хта­ря» й да­лі ба­зу­ва­ти­ме­ться у вас на ба­зі?

— Так, до­го­вір із до­неч­ча­на­ми про­дов­жи­ли до лі­та.

— Мій ко­ле­га зро­бив ін­терв’ю з ва­шим екс-грав­цем Шев­чу­ком. Ан­тон роз­по­вів, що йо­го пі­сля одні­єї гри пре­зи­дент ФК пан Со­бо­лєв ви­гнав із ко­ман­ди. Чи мо­же­те під­твер­ди­ти та­кий ва­рі­ант про­ща­н­ня?

— Спра­ва в то­му, що ме­не не бу­ло в роз­дя­галь­ні, то­му не мо­жу під­твер­ди­ти або спро­сту­ва­ти та­ку ін­фор­ма­цію. У ме­не є свої фун­кції, то­му не мо­жу бу­ти зав­жди й усю­ди. Якщо че­сно, зда­ва­ло­ся, що ми з ним нор­маль­но роз­про­ща­ли­ся. Ба­чи­те, ко­ли йдуть фут­бо­лі­сти, то зав­жди ви­ни­ка­ють схо­жі роз­мо­ви з обра­за­ми.

— Пам’ятаю, якось ваш сайт ін­фор­му­вав, що до вас при­йшов тре­нер во­ро­та­рів Оле­ксандр Гу­ме­нюк, утім, за моєю ін­фор­ма­ці­єю, він зараз да­ле­ко не в Пол­та­ві.

— Значить, та­кож ма­є­те зна­ти, що він пра­цює тре­не­ром во­ро­та­рів у юна­цькій збір­ній. Ми на­ма­га­ли­ся йо­го за­лу­чи­ти до нас, він мі­сяць у нас про­пра­цю­вав. Йо­му бу­ло тяж­ко по­єд­ну­ва­ти ро­бо­ти на рі­зних мі­сцях, адже в збір­них по­стій­но від­бу­ва­ю­ться збо­ри в рі­зних мі­стах. Нас теж мо­жна зро­зу­мі­ти: як мо­жна нор­маль­но пра­цю­ва­ти, якщо ти­ждень не­має тре­не­рів во­ро­та­рів? Отож жо­дних зай­вих за­пи­тань не ви­ни­ка­ло, адже по­пе­ре­дньо роз­мов­ля­ли, що по­трі­бно спер­шу спро­бу­ва­ти, чи в нас ви­йде спів­пра­цю­ва­ти.

«На ви­їзді на­бра­ли вдві­чі біль­ше ба­лів, аніж удо­ма».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.