ЗА­ГА­ЛОМ ГРА НЕ ВДА­ЛА­СЯ

Ukrainskiy Futbol - - Ліга чемпіонів - Ва­ле­рій ЯРЕМ­ЧЕН­КО, екс-тре­нер «Ша­хта­ря».

Про за­галь­не вра­же­н­ня. Якщо сти­сло — гра бу­ла рів­ною. У пер­шо­му тай­мі, як на ме­не, кра­ще ви­гля­да­ли «гір­ни­ки», по пе­ре­р­ві «Пор­ту» акти­ву­вав зу­си­л­ля, тож йо­го ігро­вий ви­гляд був ці­ка­ві­шим. Від­так у су­мі — спра­ве­дли­ва ні­чия.

Про роз­ча­ру­ва­н­ня від гри. Справ­ді, на­пе­ре­до­дні ма­тчу бу­кваль­но всі — фа­хів­ці, вбо­лі­валь­ни­ки, жур­на­лі­сти, зре­штою, я — очі­ку­ва­ли від по­єдин­ку «Пор­ту» — «Ша­хтар» на­сам­пе­ред ви­до­ви­щно­сті. Ая­кже: ні над ти­ми, ні над ти­ми не ви­сів ре­зуль­тат, усі тур­нір­ні зав­да­н­ня виконані, чо­му би не по­гра­ти у своє за­до­во­ле­н­ня? Але ви­йшло все геть по­ін­шо­му — за ве­ли­ким ра­хун­ком, гра у се­ре­ду роз­ча­ру­ва­ла. Ні, іна­кше ска­жу — не вда­ла­ся! Оче­ви­дно, «фа­ктор від­пус­тки» ви­явив­ся силь­ні­шим за ін­ший фа­ктор — пре­мі­аль­них. Я вже не зга­дую про та­кі рід­кі­сні у су­ча­сно­му фут­бо­лі фа­кто­ри, як на­ма­га­н­ня зі­гра­ти «для гля­да­ча». Ви­ко­нав­ці «Ша­хта­ря» біль­ше ду­ма­ли про те, що зав­тра — ку­рор­ти, про те, що за та­кої гри го­лов­не — трав­му не отри­ма­ти. Ви­ко­нав­ці «Пор­ту» зо­се­ре­ди­ли­ся на то­му, що їм іще кіль­ка ту­рів у пор­ту­галь­сько­му чем­піо­на­ті тре­ба ві­ді­гра­ти. Й теж на­ма­га­ли­ся уни­ка­ти зай­вих жорс­тких ігро­вих сти­ків.

Про від­су­тність екс­пе­ри­мен­тів із скла­дом. Ме­не це та­кож зди­ву­ва­ло. П’ятов у во­ро­тах, Шев­чук на лі­во­му флан­зі за­хи­сту, ли­ше Глад­кий ви­йшов у осно­ві. Чим це мо­жна по­ясни­ти? Зна­є­те, ми, мо­жли­во, тро­хи пе­ре­оці­ню­є­мо тих ви­ко­нав­ців «гір­ни­ків», які пе­ре­бу­ва­ють на ла­ві за­па­сних. Мо­жли­во, во­ни, бу­ду­чи ін­ди­ві­ду­аль­но силь­ни­ми грав­ця­ми, не го­то­ві гра­ти так, як основ­ні, че­рез те, що еле­мен­тар­но не­го­то­ві. Ось при­клад — дії Глад­ко­го: якщо ка­за­ти від­вер­то, сво­їм шан­сом до­ве­сти вла­сну про­ф­при­да­тність Са­шко не ско­ри­став­ся. Та­кої кіль­ко­сті по­ми­лок при­пу­стив­ся, що ви­ста­чи­ло би на кіль­ка ма­тчів! Те­пер по­мір­куй­мо: якщо так ві­ді­грав Глад­кий, мо­жли­во, ана­ло­гі­чно по­га­но ви­гля­да­ли б, умов­но ка­жу­чи, Ка­ні­бо­ло­цький, Азе­ве­до, Во­ло­вик? Ма­буть, так… І ще, зна­є­те, екс­пе­ри­мен­ту­ва­ти тре­ба обе­ре­жно, мо­жна ж отри­ма­ти 0:3, а будь-який ре­зуль­тат, слід про це пам’ята­ти, впи­су­є­ться в історію. При­мі­ром, як­би су­пер­ни­ком «Ша­хта­ря» був, при­пу­сті­мо, БАТЕ, Лу­че­ску, га­даю, вдав­ся би до ра­ди­каль­ні­ших екс­пе­ри­мен­тів, а так — силь­ний су­пер­ник. Та ще й, по­при все, пам’ятай­мо: на­віть ні­чия в Лі­зі чем­піо­нів — то гро­ші, при­чо­му чи­ма­лень­кі гро­ші. А за по­раз­ку, як ві­до­мо, го­но­ра­рів не ви­пла­чу­ють. Окрім того, ре­аль­но, за ба­жа­н­ня, мо­жна зна­йти ще чи­ма­ло при­чин, які по­я­сни­ли би кон­се­рва­тив­ність Мі­сте­ра.

Про май­бу­тньо­го су­пер­ни­ка. На­ві­що га­да­ти? Ось у по­не­ді­лок бу­де же­реб­ку­ва­н­ня, від­так по­ди­ви­мо­ся. Пі­сля того мо­жу по­спіл­ку­ва­тись із жур­на­лі­ста­ми «УФ» із при­во­ду опо­нен­та «Ша­хта­ря» в 1/8-й. А по­ки що… — ну, я ж не во­рож­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.