Ана­то­лій ВО­ЛО­БУ­ЄВ: «ШАН­СИ, ЩО «СТАЛЬ» ПРО­ДОВ­ЖИТЬ ВИ­СТУ­ПИ НА­ВЕ­СНІ, — 50 НА 50»

СПОР­ТИВ­НИЙ ДИ­РЕ­КТОР АЛ­ЧЕВ­ЦІВ ПО­ДІ­ЛИВ­СЯ СПОДІВАННЯМИ Й ПЕР­СПЕ­КТИ­ВА­МИ ПОДАЛЬ­ШОЇ ДІ­ЯЛЬ­НО­СТІ КЛУ­БУ

Ukrainskiy Futbol - - Перша Ліга - Оле­ксандр ТРАВЯНКА.

— Ана­то­лію Іва­но­ви­чу, пер­шу ча­сти­ну се­зо­ну на­ре­шті за­вер­ши­ли. Якщо під­су­мо­ву­ва­ти ли­ше спор­тив­ну скла­до­ву, які ви­снов­ки?

— Ра­ні­ше ні­ко­ли не зі­штов­ху­ва­ли­ся з та­кою си­ту­а­ці­єю. Іще й пе­ред по­ча­тком се­зо­ну ба­га­тьох грав­ців осно­ви втра­ти­ли. Зви­чай­но, вра­хо­ву­ю­чи си­ту­а­цію на схо­ді, все ж спо­ді­ва­ли­ся за ра­ху­нок мо­раль­но-во­льо­вих яко­стей тро­хи біль­ше взя­ти очок, але…

— Га­даю, ні­хто не ста­не за­пе­ре­чу­ва­ти, що си­ту­а­ція на схо­ді та не­мо­жли­вість про­во­ди­ти до­ма­шні ма­тчі в Ал­чев­ську й ви­ли­лись у ни­ні­шнє тур­нір­не ста­но­ви­ще ко­ман­ди?

— Зви­чай­но. Уза­га­лі тяж­ко пі­ді­бра­ти сло­ва, що­би до­не­сти всю ту си­ту­а­цію, в якій опи­ни­ла­ся ко­ман­да. Ду­же не­про­сто бу­ло про­ве­сти всі ма­тчі на ви­їзді. А ко­ли ще й на­вчаль­но-тре­ну­валь­ний про­цес на­куль­гує на дві но­ги че­рез брак ко­штів, про які ре­зуль­та­ти вза­га­лі мо­жна го­во­ри­ти? Ува­жаю, що пе­ред по­ча­тком се­зо­ну, ко­ли ви­рі­ши­ли гра­ти, по­трі­бно бу­ло чі­тко ви­зна­чи­ти мі­сто, де би ба­зу­ва­ли­ся, як це зро­би­ли прем’єр-лі­го­ві ко­ман­ди зі схо­ду. Або вчи­ни­ти, як «Аван­гард», за­мо­ро­зив­ши клуб на рік.

— А що вза­га­лі го­во­рить ке­рів­ни­цтво? Бу­ли якісь під­сум­ко­ві збо­ри по пер­шій ча­сти­ні зма­гань?

— Ска­за­ли, що че­рез брак ко­штів ко­ман­да й зби­ра­ла­ся за день-два до ма­тчу. А яки­хось за­галь­но­ко­ман­дних збо­рів ра­зом із пре­зи­ден­том клу­бу в нас не бу­ло.

— А як бу­ти з фі­нан­су­ва­н­ням надалі? Якщо я пра­виль­но зро­зу­мів, під­при­єм­ство, яке фі­нан­сує клуб ни­ні, роз­та­шо­ва­не на те­ри­то­рії, під­кон­троль­ній бо­йо­ви­кам…

— Зі­зна­ю­ся, це пи­та­н­ня де­що не мо­єї па­ра­фії. Знаю, що за­вод, який за­без­пе­чує жит­тє­ді­яль­ність клу­бу, зараз не пра­цює.

— Чи мо­жна ни­ні го­во­ри­ти з упев­не­ні­стю, що на­ве­сні «Сталь» про­дов­жить ви­сту­пи?

— По­ки я не го­то­вий да­ти від­по­відь на це за­пи­та­н­ня. Шан­си, що «Сталь» про­дов­жить ви­сту­пи на­ве­сні, оці­нив би, як 50 на 50. Якщо за­вод не пра­цює, звід­ки гро­ші на клуб бра­ти?

— А чи є за­бор­го­ва­ність пе­ред грав­ця­ми?

— Тут по­трі­бно по­дя­ку­ва­ти лю­дям, які фі­нан­су­ють клуб. Усе ви­пла­чу­ва­ло­ся вча­сно.

— Ни­ні ко­ман­да у від­пус­тці. Ко­ли роз­по­чне­ться зи­мо­ва під­го­тов­ка і чи роз­по­чне­ться вза­га­лі?

— До 20 сі­чня ко­ман­да у від­пус­тці. Пі­сля Но­во­го ро­ку хло­пцям по­ві­до­ми­мо, чи бу­де вза­га­лі під­го­тов­ка до ве­сня­ної ча­сти­ни се­зо­ну, чи ні, й клуб… Не хо­ті­лось у та­кий спо­сіб утра­ти­ти та­ку ко­ман­ду.

— Чи ба­га­то грав­ців уже ви­яви­ли ба­жа­н­ня за­ли­ши­ти «Сталь»?

— По­ки ні­хто не го­во­рив, що ба­жає пі­ти.

— Ана­то­лію Іва­но­ви­чу, а які про­гно­зи у вас?

— На­віть не знаю, що вам від­по­ві­сти… Якщо за­вод за­пра­цює, ду­маю, про­дов­жи­мо ви­сту­пи в пер­шій лі­зі. Якщо ж ні, не зди­ву­ю­ся, ко­ли «Сталь» зні­ме­ться зі зма­гань.

«Вар­то бу­ло вчи­ни­ти, як «Аван­гард», за­мо­ро­зив­ши клуб на рік».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.