Ми­ко­ла ЛИ­ХО­ВИ­ДОВ: «У НАС НА КОН­ТРА­КТІ ЗА­ЛИ­ШИ­ЛО­СЯ ВСЬОГО 10 ЛЮ­ДЕЙ»

ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ «РЕ­АЛ ФАРМИ» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО РАННЮ ПІД­ГО­ТОВ­КУ ДО СЕ­ЗО­НУ, ТРАН­СФЕР­НУ КАМ­ПА­НІЮ ТА ПІД­БИВ ПІДСУМКИ ВИ­СТУ­ПІВ КО­МАН­ДИ В ПЕР­ШІЙ ЧА­СТИ­НІ ЧЕМ­ПІО­НА­ТУ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Ро­ман КИРІЄНКО.

По­при те, що чем­піо­нат у дру­гій лі­зі не­дав­но пі­шов на три­ва­лу зи­мо­ву пе­ре­р­ву, фут­бо­лі­сти «Ре­ал Фарми» вже ви­йшли з від­пус­тки й роз­по­ча­ли пе­ред­се­зон­ну під­го­тов­ку. «УФ» звер­нув­ся до очіль­ни­ка оде­сько­го клу­бу, що­би ді­зна­ти­ся про при­чи­ни на­стіль­ки ран­ніх збо­рів та як уза­га­лі ко­ман­да зби­ра­є­ться го­ту­ва­ти­ся до ве­сня­ної ча­сти­ни пер­шо­сті.

— Ми­ко­ло Іва­но­ви­чу, 5 гру­дня ва­ша ко­ман­да ви­йшла з від­пус­тки. Чо­му так ра­но роз­по­ча­ли збо­ри, нев­же хло­пці вже всти­гли ску­чи­ти за фут­бо­лом?

— На­скіль­ки на­ші фут­бо­лі­сти ску­чи­ли за фут­бо­лом, по­ди­ви­мо­ся під час на­вчаль­но-тре­ну­валь­них збо­рів. Та­ка ра­н­ня під­го­тов­ка об­умов­ле­на тим, що ми бе­ре­мо участь у зи­мо­во­му чем­піо­на­ті Оде­си, від­так го­ту­ва­ти­ся до цьо­го тур­ні­ру по­трі­бно вже зараз. Ми що­ро­ку ви­сту­па­є­мо у цих зма­га­н­нях, отож цьо­го­річ ви­рі­ши­ли тра­ди­цій не змі­ню­ва­ти. Зи­мо­вий чем­піо­нат Оде­си — тур­нір хо­ро­шо­го рів­ня, в яко­му хло­пці отри­му­ють мо­жли­вість від­чу­ти ритм гри, по­ри­ну­ти в тур­нір­ну бо­роть­бу та отри­ма­ти за­ряд хо­ро­ших емо­цій. Для на­шої ко­ман­ди це, без­умов­но, ве­ли­кий плюс, і я ра­дий, що в Оде­сі про­во­дя­ться та­кі зма­га­н­ня.

— За час від­пус­тки ні­хто не трав­му­вав­ся?

— Ні, всі, дя­ку­ю­чи Бо­гу, жи­ві, здо­ро­ві. Усі хло­пці при­бу­ли в гар­но­му на­строї. Ли­ше Ко­ва­лен­ко до­сі пе­ре­бу­ває на лі­кар­ня­но­му. У ньо­го бу­ла скла­дна трав­ма, ро­би­ли опе­ра­цію на «хре­стах», ме­ні­ску. Востан­нє я йо­го ба­чив на ми­ли­цях, не знаю, мо­жли­во, зараз він уже об­хо­ди­ться й без них, про­те до­сі про­хо­дить курс ре­а­бі­лі­та­ції. Га­даю, ми ли­ше у сі­чні або на­віть у лю­то­му ді­зна­є­мо­ся, змо­же він за нас гра­ти чи ні.

— Що­до ком­пле­кта­ції скла­ду: хтось із фут­бо­лі­стів пі­шов із ко­ман­ди? На­скіль­ки вза­га­лі «фар­мів­ці» бу­дуть актив­ні в зимове тран­сфер­не ві­кно?

— На­ра­зі ска­за­ти, що ми ко­гось сто­від­со­тко­во втра­ти­ли, не мо­жу . Оті ви­ко­нав­ці, які за нас ви­сту­па­ли во­се­ни, пра­кти­чно всі за­ли­ши­ли­ся. Єди­ний ви­ня­ток — Пав­ло Но­ви­цький. По­при те, що Пав­ло грає на по­зи­ції цен­траль­но­го за­хи­сни­ка, він най­кра­щий бом­бар­дир «Ре­ал Фарми», шта­тний пе­наль­тист та, за­га­лом, один із най­кра­щих грав­ців на­шо­го ко­ле­кти­ву. По­ки що він із на­ми не тре­ну­є­ться, йо­му за­про­по­ну­ва­ли но­ву ро­бо­ту, тож хло­пець пе­ре­бу­ває в роз­ду­мах. Ми з ним роз­мов­ля­ли із цьо­го при­во­ду, але в Пав­ла є ам­бі­ції, ба­жа­н­ня спро­бу­ва­ти свої си­ли на ви­що­му рів­ні. Це аб­со­лю­тно нор­маль­но. У будь-яко­му ра­зі я по­ва­жа­ти­му ви­бір Пав­ла, й якщо він ви­рі­шить про­дов­жи­ти кар’єру в ін­шо­му клу­бі, бу­ду тіль­ки за ньо­го ра­дий. Однак, пов­то­рю­ся, си­ту­а­ція з Но­ви­цьким оста­то­чно ще не ви­рі­ше­на. Що­до но­ва­чків, то, ска­жу зра­зу: ве­ли­кої мі­гра­ції в «Ре­ал Фар­мі» не бу­де. На­ша ко­ман­да до­бре вком­пле­кто­ва­на, зі­гра­на, тож під­си­лю­ва­ти­ме­мо­ся то­чко­во. Уже зараз є в нас на пе­ре­гля­ді троє фут­бо­лі­стів, але во­ни, ско­рі­ше, на най­ближ­чу пер­спе­кти­ву. Це не мо­ло­ді фут­бо­лі­сти, а до­свід­че­ні, пред­став­ля­ють клуби пер­шої та дру­гої ліг. Зві­сно, ми би хо­ті­ли їх ба­чи­ти у скла­ді на­шої ко­ман­ди, але по­ки що в них де­що ін­ші пла­ни, хо­чуть іще по­гра­ти на більш ви­со­ко­му рів­ні. У нас во­ни під­три­му­ють фор­му , тре­ну­ю­ться, мо­жли­во, влі­тку во­ни й пе­ре­їдуть до Оде­си.

—А їхні прі­зви­ща мо­же­те на­зва­ти?

— Я би не хо­тів на­зи­ва­ти прі­зви­ща, адже во­ни — грав­ці ін­ших ко­манд. То­му не хо­ті­ло­ся би роз­го­ло­шу­ва­ти їхні іме­на. Ска­жу біль­ше, на сьо­го­дні в нас на кон­тра­кті за­ли­ши­ло­ся всього 10 лю­дей! Це хло­пці 1994 та 1995 ро­ків на­ро­дже­н­ня.

— Щось ду­же скла­дно зба­гну­ти хід ва­ших ду­мок. Ви ж бо ка­за­ли, що ні­хто, крім Но­ви­цько­го, не за­ли­шив «Фар­му», а те­пер ствер­джу­є­те, що кон­тракт із клу­бом ма­ють усьо­го 10 фут­бо­лі­стів. Де ж тут ло­гі­ка?

— Уся спра­ва в то­му, що в зи­мо­во­му чем­піо­на­ті Оде­си за­бо­ро­не­но бра­ти участь грав­цям, які ви­сту­па­ють у про­фе­сій­но­му фут­бо­лі. Від­так до­ве­ло­ся тим­ча­со­во ро­зі­рва­ти кон­тра­кти з грав­ця­ми, що­би во­ни мо­гли зі­гра­ти у цьо­му тур­ні­рі. Що­прав­да, там до­зво­ля­ють за­лу­ча­ти про­фе­сіо­на­лів, але не біль­ше трьох чо­ло­вік. По­трі­бно ро­зу­мі­ти, що цей за­хід ви­му­ше­ний, й, по су­ті, є умов­ним, адже у сі­чні ми за­но­во укла­де­мо з грав­ця­ми но­ві уго­ди. Ні­чо­го стра­шно­го у цьо­му не ба­чу, а го­лов­не, що хло­пці до цьо­го по­ста­ви­ли­ся з ро­зу­мі­н­ням.

— Роз­ка­жіть біль­ше про зи­мо­вий чем­піо­нат Оде­си. Що це за тур­нір? Які ко­ман­ди бе­руть у ньо­му участь?

— Це ама­тор­ський тур­нір, але за­галь­ний рі­вень уча­сни­ків там до­ста­тньо ви­со­кий. Ми на ньо­му бу­де­мо пред­став­ле­ні дво­ма ко­ле­кти­ва­ми — «Ре­ал Фар­ма» та «Ре­ал Фар­ма-2». Ба­га­то вчо­ра­шніх на­ших ду­бле­рів ви­сту­па­ли са­ме за дру­гу ко­ман­ду, а те­пер скла­да­ють стри­жень основ­ної. То­му для нас ва­жли­во, що­би са­ме дві ко­ман­ди зі­гра­ли у цьо­му тур­ні­рі. Фор­мат зи­мо­во­го чем­піо­на­ту Оде­си по­бу­до­ва­ний та­ким чи­ном, що на гру­по­во­му ета­пі ви­зна­ча­ю­ться уча­сни­ки фі­наль­них ма­тчів, ко­трі по­тім між со­бою й ро­зі­гру­ють при­зо­ві мі­сця.

— «Фар­мів­ці» про­во­ди­ти­муть збо­ри ви­ня­тко­во в Оде­сі, чи за­пла­но­ва­но ви­їзд до те­плі­ших кра­їв?

— Ні, го­ту­ва­ти­ме­мо­ся в Оде­сі. Нам не по­трі­бно ку­дись їха­ти, а тим па­че зараз, ко­ли Крим від­пав. У Оде­сі ство­ре­ні умо­ви для плі­дної під­го­тов­ки, є де тре­ну­ва­ти­ся, гра­ти. Що­прав­да, фут­боль­ні га­зо­ни із син­те­ти­чним по­кри­т­тям де­що зно­си­ли­ся, але ні­чо­го, гра­ти на них іще мо­жна. Окрім того, клі­мат у нас во­ло­гий, ве­ли­ких мо­ро­зів не­має, тож по­го­да не по­вин­на ста­ти нам на за­ва­ді.

— Че­твер­тою схо­дин­кою пі­сля пер­шої ча­сти­ни чем­піо­на­ту за­до­во­ле­ні?

— Я був би за­до­во­ле­ний, як­би ми йшли на пер­шо­му мі­сці з де­ся­ти­о­чко­вою пе­ре­ва­гою над най­ближ­чим пе­ре­слі­ду­ва­чем. Як мо­жна бу­ти за­до­во­ле­ним че­твер­тою схо­дин­кою? Є за­до­во­ле­ність од гри ко­ман­ди, від про­мі­жних ре­зуль­та­тів, ко­трі в нас бу­ли впро­довж пер­шо­сті. Зві­сно, є про­грес, ко­ман­да зро­стає про­фе­сій­но, але сво­єї ме­жі ми ще не до­ся­гну­ли.

«Ко­ман­да зро­стає про­фе­сій­но, але сво­єї ме­жі ми ще не до­ся­гну­ли».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.