НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга -

Як ми по­ві­дом­ля­ли ра­ні­ше, 5 гру­дня свій тре­ну­валь­ний збір вже роз­по­ча­ла ко­ман­да Вла­ди­сла­ва Зуб­ко­ва. За по­ві­дом­ле­н­ням офі­цій­но­го сай­ту «Ре­ал Фарми» , в пер­шо­му за­нят­ті ко­ман­ди, яке від­бу­ло­ся на шту­чно­му по­лі УТБ ФК «Одес­са», взя­ли участь 27 фут­бо­лі­стів. За сло­ва­ми го­лов­но­го на­став­ни­ка ко­ман­ди, на да­ний мо­мент ка­дро­вих утрат у ко­ле­кти­ві не­має, за ви­ня­тком Ма­кси­ма Бул­га­ні­на та Ві­кто­ра Ра­ско­ва, які за­ли­ши­ли тре­ну­валь­ний збір клу­бу . Як за­зна­ча­є­ться в но­ви­ні, ке­рів­ни­цтво «фар­ма­цев­тів» по­дя­ку­ва­ло хло­пцям за спів­пра­цю й по­ба­жа­ло подаль­ших успі­хів у фут­бо­лі.

Се­ред хо­ро­ших но­вин для оде­си­тів по­трі­бно від­мі­ти­ти по­вер­не­н­ня до тре­ну­вань Ми­хай­ла Ше­ста­ко­ва, який пропу­стив кі­нець осін­ньої ча­сти­ни чем­піо­на­ту че­рез трав­му ру­ки. Що­прав­да, ни­ні на­па­дник по­чав за­йма­ти­ся ли­ше за ін­ди­ві­ду­аль­ною про­гра­мою. Окрім цьо­го, з ко­ман­дою ра­зом тре­ну­ю­ться кіль­ка фут­бо­лі­стів дру­го­го скла­ду, а та­кож по­тен­цій­ні но­ва­чки, які пе­ре­бу­ва­ють на пе­ре­гля­ді в ко­ле­кти­ві Вла­ди­сла­ва Зуб­ко­ва.

Що­до подаль­ших пла­нів «фар­ма­цев­тів», то до Но­во­го ро­ку основ­на ко­ман­да пра­цю­ва­ти­ме в що­ден­но­му одно­ра­зо­во­му ре­жи­мі тре­ну­вань. Ігро­ву пра­кти­ку фут­бо­лі­сти «Ре­ал Фарми» отри­му­ва­ти­муть у ма­тчах від­кри­тої зи­мо­вої пер­шо­сті Оде­си.

За сло­ва­ми го­лов­но­го тре­не­ра «Чер­ка­сько­го Дні­пра» Іго­ря Сто­ло­ви­цько­го, яко­го ци­тує офі­цій­ний сайт чер­ка­щан, ко­ман­да вже актив­но пра­цює в зимове міжсезоння в пла­ні під­си­ле­н­ня скла­ду на дру­гу по­ло­ви­ну се­зо­ну . Як за­зна­чив на­став­ник чер­ка­щан, ще пе­ред від­пус­ткою ко­ман­ди бу­ло ви­зна­че­но, хто са­ме із фут­бо­лі­стів за­ли­шить клуб і ко­го хо­ті­ло­ся би за­про­си­ти до лав «бі­ло-си­ніх». Пан Столовицький акцен­тує, що під час під­бо­ру ви­ко­нав­ців бу­де при­ді­ле­но осо­бли­ву ува­гу рів­ню май­стер­но­сті фут­бо­лі­стів, який по­ви­нен від­по­від­а­ти по­став­ле­ним пе­ред ко­ман­дою зав­да­н­ням. За сло­ва­ми Сто­ло­ви­цько­го, ду­же хо­че­ться, що­би се­ред імо­вір­них но­ва­чків «Чер­ка­сько­го Дні­пра» бу­ло яко­мо­га біль­ше ви­хо­ван­ців са­ме чер­ка­сько­го фут­бо­лу. Та­кож го­лов­ний тре­нер до­дав, що йо­му хо­че­ться ба­чи­ти ще по одно­му ква­лі­фі­ко­ва­но­му фут­бо­лі­сту в ко­жній із ла­нок ко­ман­ди.

Що­до зав­дань чер­ка­щан на зи­мо­вий пе­рі­од у пла­ні ігро­вої пра­кти­ки, то го­лов­ний тре­нер за­зна­чив, що «бі­ло-си­ні» в лю­то­му в Бі­ло­зір’ї ві­зьмуть участь у тур­ні­рі «UFI&ZoryaCup» пам’яті за­слу­же­но­го тре­не­ра Укра­ї­ни В’яче­сла­ва Пер­ши­на.

Пе­ре­бу­ває на зи­мо­вих ка­ні­ку­лах ін­ший уча­сник дру­гої лі­ги — «Ска­ла» . Як по­ві­до­ми­ли «УФ» у прес-слу­жбі стрий­сько­го ко­ле­кти­ву, ко­ман­да Ва­си­ля Ма­ли­ка пла­нує по­вер­ну­ти­ся до ро­бо­ти вже на­сту­пно­го ро­ку. По­ча­ток тренувального збо­ру стрий­ців за­пла­но­ва­ний на 20 сі­чня. Що­до мі­сця про­ве­де­н­ня тренувального збо­ру , то, як і по­пе­ре­дні два ро­ки, ко­ман­да про­ве­де йо­го на сво­їй на­вчаль­но-тре­ну­валь­ній ба­зі у се­лі Дов­го­му , де в роз­по­ря­джен­ні фут­бо­лі­стів бу­де по­ле зі шту­чним по­кри­т­тям. Та­кож, мо­жли­во, «Ска­ла» ві­зьме участь у тра­ди­цій­но­му Ме­мо­рі­а­лі сла­ве­тно­го укра­їн­сько­го тре­не­ра Ер­не­ста Юста. Про­те, як ска­за­ли «УФ», про це по­ки що го­во­ри­ти за­ра­но, адже офі­цій­ної ін­фор­ма­ції що­до уча­сті ко­ман­ди в тур­ні­рі не­має.

Го­лов­ний тре­нер «Кременя» Сер­гій Свистун у екс­клю­зив­но­му ко­мен­та­рі «Українському фут­бо­лу» по­ві­до­мив, що йо­го ко­ман­да пла­нує роз­по­ча­ти на­вчаль­но-тре­ну­валь­ний збір уже на­сту­пно­го ро­ку. За сло­ва­ми на­став­ни­ка кре­мен­чу­жан, йо­го пі­до­пі­чні роз­по­чнуть під­го­тов­ку до ве­сня­ної ча­сти­ни чем­піо­на­ту дру­гої лі­ги, орі­єн­тов­но, з 26 сі­чня. Та­кож Сер­гій Во­ло­ди­ми­ро­вич за­зна­чив, що тре­ну­валь­ні за­ня­т­тя ко­ман­да пла­нує про­во­ди­ти у се­бе вдо­ма на сво­їй ба­зі. Окрім су­то тре­ну­валь­них за­нять, на­став­ник «Кременя» за­зна­чив, що клуб має кіль­ка ва­рі­ан­тів що­до уча­сті в то­ва­ри­ських тур­ні­рах у Пол­та­ві та Чер­ка­сах упро­довж зи­мо­вої па­у­зи, де грав­ці змо­жуть отри­ма­ти ігро­ву пра­кти­ку.

Що­до ймо­вір­них но­ва­чків у ко­ман­ді, то пан Свистун за­ува­жив, що тре­нер­ський штаб не­о­дмін­но пе­ре­гля­да­ти­ме гру­пу лю­дей, які, ймо­вір­но, мо­жуть під­си­ли­ти склад ко­ман­ди в зи­мо­вий пе­рі­од. За пе­ре­ко­на­н­ням тре­не­ра, все за­ле­жа­ти­ме са­ме від фут­бо­лі­стів, які ма­ють се­бе про­я­ви­ти й за­крі­пи­тись у скла­ді. До того ж, на­став­ник до­дав, що ко­ман­да вже й так май­же сфор­мо­ва­на, а най­го­лов­ні­ше — щоб у йо­го підопічних не бу­ло травм, як це ста­ло­ся на­при­кін­ці лі­тньо­о­сін­ньої ча­сти­ни цьо­го­рі­чно­го се­зо­ну.

У ін­терв’ю одно­му з укра­їн­ських ЗМІ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Макіїввугілля» Оле­ксій Неснов за­явив, що ве­сною ма­кі­їв­ський клуб гра­ти­ме в дру­гій лі­зі одно­зна­чно, адже пре­зи­дент ко­ман­ди за­пев­нив, що се­зон «си­ньо-чор­ні» то­чно до­гра­ють. Однак, на­то­мість, де й як клуб дис­ло­ку­ва­ти­ме­ться надалі, по­ки не ві­до­мо. За сло­ва­ми очіль­ни­ка клу­бу , ни­ні ве­де­ться ці­ле­спря­мо­ва­на ро­бо­та з по­шу­ком ін­ве­сто­рів і мі­сця пе­ре­бу­ва­н­ня. Окрім цьо­го, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор та­кож за­зна­чив, що в ко­ман­ді бу­де ба­га­то змін — як се­ред фут­бо­лі­стів, у яких за­кін­ча­ться кон­тра­кти, так і в пла­ні тре­нер­сько­го шта­бу, який та­кож мо­же змі­ни­ти­ся. Пан Неснов по­ві­до­мив, що вже за­кін­чи­ли­ся кон­тра­кти з клу­бом у пів­за­хи­сни­ка Ва­ди­ма Бо­ро­дав­ки, во­ро­та­ря Во­ло­ди­ми­ра Мель­ни­чен­ка, на­па­дни­ка Оле­га Оні­щен­ка та пів­за­хи­сни­ка Сер­гія Шкряб­ця.

На­ра­зі «Макіїввугілля» пе­ре­бу­ває у від­пус­тці, а за­вер­шу­ва­ти цей чем­піо­нат клуб бу­де, ско­рі­ше за все, в Ні­ко­поль­сько­му ра­йо­ні, але це ще не оста­то­чно. Та­кож очіль­ник ма­кі­їв­ців на­го­ло­сив, що «клуб жи­ти­ме».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.