… А МО­ГЛО Ж БУ­ТИ ГІР­ШЕ!

ОЧЕ­ВИ­ДНО, ЧЕТВЕРГОВИЙ ВЕР­ДИКТ ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКОЇ АСО­ЦІ­А­ЦІЇ СЛІД ВИ­ЗНА­ТИ ПРИЙНЯ­ТНИМ ДЛЯ УКРА­Ї­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка - Во­ло­ди­мир БАНЯС.

Іще за два ти­жні до «за­сі­да­н­ня 04.12» у ЗМІ про­со­чи­лась ін­сай­дер­ська ін­фор­ма­ція, що да­ла змо­гу пе­ред­ба­чи­ти хід і рі­ше­н­ня ує­фов­сько­го Ви­кон­ко­му. Ди­во­ви­жно, про­те все під­твер­ди­ло­ся — бу­кваль­но до ко­жно­го пун­кту: фут­боль­на АРК пе­ре­тво­рю­є­ться на «ней­траль­ну зо­ну»; з на­сту­пно­го ро­ку мі­сце­ві клуби не гра­ти­муть у су­сід­ській пер­шо­сті, від­так їх че­кає не­за­ви­дна до­ля — участь хі­ба що у чем­піо­на­ті пів­остро­ва; по ру­ках крем­лів­ських чи­нов­ни­ків ні­хто не вда­рив (на­ві­що зай­ве зли­ти «Газ­пром»?). Як мо­ви­ться, й на цім — спа­си­бі… Одра­зу пі­сля по­ста­но­ви ві­дом­ства Пла­ті­ні де­які по­са­дов­ці з РФС, обу­ре­ні хо­дом спра­ви (ая­кже: во­ни одно­зна­чно про­гра­ли, то­му мо­жуть отри­ма­ти на­га­ня­їв од «лю­бі­ма­га прє­зі­дєн­та»), за­яви­ли, що апе­ля­тив­но звер­та­ти­му­ться до ФІФА. Та не так во­но ви­йшло: бу­кваль­но за го­ди­ну Блат­тер і КО під­три­ма­ли рі­ше­н­ня єв­ро­пей­ської Кон­фе­де­ра­ції — ав­жеж, та­кий ван­таж із пле­чей зва­лив­ся!.. То що те­пер? Га­даю, не вар­то сум­ні­ва­ти­ся: на цьо­му спра­ва не за­вер­ши­ться — на­го­ло­шую: ро­сі­я­ни з по­раз­кою не зми­ря­ться. Від­так на­ве­сні слід че­ка­ти но­вих ко­ло­бро­дінь. А ще на­ве­сні 2015-го мо­же стар­ту­ва­ти пер­шість Кри­му — ото бу­де «ці­ка­вий, за­хо­пли­вий тур­нір»! Із дер­бі на кшталт Са­ки — Ба­хчи­са­рай. Лю­дей на три­бу­нах бу­де вщерть…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.