КІ­НЕЦЬ ЧЕМ­ПІО­НА­ТУ «ДИ­НА­МО» ПРО­ВЕ­ЛО ЧУ­ДО­ВО

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр ліга - Сер­гій МО­РО­ЗОВ, фут­боль­ний екс­перт.

«Ди­на­мо» — «Ме­та­лург» Д. Ува­жаю, ра­ху­нок 3:0 на ко­ристь го­спо­да­рів пов­ні­стю від­дзер­ка­лює хід по­дій на фут­боль­но­му по­лі. До­неч­ча­ни пі­сля по­єдин­ку з «Дні­пром» зда­ва­ли­ся де­що стом­ле­ни­ми, від­так не змог ли скла­сти ди­на­мів­цям сер­йо­зної кон­ку­рен­ції. Про «бі­ло­бла­ки­тних» мо­жу ска­за­ти, що кі­нець чем­піо­на­ту во­ни про­во­дять про­сто чу­до­во, є по­став­ле­на ко­ман­дна гра, в ру­сі пі­до­пі­чні Ре­бро­ва пра­цю­ють на від­мін­но. Як на ме­не, те, що чем­піо­нат за­кін­чив­ся, для «Ди­на­мо» ско­рі­ше мі­нус, аніж плюс, адже ко­ман­да на­бра­ла та­кої хо­ди, що зу­пи­ни­ти сто­ли­чно­го гран­да на­ра­зі будь-яко­му ко­ле­кти­во­ві бу­де ду­же тяж­ко.

«Ша­хтар» — «Го­вер­ла». Ця зу­стріч де­що схо­жа з ті­єю, що про­хо­ди­ла в Ки­є­ві. «Гір­ни­ки» по­рів­ня­но з ужго­род­ця­ми гра­ли на­ба­га­то кра­ще, ді­я­ли мо­біль­ні­ше та за дум­кою на кіль­ка кро­ків ви­пе­ре­джа­ли сво­го опо­нен­та. Са­ме за ра­ху­нок біль­ших за­галь­но­ко­ман­дних швид­ко­стей но­мі­наль­ним го­спо­да­рям вда­ло­ся пов­ні­стю пе­ре­гра­ти хло­пців Гро­зно­го. Як на ме­не, «Ша­хтар» і «Ди­на­мо» мог ли ви­гра­ти свої ма­тчі ще з біль­шим ра­хун­ком.

«Зо­ря» — «Дні­про». Дні­пря­ни цьо­го­річ украй не­ста­біль­ні. Мо­жуть ви­да­ти як чу­до­вий матч, так і про­валь­ний. Я маю на ува­зі по­єдин­ки в Ба­ку та Мі­ла­ні, на­віть не­зва­жа­ю­чи на те, що «Ін­те­ру» дні­про­пе­тров­ці про­гра­ли. І якщо на між­на­ро­дній аре­ні «Дні­пру» вда­ло­ся біль­шменш по­вер­ну­ти со­бі впев­не­ність, то у вну­трі­шній пер­шо­сті пі­до­пі­чні Маркевича зна­чно зда­ли. На­став­ник дні­прян Ми­рон Бог да­но­вич уко­тре го­во­рить про під­си­ле­н­ня скла­ду, адже справ­ді ба­га­то ви­ко­нав­ців на­ра­зі сер­йо­зно де­ква­лі­фі­ку­ва­ли­ся й не від­по­від­а­ють рів­ню дні­про­пе­тров­сько­го ко­ле­кти­ву . Без­пе­ре­чно, змі­ни по­трі­бні, іна­кше ви­ще тре­тьої схо­дин­ки «бі­ло-си­ньо-бла­ки­тні» на­вряд чи змо­жуть під­ня­ти­ся.

«Олім­пік» — «Вор­скла». «Олім­пік» — це при­клад того клу­бу, який, не ма­ю­чи ве­ли­ко­го бю­дже­ту, пра­виль­но ор­га­ні­зу­вав ро­бо­ту ко­ман­ди. По­мі­тно, що до­неч­ча­ни ді­ють як єди­не ці­ле, хло­пці гра­ють у своє за­до­во­ле­н­ня. На них не ти­сне від­по­від­аль­ність за ре­зуль­тат, «олім­пій­ці» на­со­ло­джу­ю­ться грою. Во­ни не пе­ре­жи­ва­ють за ра­хун­ку 0:1, а про­дов­жу­ють гра­ти й, зре­штою, до­ся­га­ють ре­зуль тату. У них чу­до­во на­ла­го­дже­ні за­галь­но­ко­ман­дні дії, фут­бо­лі­сти фі­зи­чно до­бре го­то­ві, а це ве­ли­ка за­слу­га тре­нер­сько­го шта­бу. За­га­лом, при­єм­но спо­сте­рі­га­ти за ко­ман­дою Сан­жа­ра, до­неч­ча­нам є чим пи­ша­ти­ся.

«Во­линь» — «Ме­та­ліст». Не хо­ті­ло­ся би чі­па­ти суд­дів­ські аспе­кти ці­єї зу­стрі­чі, які, як ві­до­мо, ста­ли при­чи­ною гу­чно­го скан­да­лу . Ска­жу по су­ті гри. «Во­линь» ви­гля­да­ла сим­па­ти­чно, й уко­тре до­во­дить, що із «хре­сто­но­сця­ми» по­трі­бно ра­ху­ва­ти­ся. «Ме­та­ліст» на­при­кін­ці се­зо­ну по­чав ви­хо­ди­ти з кру­то­го пі­ке й по­сту­по­во по­вер­та­є­ться на втра­че­ні по­зи­ції. Оста­то­чне рі­ше­н­ня по цьо­му ма­тчу ухва­лять пі­зні­ше, тож по­ба­чи­мо, чим за­кін­чи­ться ця істо­рія.

«Іл­лі­чі­вець» — «Ме­та­лург» Зп. Ма­рі­у­поль­ці на­сам­пе­ред сла­ви­ли­ся тим, що це до­ма­шня ко­ман­да. Цьо­го­річ із ві­до­мих при­чин Па­вло­ву до­во­ди­ться гра­ти всі ма­тчі на ви­їзді, від­так ре­зуль­тат за­ли­шає ба­жа­ти кра­що­го. По­раз­ку — 1:2 від «ко­за­ків» — ува­жаю ло­гі­чною.

«Чор­но­мо­рець» — «Кар­па­ти». Не­по­то­плю­ва­ні «мо­ря­ки». Скіль­ки про­блем у Гри­гор­чу­ка, та йо­му все одно вда­є­ться три­ма­ти ко­ман­ду на пла­ву. По­вір­те, тре­ну­ва­ти фут­бо­лі­стів в умо­вах, де існує ве­ли­ка за­бор­го­ва­ність по за­ро­бі­тній пла­тні, ду­же скла­дно. Осо­бли­во в пси­хо­ло­гі­чно­му пла­ні, ко­ли на­ла­што­ву­ва­ти фут­бо­лі­стів на ро­бо­ту вкрай не­про­сто. За­га­лом, «су­ху» ні­чию вва­жаю спра­ве­дли­вим під­сум­ком ма­тчу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.