Ан­тон ПОСТУПАЛЕНКО: «МИ МО­ГЛИ З ХО­РО­ШИМ НАСТРОЄМ ПІ­ТИ У ВІД­ПУС­ТКУ…»

ПІВ­ЗА­ХИ­СНИК ДО­НЕ­ЦЬКО­ГО «МЕ­ТА­ЛУР­ГА» — ПРО ПРИ­ЧИ­НИ ПО­РАЗ­КИ ВІД СТО­ЛИ­ЧНО­ГО «ДИ­НА­МО», ФІ­НАН­СО­ВУ СИ­ТУ­А­ЦІЮ В КЛУ­БІ ТА ПОДАЛЬ­ШІ ПЛА­НИ КО­МАН­ДИ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР.

Пі­сля роз­гром­ної по­раз­ки від ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» Ан­тон Поступаленко був ледь не єди­ним із фут­бо­лі­стів до­не­цько­го «Ме­та­лур­га», хто по­го­див­ся по­спіл­ку­ва­ти­ся з пред­став­ни­ка­ми ЗМІ в мікс-зо­ні. Грав­ців ко­ман­ди Во­ло­ди­ми­ра П’ятен­ка десь мо­жна й зро­зу­мі­ти, адже во­ни яв­но не так пла­ну­ва­ли за­кін­чи­ти цей рік, осо­бли­во пі­сля сен­са­цій­ної пе­ре­мо­ги над «Ша­хта­рем» і нічиєї з «Дні­пром». І хо­ча Поступаленко зда­вав­ся за­сму­че­ним че­рез нев­ті­шний ре­зуль­тат, усе ж люб’язно від­по­вів на кіль­ка ва­жли­вих за­пи­тань що­до сво­єї ко­ман­ди.

— Ан­то­не, в «Ме­та­лур­га» ви­йшло мі­нор­не за­кін­че­н­ня се­зо­ну цьо­го ро­ку. На­пев­не, ва­ша ко­ман­да не так хо­ті­ла сьо­го­дні зі­гра­ти…

— Зви­чай­но, пра­гну­ли здобути зов­сім ін­ший ре­зуль­тат сьо­го­дні­шньо­го ве­чо­ра. До того ж, го­лов­ний тре­нер Во­ло­ди­мир П’ятенко нас усіх сер­йо­зно на­ла­што­ву­вав на цю гру , тим па­че, що це остан­ній матч цьо­го­рі­чно­го се­зо­ну. Зви­чай­но, ми мо­гли б із хо­ро­шим настроєм пі­ти у від­пус­тку, але «Ди­на­мо» сьо­го­дні бу­ло ду­же силь­не. Для нас цьо­го ве­чо­ра ви­йшов ду­же скла­дний по­єди­нок про­ти лі­де­ра чем­піо­на­ту. Ска­жу на­віть біль­ше — це на­ша най­тяж­ча гра, яку про­во­ди­ли у цій ча­сти­ні се­зо­ну.

— По­го­дні умо­ви, пев­не, теж по­зна­чи­ли­ся, адже бу­ло ду­же хо­ло­дно? Мо­роз від­чу­вав­ся?

— Так, ко­ли я ви­йшов на за­мі­ну в дру­го­му тай­мі, хо­лод ду­же від­чу­вав­ся. Бу­ло справ­ді зим­но.

— Як уза­га­лі оці­ни­те ви­ступ «Ме­та­лур­га» в пер­шій ча­сти­ні цьо­го се­зо­ну?

— Наш очіль­ник за­йшов до нас і ска­зав, що в тій си­ту­а­цій, в якій ми ни­ні пе­ре­бу­ва­є­мо, це, в прин­ци­пі, нор­маль­ний ре­зуль­тат. Ви ж са­мі ро­зу­мі­є­те, що ми ни­ні ви­сту­па­є­мо да­ле­ко від на­шо­го рі­дно­го до­му та при­йма­є­мо ко­ман­ди у чем­піо­на­ті не на вла­сно­му ста­діо­ні. Не те, що­би ми бу­ли за­до­во­ле­ні, але по­ки так, як є.

— Що да­лі? По­ді­лі­ться пла­на­ми ко­ман­ди на май­бу­тнє.

— Зараз у нас по­чи­на­є­ться зи­мо­ва від­пус­тка, яка три­ва­ти­ме до по­ча­тку сі­чня на­сту­пно­го ро­ку. 12 сі­чня збе­ре­мо­ся ко­ман­дою, а вже 15го чи­сла «Ме­та­лург» ви­лі­тає на тре­ну­валь­ні збо­ри до Ан­та­лії. Там ми й бу­де­мо змі­стов­но го­ту­ва­ти­ся до ве­сня­ної ча­сти­ни чем­піо­на­ту Укра­ї­ни.

— Ска­жіть, чи три­во­жно зараз йти у від­пус­тку?

— Ска­жу, що ні, не три­во­жно, але те, що від­бу­ва­є­ться в на­шій дер­жа­ві, в на­шо­му мі­сті, на на­шо­му ста­діо­ні… Зви­чай­но, нам би ду­же хо­ті­ло­ся гра­ти в До­не­цьку, але це вже не від нас за­ле­жить, са­мі ро­зу­мі­є­те. Бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся, що все ста­не на свої мі­сця — як бу­ло, й ми бу­де­мо жи­ти в на­шій рі­дній кра­ї­ні, де все бу­де до­бре й мир­но.

— Якщо не се­крет, як що­до по­то­чної фі­нан­со­вої си­ту­а­ції в клу­бі?

— Фі­нан­со­ва си­ту­а­ція та­ка: все ви­пла­чу­є­ться, все вча­сно, тож у цьо­му пла­ні жо­дних про­блем не­має. Усе нор­маль­но.

«Це бу­ла най­тяж­ча гра, яку про­во­ди­ли у цій ча­сти­ні се­зо­ну».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.