РІ­ШЕ­Н­НЯ ВИ­КОН­КО­МУ УЄФА ЩО­ДО КРИ­МУ

Ukrainskiy Futbol - - Головна сторінка -

1. Крим слід роз­гля­да­ти як «осо­бли­ву зо­ну» для фут­боль­них ці­лей до подаль­шо­го по­ві­дом­ле­н­ня.

2. УЄФА фі­нан­со­во до­по­ма­га­ти­ме ди­тя­чо-юна­цько­му фут­бо­лу та фут­боль­ній ін­фра­стру­кту­рі Кри­му.

3. Фран­ті­шек Лав­ри­нець при­зна­че­ний кон­тро­ле­ром і ке­рів­ни­ком ці­єї іні­ці­а­ти­ви УЄФА.

4. Най­ближ­чим ча­сом від­бу­де­ться ві­зит пред­став­ни­ків УЄФА в Крим.

5. По­чи­на­ю­чи від 1 сі­чня 2015 ро­ку, фут­боль­ні клуби Кри­му не ма­ють пра­ва бра­ти участь у зма­га­н­нях, які про­во­дить РФС.

6. РФС не має пра­ва ор­га­ні­зо­ву­ва­ти якісь фут­боль­ні зма­га­н­ня в Кри­му без узго­дже­н­ня із ФФУ.

7. ФІФА по­вин­на зна­йти рі­ше­н­ня про­бле­ми трансфе­рів із ура­ху­ва­н­ням осо­бли­во­го ста­ту­су Кри­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.