Вла­ди­слав КРА­МАР: «РО­ТА­ЦІЮ СКЛА­ДУ ПІД ЧАС ЗИ­МО­ВО­ГО АН­ТРА­КТУ НЕ ПЛА­НУ­Є­МО»

ДИ­РЕ­КТОР «СУМ» ПІД­СУ­МУ­ВАВ ВИ­СТУП КО­МАН­ДИ В ПЕР­ШІЙ ЧА­СТИ­НІ СЕ­ЗО­НУ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга - Оле­ксандр ТРАВЯНКА.

— Вла­ди­сла­ве Йо­си­по­ви­чу, 10 мі­сце на про­мі­жно­му фі­ні­ші — це той ре­зуль­тат, на який очі­ку­ва­ли?

— Зви­чай­но, хо­ті­ло­ся по­сі­сти мі­сце ви­ще. Але якщо по­ди­ви­ти­ся в тур­нір­ну та­бли­цю, то пе­ре­мо­га-дві сут­тє­во би по­кра­щи­ли на­ші по­ка­зни­ки. То­му на де­ся­то­му мі­сці не став би акцен­ту­ва­ти осо­бли­ву ува­гу.

— Чо­го не ви­ста­чи­ло ко­ман­ді за­для кра­що­го ре­зуль­та­ту?

— Не се­крет , що в нас ви­сту­пає ба­га­то мо­ло­дих грав­ців. У ба­га­тьох ма­тчах їм за­бра­кло до­сві­ду та ста­біль­но­сті. Во­дно­час, не мо­жу не від­зна­чи­ти їхньо­го про­гре­су за пер­шу ча­сти­ну чем­піо­на­ту.

— Ко­ман­да ба­га­то про­пу­ска­ла й осо­бли­во не ра­ду­ва­ла ре­зуль­та­тив­ні­стю. Чи вар­то че­ка­ти взим­ку сер­йо­зних ка­дро­вих змін?

— Ні. Ро­та­ції не пла­ну­є­мо. Т ре­нер­ський штаб і надалі пра­цю­ва­ти­ме із ци­ми хло­пця­ми, які, впев­не­ний, пі­сля зи­мо­вої пе­ре­р­ви сут­тє­во до­да­дуть у май­стер­но­сті. На­ра­зі не ба­чу сен­су в то­му, що­би шу­ка­ти ін­ших ви­ко­нав­ців, ко­ли ма­є­мо стіль­ки мі­сце­вої обда­ро­ва­ної мо­ло­ді.

— Це ска­зав і го­лов­ний тре­нер ко­ман­ди Юрій Ярошенко. Але ж від мо­ло­ді ста­біль­но­сті зра­зу го­ді че­ка­ти…

— Мо­жли­во. Але ми ні­ку­ди не поспішаємо. Клуб для се­бе ви­зна­чив­ся з пла­ном дій і зав­да­н­ня­ми. Усе узго­дже­но й з тре­нер­ським шта­бом. На на­ших ви­ко­нав­ців по­кла­да­є­мо ве­ли­кі на­дії.

— Ви­хо­дя­чи із цьо­го, я так зро­зу­мів, що го­лов­ним зав­да­н­ням на­ве­сні бу­де ви­сту­пи­ти при­найм­ні не гір­ше, ніж у пер­шій по­ло­ви­ні чем­піо­на­ту?

— Зви­чай­но, але хо­ті­ло­ся б і по­лі­пши­ти тур­нір­ні по­ка­зни­ки. Г адаю, в ко­ман­ди всі пе­ред­умо­ви для цьо­го є.

— Па­не Вла­ди­сла­ве, пи­та­н­ня фі­нан­сів ни­ні акту­аль­не, ма­буть, для всіх, без ви­ня­тку, клу­бів і ліг. Яка на сьо­го­дні си­ту­а­ція у Су­мах?

— Си­ту­а­ція, во­че­видь, як і в біль­шо­сті. Клуб фун­кціо­нує ста­біль­но. Усі ба­чи­мо й усві­дом­лю­є­мо си­ту­а­цію в кра­ї­ні. Отож, у на­ших умо­вах, ма­буть, гріх скар­жи­ти­ся. Якщо про­бле­ми ви­ни­ка­ють, намагаємося їх опе­ра­тив­но ви­рі­шу­ва­ти. Ко­ман­ду ж намагаємося за­без­пе­чу­ва­ти всіх не­об­хі­дним. Не­о­дно­ра­зо­во спіл­ку­вав­ся із за­снов­ни­ка­ми клу­бу. Од них отри­мав зав­да­н­ня скла­сти бю­джет на на­сту­пний рік. Із на­ми го­то­ві спів­пра­цю­ва­ти та до­по­ма­га­ти.

— Не менш акту­аль­не пи­та­н­ня — низь­ка від­ві­ду­ва­ність до­ма­шніх ма­тчів. Як пла­ну­є­те ви­рі­шу­ва­ти цю про­бле­му? Адже при­кро, ко­ли та­кий кра­сень-стадіон пу­стує.

— Ро­бо­тою з убо­лі­валь­ни­ка­ми в нас за­йма­є­ться окре­ма стру­кту­ра. Із сво­го бо­ку ми по­вин­ні вдо­ско­на­лю­ва­ти гру , що­би во­на по­до­ба­ла­ся гля­да­чам, то­ді й від­ві­ду­ва­ність на ма­тчах ли­ше зро­ста­ти­ме.

— Із пла­на­ми на зи­мо­вий антракт уже визначилися?

— Го­ту­ва­ти­ме­мо­ся, так би мо­ви­ти, в рі­дних пе­на­тах. Та­кож пла­ну­є­мо взя­ти участь у тур­ні­рі, який ор­га­ні­зо­вує ФК «Пол­та­ва».

— У Кри­му, як ра­ні­ше, вже на­вряд чи ви­йде про­ве­сти під­го­тов­ку… Чи роз­гля­да­ю­ться ва­рі­ан­ти ви­їзду за кор­дон?

— Ви ж ба­чи­те, яка зараз си­ту­а­ція дов­ко­ла пів­остро­ва… А що­до ви­їзду за кор­дон, то за­снов­ни­ки ФК да­ли зав­да­н­ня під­го­ту­ва­ти ко­што­рис, а там по­ба­чи­мо.

«Плануємо взя­ти участь у тур­ні­рі, який ор­га­ні­зо­вує ФК «Пол­та­ва».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.