ПРО­ВО­КА­ЦІЯ ЧИ ДІ­СТА­ЛО?

МАТЧ У ЛУ­ЦЬКУ, ДЕ НА ЗА­КЛЮ­ЧНИХ ХВИ­ЛИ­НАХ НА ПО­ЛЕ ВИ­БІ­ГЛИ ВБО­ЛІ­ВАЛЬ­НИ­КИ Й ГРА БУ­ЛА ПЕ­РЕ­Р­ВА­НА, ДО­СІ ВИ­КЛИ­КАЄ РІ­ЗНІ ДУМ­КИ. «УФ» НА­МА­ГАВ­СЯ РО­ЗІ­БРА­ТИ­СЯ, ДЕ ПРАВ­ДА

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Сер­гій ТАЛИМОНЧИК.

По­дії в ма­тчі екс­перт Оле­ксандр Се­ви­дов оха­ра­кте­ри­зу­вав за­зда­ле­гідь за­пла­но­ва­ною акці­єю, а в ке­рів­ни­цтві «Ме­та­лі­ста» це на­зва­ли про­во­ка­ці­єю з бо­ку Ві­та­лія Квар­ця­но­го. Але, на мій по­гляд, оче­ви­дно те, що стіль­ки по­ми­лок, скіль­ки допу­стив ар­бітр із Бро­ва­рів Дми­тро Кутаков, тяж­ко пе­ред­ба­чи­ти, і во­ни про­сто не впи­су­ю­ться в ро­зум­ні ме­жі.

«Во­линь» ви­ма­гає пе­ре­гра­ти цей матч і по­жит­тє­во дис­ква­лі­фі­ку­ва­ти Ку­та­ко­ва. До­да­тко­ві ко­мен­та­рі на­ма­гав­ся взя­ти в тре­не­рів і ві­це-пре­зи­ден­та «Во­ли­ні», але во­ни бу­ли не­д­ося­жни­ми. За­те пов­ні­стю від­кри­тою ви­яви­ла­ся клу­бна прес­слу­жба, де по­ві­до­ми­ли, що до 88-ї хви­ли­ни, ко­ли збу­ри­ли­ся гля­да­чі, ар­бітр по­ми­лив­ся 15 (!) ра­зів на ко­ристь хар­ків’ян. Так, упер­ше Кутаков «від­зна­чив­ся» в де­бю­ті, ко­ли про­ґа­вив, як Го­ме­нюк уда­рив лі­ктем у облич­чя Жу­ні­ча. На 9-й і 23-й хви­ли­нах ар­бітр по­ка­зав два не­зро­зумі­лих по­пе­ре­дже­н­ня. У пер­шо­му ви­пад­ку — Фе­дор­чу­ку, який, як і Жа­жа, в бо­роть­бі за м’яч хви­цнув но­гою. Це бу­ло у цен­трі по­ля, й гра­вець лу­чан, як зда­ло­ся, не за­че­пив су­пер­ни­ка. Бабенко та­кож сфо­лив у цен­трі по­ля, при цьо­му не грав гру­бо й не зри­вав не­без­пе­чну ата­ку су­пер­ни­ка. На 20-й хви­ли­ні ре­фе­рі за­фі­ксу­вав див­ний фол із бо­ку Бі­кфал­ві, який бо­ров­ся за вер­хо­вий м’яч із Кра­сно­пе­ро­вим і Тор­сі­льє­рі. А на 39-й хви­ли­ні Кутаков пропу­стив оче­ви­дне по­ру­ше­н­ня пра­вил, ко­ли Тор­сі­льє­рі гру­бо по­ру­шив пра­ви­ла про­ти Ме­ме­ше­ва, хо­ча пе­ре­бу­вав по­руч із грав­ця­ми. За хви­ли­ну Ві­лья­гра ру­кою за­ва­лив Ма­тея на га­зон — нуль ува­ги з бо­ку ар­бі­тра.

Із 46-ї по 54 хви­ли­ну Кутаков по-рі­зно­му тра­кту­вав схо­жі епі­зо­ди: Жу­ніч ви­грав вер­хо­ву бо­роть­бу в Гoме­ню­ка й за­ро­бив за це фол, зго­дом Ме­ме­ше­ва по­кла­ли на га­зон під час бо­роть­би з Ві­лья­грою, а гра про­дов­жи­ла­ся. На 55-й хви­ли­ні Едмар із­за­ду вда­рив по опор­ній нозі Фе­дор­чу­ка. Гру­бе по­ру­ше­н­ня пра­вил, але Кутаков не зу­пи­нив гру й при­зна­чив віль­ний удар у бік «Во­ли­ні». На 58-й хви­ли­ні Ме­ме­шев отри­мав лі­ктем по го­ло­ві від Пше­ни­чних. На дум­ку Ку­та­ко­ва, це не по­ру­ше­н­ня пра­вил, хо­ча чо­тир­ма хви­ли­на­ми ра­ні­ше за ана­ло­гі­чний фол во­ли­ня­нин Шиш отри­мав по­пе­ре­дже­н­ня.

На 60-й хви­ли­ні Едмар зрів­няв ра­ху­нок, але пе­ред цим на га­зо­ні опи­нив­ся Фе­дор­чук. Як ствер­джу­ють у лу­цько­му клу­бі, Жа­жа штов­хнув пів­за­хи­сни­ка у спи­ну. На 64-й хви­ли­ні Ко­бин гру­бо по­ру­шив пра­ви­ла про­ти Ма­тея, яко­го ви­не­сли з по­ля на но­шах, але ар­бітр не звер­нув на це осо­бли­вої ува­ги й за­ли­шив Ко­би­на без по­ка­ра­н­ня. На 80-й хви­ли­ні у цен­трі по­ля м’яч улу­чив у облич­чя Жа­жі, пі­сля від­ско­ку по­ча­ла­ся не­без­пе­чна ата­ка «Во­ли­ні», але ар­бітр чо­мусь ви­рі­шив зу­пи­ни­ти гру. За кіль­ка се­кунд Жа­жа спо­кій­но під­вів­ся з га­зо­ну.

На­ре­шті, на 87-й хви­ли­ні Ко­ба­хі­дзе цен­тром про­ри­вав­ся до во­ріт «Ме­та­лі­ста», Кра­сно­пе­ров гру­бим під­ка­том із­за­ду вклав гру­зи­на на га­зон, а Кутаков тра­ди­цій­но не зу­пи­нив гру й не по­ка­зав грав­цю «Ме­та­лі­ста» дру­гу жов­ту кар­тку.

Як на­слі­док, нер­ви вбо­лі­валь­ни­ків не ви­три­ма­ли, й фа­на­ти прор­ва­ли­ся на по­ле, на­ма­га­ю­чись ді­ста­ти­ся ар­бі­тра. Але той дра­па­нув так, що фа­на­ти тіль­ки й ба­чи­ли йо­го п’яти. Мо­же, й пра­виль­но, він хви­лю­вав­ся за своє здо­ров’я. Тіль­ки, ма­буть, за­був про спра­ве­дли­вість і по­ря­дність. Як за­зна­чив у ко­мен­та­рі «УФ» екс-ар­бітр ФІФА Ми­ро­слав Ступар, та­кі по­мил­ки не ха­ра­ктер­ні для Ку­та­ко­ва. Тіль­ки пи­та­н­ня: чо­му?

Щось ма­ло віриться, що до ар­бі­тра за­сто­су­ють жорс­тке по­ка­ра­н­ня. Ку­ра­тор суд­дів­сько­го кор­пу­су П’єр­лу­ї­джі Кол­лі­на, як свід­чить пра­кти­ка, вва­жає, що по­мил­ки суд­дів — це ча­сти­на фут­бо­лу, то­му, якщо ка­рає, то не сут­тє­во. При цьо­му ко­мі­тет ар­бі­трів ФФУ не афі­шує жо­дних сан­кцій до ар­бі­трів. Це як якийсь за­кри­тий клуб. А ось по­ка­ра­н­ня для «Во­ли­ні» мо­же бу­ти ду­же жорс­тким. Про це одно­му з ін­тер­нет-ви­дань за­явив пер­ший ві­це-пре­зи­дент ФФУ Ана­то­лій Попов: «Ми ді­є­мо згі­дно з ре­гла­мен­тни­ми нор­ма­ми УЄФА. А во­на у та­ких ви­пад­ках не це­ре­мо­ни­ться з клу­ба­ми. Якщо вин­ні, від­по­від­а­ти­муть за всі­єю су­во­рі­стю. По­при спро­би де­ко­го де­зо­рі­єн­ту­ва­ти спор­тив­ну гро­мад­ськість кра­ї­ни, шан­таж і тиск на ФФУ, ми не зби­ра­є­мо­ся йти на по­від­ку «Во­ли­ні» або будь-яко­го ін­шо­го клу­бу. Ду­же шко­да, що вбо­лі­валь­ни­ків утя­гу­ють у ці чва­ри і ство­рю­ють не­без­пе­чні пре­це­ден­ти. Ди­сци­плі­нар­ні ор­га­ни ФФУ зараз зби­ра­ють ін­фор­ма­цію, а рі­ше­н­ня, швид­ше за все, бу­де ухва­ле­не вже пі­сля Но­во­го ро­ку».

Про­те фа­на­ти «Во­ли­ні» на­ла­што­ва­ні ду­же сер­йо­зно. Во­ни го­ту­ва­ли бур­хли­ві акції під Бу­дин­ком фут­бо­лу, й го­то­ві день і ніч від­сто­ю­ва­ти честь і гі­дність во­лин­сько­го клу­бу. І я чу­до­во ро­зу­мію вбо­лі­валь­ни­ків, у яких уві­рвав­ся тер­пець. Будь-яке сва­ві­л­ля вже ді­ста­ло лю­дей. Час усім змі­ню­ва­ти­ся!

Нер­ви вбо­лі­валь­ни­ків на ма­тчі «Во­линь» — «Ме­та­ліст» не ви­три­ма­ли, й фа­на­ти прор­ва­ли­ся на по­ле, на­ма­га­ю­чись ді­ста­ти­ся ар­бі­тра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.