Ро­ман САН­ЖАР: «НА­ВЕ­СНІ ВИ­МА­ГА­ТИ­МУ ДУ­МОК НА ПО­ЛІ, А НЕ ЛИ­ШЕ ЕМО­ЦІЙ»

ТРЕ­НЕР «ОЛІМ­ПІ­КА» — ПРО МАТЧ ІЗ «ВОРСКЛОЮ», ПІДСУМКИ ПЕРШОГО КО­ЛА ТА ЗИ­МО­ВІ ПЛА­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр ліга - Єв­ген ДЕМЯН.

— Ро­ма­не Ми­ко­ла­йо­ви­чу, чи за­до­воль­ни­ла ні­чия з пол­тав­ця­ми ва­ші «апе­ти­ти»?

— Від­по­вім по-ін­шо­му: до гри з «Ворсклою» ста­ви­ли ме­ту — пе­ре­мог­ти. Про­те, ска­же­мо так, гра вне­сла свої ко­ре­кти­ви пі­сля того, як ми пропу­сти­ли швид­кий м’яч. Від­по­від­но, змі­ни­ли­ся пла­ни на матч: нам, як мі­ні­мум, по­трі­бно бу­ло ві­ді­гра­ти­ся. Отож са­мі со­бі ускла­дни­ли зав­да­н­ня. Пол­тав­ці три­ма­ли­ся до кін­ця, на­дій­но за­хи­ща­ли свої во­ро­та. Во­че­видь, ні­чий­ний ра­ху­нок — за­ко­но­мір­ний під­су­мок, утім, все одно ми за­ли­ши­ли­ся не­вдо­во­ле­ні ним.

— Чи скла­дно бу­ло на­ла­шту­ва­ти підопічних на­пе­ре­до­дні остан­ньої зу­стрі­чі ро­ку?

— Зви­чай­но, до кін­ця ко­ла на­ко­пи­чи­ла­ся вто­ма. Однак для того, що­би ма­ти гі­дний ви­гляд на тлі «Ворскли», по­трі­бно ма­ти за­пас емо­цій, на­ле­жне на­ла­шту­ва­н­ня. Із одно­го бо­ку , це скла­дно, втім, із ін­шо­го — са­мі грав­ці ро­зумі­ли, що цей матч за­клю­чний, отож усі пра­гну­ли пі­ти у від­пус­тку із хо­ро­шим настроєм. Зре­штою, по­ба­чив, що во­ни по­ста­ви­ли­ся до цьо­го дво­бою від­по­від­аль­но.

— Ви­лу­че­н­ня Яну­зі ста­ло клю­чо­вим мо­мен­том, який до­зво­лив на­дло­ми­ти су­пер­ни­ка?

— По­го­джу­ся, що ви­да­ле­н­ня грав­ця впли­ну­ло на хід про­ти­сто­я­н­ня. Опо­нен­тів ста­ло на одно­го мен­ше, то­му їм до­ве­ло­ся біль­ше за­хи­ща­ти­ся. Во­дно­час, ми по­стій­но на­гні­та­ли, че­рез що їм бу­ло фі­зи­чно скла­дно ні­ве­лю­ва­ти за­гро­зи бі­ля сво­їх во­ріт. Хо­ча бра­ку­ва­ло кон­стру­кти­ву в на­ших ді­ях, за ра­ху­нок емо­цій ство­ри­ли тиск над їхнім штра­фним, що під за­ві­су зу­стрі­чі транс­фор­му­ва­ло­ся в гол Се­ме­ни­ни.

— «Олім­пік» зно­ву ві­ді­гру­є­ться впро­довж ма­тчу, про­пу­ска­ю­чи пер­шим. Де ви­то­ки во­льо­вих яко­стей?

— Во­ни не бе­ру­ться звід­кись. Це все — плі­дна ро­бо­та грав­ців на тре­ну­ва­н­нях. Ми всі дав­но зна­йо­мі, тож во­ни зна­ють мої ви­мо­ги, ая — їхні мо­жли­во­сті. Від­так пра­цю­є­мо ви­ня­тко­во на пе­ре­мо­гу в ко­жно­му по­єдин­ку. Во­че­видь, ота­ке наше ба­жа­н­ня дає на­стрій і си­ли в по­трі­бний мо­мент. Утім, пов­то­рю­ся: во­ни ви­кла­да­ю­ться на тре­ну­ва­н­нях, і це пе­ре­но­си­ться в ма­тчі.

— Зда­є­ться, що пе­ре­ва­жно до­неч­ча­ни ма­ють кра­щий ви­гляд у фі­зи­чно­му пла­ні, ніж опоненти.

— Це все — зав­дя­ки про­фе­сіо­наль­но­му став­лен­ню грав­ців до сво­го ремесла. По­вір­те, «Олім­пік» ду­же силь­но вмо­ти­во­ва­ний у де­бю­тно­му се­зо­ні прем’єр-лі­ги. До того ж, хло­пці ро­зу­мі­ють усю від­по­від­аль­ність і скла­дність ви­сту­пів у елі­ті. Ду­маю, сум­лін­ність до ро­бо­ти до­по­мо­гла на­бра­ти хо­ро­шу фор­му , ко­тру ми де­мон­стру­ва­ли в остан­ніх ма­тчах.

— За­га­лом, яку оцін­ку по­ста­ви­те під­ле­глим за пер­шу ча­сти­ну зма­гань?

— Я за­до­во­ле­ний ре­зуль­та­та­ми та мі­сцем, на яко­му зи­му­ва­ти­ме­мо. Утім, якщо про­ана­лі­зу­ва­ти все в роз­рі­зі, то ви­ни­кає чи­ма­ло пи­тань. Зокре­ма, ко­ли роз­гром­но по­сту­па­ли­ся на­шим ві­за­ві. Хо­че­ться рів­ні­ше ви­сту­па­ти, тож у міжсезоння тру­ди­ти­ме­мо­ся за­ра­ди цьо­го. Спо­ді­ва­є­мо­ся, на­ве­сні ма­ти­ме­мо ста­біль­ні­ший ви­гляд.

— До сло­ва, які пла­ни у вас на зи­мо­вий антракт?

— Пер­ший дво­ти­жне­вий збір прой­де в Ки­є­ві, де збе­ре­мо­ся до 10 сі­чня. Да­лі від­бу­де­ться ще два зі­бра­н­ня, про­те по­ки ще не визначилися, де са­ме. Єди­не, що ві­до­мо, що во­ни бу­дуть за­кор­дон­ни­ми.

— Що­до ка­дрів: уже ві­до­мо, хто за­ли­шить ко­ман­ду, і скіль­ки грав­ців по­трі­бно доби­ра­ти?

— Ста­ном на сьо­го­дні (7 гру­дня. — Є.Д.) не хо­чу ко­мен­ту­ва­ти це пи­та­н­ня. Ли­ше вчо­ра бу­ла гра, й з грав­ця­ми ми ще не по­го­во­ри­ли про це. А по­ки я цьо­го не зро­блю, то не бу­ду в пре­сі го­во­ри­ти про те, з ким ми роз­про­ща­є­мо­ся. Що­до того, ко­го ві­зьме­мо: не­має жо­дної кон­кре­ти­ки.

— Ни­ні, зна­ю­чи по­тен­ці­ал усіх ко­манд, яким ба­чи­те «Олім­пік» у дру­го­му ко­лі?

— Як зга­ду­вав, хо­чу ба­чи­ти ко­ман­ду ста­біль­ні­шою, яскра­ві­шою. По­при на­шу не­а­би­яку мо­ти­ва­цію та на­ла­шту­ва­н­ня, пра­гну зро­би­ти кон­стру­ктив­ні­шу та ком­бі­на­цій­ні­шу ма­не­ру гри, що­би ви­ма­га­ти від грав­ців ду­мок на по­лі, а не ли­ше емо­цій.

«Хо­чу ба­чи­ти ко­ман­ду ста­біль­ні­шою, яскра­ві­шою».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.