НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга -

Но­ви­на № 1 остан­ньо­го ти­жня — за­ява ві­це-пре­зи­ден­та ФФУ Ан­дрія Па­вел­ка: «Де­які мої ко­ле­ги від­кри­то за­яв­ля­ли про те, що сфор­мо­ва­на кри­зо­ва си­ту­а­ція під­штов­хує нас до об’єктив­ної не­об­хі­дно­сті пе­ре­ви­бо­рів ви­щої ке­рів­ної лан­ки ФФУ. Я по­го­див­ся з та­кою по­ста­нов­кою пи­та­н­ня, то­му й ухва­лив для се­бе усві­дом­ле­не рі­ше­н­ня — на­пи­сав за­яву про скла­да­н­ня пов­но­ва­жень чле­на Ви­кон­ко­му та ві­це-пре­зи­ден­та ФФ У. Я вва­жаю, що будь-які ре­фор­ми в кра­ї­ні мо­жли­ві ли­ше то­ді, ко­ли ми від роз­мов пе­ре­хо­ди­мо до кон­кре­тних справ. У да­но­му ви­пад­ку я ви­рі­шив по­ча­ти про­цес пе­ре­за­ван­та­же­н­ня фут­боль­ної вла­ди із се­бе. По­трі­бно не бо­я­ти­ся ухва­лю­ва­ти ви­кли­ки ча­су й у рам­ках де­мо­кра­ти­чних про­це­дур зно­ву до­во­ди­ти своє пра­во на роль лі­де­ра».

Утім, є ще й дру­га за ва­жли­ві­стю тема — «ма­ра­фон­ський біг» ар­бі­тра Ку­та­ко­ва в Лу­цьку. Уже на­сту­пно­го дня на офі­цій­но­му сай­ті «Во­ли­ні» з’яви­ла­ся офі­цій­на за­ява: «Ми ро­зу­мі­є­мо, що дії вбо­лі­валь­ни­ків «Во­ли­ні» бу­ли не­пра­во­мір­ни­ми й зна­є­мо, що во­ни під­па­дуть під сан­кції з бо­ку ор­га­нів фут­боль­но­го пра­во­су­д­дя Укра­ї­ни. Але в клу­бі впев­не­ні, що та­ка по­ве­дін­ка при­хиль­ни­ків клу­бу бу­ла спро­во­ко­ва­на над­зви­чай­но упе­ре­дже­ним суд­дів­ством ар­бі­тра Ку­та­ко­ва. Во­но ро­бить мар­ни­ми всі ста­ра­н­ня тре­не­рів, фут­бо­лі­стів та ін­ве­сто­рів клу­бу за­для яко­мо­га кра­що­го ви­сту­пу ко­ман­ди у чем­піо­на­ті. По­мил­ки ар­бі­трів тра­пля­ю­ться ча­сто, але ФК «Во­линь» на­по­ля­гає, що ар­бі­траж у ма­тчі на­шої ко­ман­ди з «Ме­та­лі­стом» був са­ме упе­ре­дже­ним і та­ким, який істо­тно впли­нув на ре­зуль­тат ма­тчу. Від­так ми ви­ма­га­є­мо по­ка­ра­ти го­лов­но­го ар­бі­тра ма­тчу , а са­ме: по­жит­тє­во дис­ква­лі­фі­ку­ва­ти ар­бі­тра К ута­ко­ва Д. У ін­шо­му ви­пад­ку фут­боль­ний клуб «Во­линь» зні­ме­ться зі зма­гань під егі­дою ОПФКУ «Прем’єр-ліга». Окрім того, звер­та­ю­чись до Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни сто­сов­но сан­кцій до ар­бі­тра К ута­ко­ва, ми ви­ма­га­ти­ме­мо пе­ре­гра­ва­н­ня по­єдин­ку «Во­линь» — «Ме­та­ліст», оскіль­ки не вва­жа­є­мо, що він від­був­ся за че­сно­го суд­дів­ства».

Упро­довж те­ми. Ві­це-пре­зи­дент ужго­род­ської «Говерли» Оле­ксандр Шу­фрич про­ко­мен­ту­вав скан­дал у Лу­цьку на сво­їй сто­рін­ці у со­цме­ре­жі. «Мо­жли­во, як фун­кціо­нер, я не по­ви­нен да­ва­ти по­зи­тив­ну оцін­ку ді­ям фа­на­тів «Во­ли­ні». Але, мо­же, Кол­лі­ні бу­де над чим за­ми­сли­ти­ся? Адже, як з’ясу­ва­ло­ся, ар­бі­три «ближ­чі до лю­дей», ніж во­ни мог ли би по­ду­ма­ти. На­га­да­є­мо, що у цій грі ар­бі­тра ма­тчу Дми­тра Ку­та­ко­ва по­гна­ли з по­ля лу­цькі вбо­лі­валь­ни­ки й не ви­пу­ска­ли зі ста­діо­ну.

Ці­ка­ві ре­чі від­бу­ва­ю­ться у «Вор­склі». Зокре­ма, один із лі­де­рів пол­тав­ців Ар­тем Гро­мов під­пи­сав но­вий кон­тракт із клу­бом. Та­ким чи­ном, ба­жа­ю­чі під­пи­са­ти Громова по­вин­ні бу­дуть за­пла­ти­ти сер­йо­зні від­сту­пні. Про що це свід­чить? Оче­ви­дно, про те, що за­дар­ма від­пу­ска­ти одно­го з лі­де­рів пол­тав­ці на­мі­ру не ма­ють.

На­о­ста­нок — за­вер­шу­ю­чи (ду­же на це спо­ді­ва­є­мо­ся) те­ми «фут­бо­лу в Кри­му». Ві­це-пре­зи­дент УЄФА Гри­го­рій Сур­кіс по­яснив, що не­за­сто­су­ва­н­ня сан­кцій що­до РФС мо­же бу­ти тим­ча­со­вим за­хо­дом. Мов­ляв, по­ки єв­ро­пей­ська Асо­ці­а­ція по­пе­ре­ди­ла ро­сі­ян, але якщо ті про­дов­жать бри­ка­ти­ся — на­віть у ви­гля­ді по­да­чі апе­ля­цій на рі­ше­н­ня Ви­кон­ко­му УЄФА, сан­кції обов’яз­ко­во за­сто­су­ють. Тут на­віть не зна­єш, що бу­ло би кра­ще…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.