НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Перша Ліга -

Як ста­ло ві­до­мо «УФ» із вла­сних дже­рел, на­бли­же­них до «Де­сни» , в клу­бі до­сі не роз­ра­ху­ва­ли­ся з бор­га­ми. Біль­ше того, ко­ман­ду та ке­рів­ни­цтво «звер­ху» по­про­си­ли не да­ва­ти ко­мен­та­рі що­до фі­нан­со­во­го ста­но­ви­ща ФК. Во­че­видь, са­ме то­му нам не вда­є­ться по­спіл­ку­ва­ти­ся з пред­став­ни­ка­ми чер­ні­гів­ців, які си­сте­ма­ти­чно ігно­ру­ють про­ха­н­ня що­до ін­терв’ю. При­мі­тно, що востан­нє сі­ве­ря­ни отри­ма­ли пев­ні ко­шти (зар­пла­тня за один мі­сяць і преміальні за ми­ну­лий се­зон) орі­єн­тов­но в жов­тні, пі­сля ви­хо­ду в на­шій га­зе­ті бе­сі­ди з ка­пі­та­ном ко­ле­кти­ву Ва­ди­мом Мель­ни­ком. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що зго­дом си­ту­а­цію про­яснить го­лов­ний тре­нер Оле­ксандр Ря­бо­конь, який зараз пе­ре­бу­ває за кор­до­ном.

«Пол­та­ва» про­дов­жує по­збу­ва­ти­ся грав­ців, які не по­тра­пля­ють до «осно­ви». Цьо­го ра­зу ко­ман­ду за­ли­шив на­па­дник Сем­чук. Оле­ксандр цьо­го се­зо­ну брав участь у 12 по­єдин­ках, однак жо­дно­го ра­зу не від­зна­чав­ся го­лом. За­зна­чи­мо, що 21-рі­чний фут­бо­ліст переїхав зі Льво­ва, де ви­сту­пав у стру­кту­рі мі­сце­вих «Кар­пат».

У ін­терв’ю клу­бній прес-слу­жбі на­став­ник «Гір­ни­ка-Спор­ту» Ігор Жабченко роз­по­вів про ка­дро­ві змі­ни. Зокре­ма, він за­ува­жив: «За­га­лом, на­шу ко­ман­ду за­ли­ши­ли три лю­ди­ни. Не вда­ло­ся про­би­ти­ся до скла­ду Сер­гію Але­кса­но­ву, який до­по­міг «Олім­пі­ку» ви­йти в прем’єр-лі­гу. Упев­не­ний, він до­по­мо­же будь-якій ін­ший ко­ман­ді, ста­не її лі­де­ром. Ро­злу­чи­ли­ся ми й з Ма­кси­мом При­хо­дним, у яко­го до­ста­тньо хо­ро­ших яко­стей, але ви­ко­ну­ва­ти чор­но­ву ро­бо­ту в обо­ро­ні він не ду­же лю­бить. Орен­до­ва­ний у «Ме­та­лі­ста» Ан­дрі­єв­ський нам до­бря­че до­по­міг, і я вва­жаю, що за ним май­бу­тнє укра­їн­сько­го фут­бо­лу. У ньо­го сві­тла го­ло­ва, він мо­же обі­гра­ти, від­да­ти своє­ча­сну пе­ре­да­чу, ви­ко­нує на по­лі ве­ли­кий об­сяг ро­бо­ти. Якщо він зу­міє за­крі­пи­ти­ся в пер­шій ко­ман­ді хар­ків’ян, бу­ду тіль­ки ра­дий. Якщо ні, то ми із за­до­во­ле­н­ням бу­де­мо йо­го ра­ді ба­чи­ти в на­шо­му ко­ле­кти­ві».

На чер­го­вій се­сії Чер­ні­ве­цької мі­ської ра­ди депутати ухва­ли­ли змі­ни в бю­дже­ті. Одним із пун­ктів змін пе­ред­ба­че­но на­да­н­ня бла­го­дій­ної до­по­мо­ги фут­боль­но­му клу­бу «Бу­ко­ви­на» за ра­ху­нок КП МТК «Ка­ли­нів­ський ри­нок». Ке­рів­ни­цтво чер­ні­ве­цько­го фут­боль­но­го клу­бу по­ві­дом­ляє, що ця до­по­мо­га не­об­хі­дна їм, аби роз­ра­ху­ва­тись із ча­сти­ною бор­гів пе­ред ПФЛ.

— Ми з но­вим пре­зи­ден­том Сер­гі­єм Гри­ню­ком пра­цю­є­мо ли­ше з першого ли­сто­па­да, — роз­по­від­ає ві­це-пре­зи­дент «Буковини» Ро­ман Дринь. — Са­мим упо­ра­тись із бор­га­ми по­пе­ре­дньо­го ке­рів­ни­цтва тяж­ко. Клуб за­бор­гу­вав ПФЛ 440 ти­сяч гри­вень — вне­сок за участь у чем­піо­на­ті. Ми вже змо­гли по­га­си­ти май­же сто ти­сяч бор­гу. Учо­ра­шня по­міч від «Ка­ли­нів­сько­го рин­ку» до­по­мо­же по­га­си­ти ще 150 ти­сяч гри­вень. Ре­шту бу­де­мо про­дов­жу­ва­ти шу­ка­ти. До по­ча­тку дру­го­го ко­ла по­вин­ні з усім роз­ра­ху­ва­ти­ся. Сьо­го­дні ми зу­стрі­ча­є­мось із грав­ця­ми та тре­не­ра­ми «Буковини». Бу­де­мо ви­рі­шу­ва­ти, як і де про­ве­де­мо зи­мо­ві збо­ри. На сьо­го­дні всі бор­ги із зар­пла­тні фут­бо­лі­стам по­га­ше­но. По­ти­хень­ку роз­ра­ху­є­мось і з усі­ма бор­га­ми пе­ред ПФЛ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.