Ав­тан­діл МДІ­НА­РА­ДЗЕ: «ПО­НИ­НІ ТРИ­ВАЄ СУ­ДО­ВИЙ ПРО­ЦЕС ІЗ ЕКСГРАВЦЯМИ ТА ПА­НОМ ЯВОРСЬКИМ»

ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ «НИ­ВИ» ПО­ДІ­ЛИВ­СЯ МІР­КУ­ВА­Н­НЯ­МИ ЩО­ДО ВИ­СТУ­ПІВ КО­МАН­ДИ, СИ­ТУ­А­ЦІЇ З ЕКС-НА­СТАВ­НИ­КОМ, ПЕ­РЕ­МО­ВИН ІЗ ІН­ВЕ­СТО­РА­МИ, ОБ’ЄД­НА­Н­НЯ МІ­СЦЕ­ВИХ ФК, ДО­ГО­ВІР­НИХ МА­ТЧІВ І ПІД­ТРИМ­КИ БІЙ­ЦІВ У АТО

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга - Єв­ген ДЕМЯН.

«ПАН ЯВОР­СЬКИЙ ВИ­МА­ГАЄ ВІД КЛУ­БУ ЗНА­ЧНУ СУ­МУ КО­ШТІВ»

— Ав­тан­ді­ле Ма­мі­йо­ви­чу, ви, як го­лов­на лю­ди­на в тер­но­піль­сько­му ФК, чи за­до­во­ле­ні ко­ман­дною ро­бо­тою влі­тку та во­се­ни?

— Го­лов­не, що вда­ло­ся збе­рег­ти ко­ман­ду. Зга­дай­те, яка си­ту­а­ція бу­ла на стар­ті пер­шо­сті, ко­ли не бу­ло ро­зу­мі­н­ня, про­дов­жить існу­ва­н­ня клуб чи ні. Отож у цьо­му пла­ні я за­до­во­ле­ний. Що­до ви­сту­пів: «зма­за­ли» кі­нець ро­ку, втра­тив­ши очки на рів­но­му мі­сці. Во­че­видь, по­зна­чи­ло­ся те, що не про­йшли збо­ри. Про­те це не за­кре­слює всіх по­пе­ре­дніх здо­бу­тків, які до­зво­ли­ли ма­ти гі­дний ви­гляд у лі­зі.

— Чи пі­шов ко­ле­ктив у від­пус­тку без за­бор­го­ва­но­стей?

— У прин­ци­пі, так. За­ли­ши­ло­ся ли­ше кіль­ка ню­ан­сів, із яки­ми ро­збе­ре­мо­ся най­ближ­чим ча­сом.

— Чи ро­зі­бра­ли­ся з пре­мі­аль­ни­ми, ко­трі по­ро­джу­ва­ли най­біль­ше за­пи­тань?

— Так, ми зна­йшли ком­про­мі­сний ва­рі­ант. За­га­лом, зна­чних бор­гів пе­ред ко­ман­дою не­має. Ми ви­ко­на­ли те, що обі­ця­ли.

— За­кри­ва­ю­чи те­му: чи ви­рі­ши­ла­ся си­ту­а­ція з екс-грав­ця­ми та тре­не­ра­ми ко­ман­ди?

— Є гру­па фут­бо­лі­стів, які по­да­ли скар­ги в Па­ла­ту ви­рі­ше­н­ня спо­рів. Від­так по­ни­ні три­ває су­до­вий про­цес із ни­ми. У ці­ло­му, ця си­ту­а­ція йде сво­ї­ми шля­хом, отож, якщо їхні по­зо­ви за­до­воль­нять, то в пов­но­му об­ся­зі ви­ко­на­є­мо свої зо­бов’яза­н­ня.

Тоб­то наше ста­но­ви­ще не кри­ти­чне, біль­ше того, по­то­чних за­бор­го­ва­но­стей не­має. За­ли­ши­ли­ся ли­ше по­пе­ре­дні бор­ги, ко­трі ви­ни­кли в ре­зуль­та­ті рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня клу­бу ко­ли­шнім гу­бер­на­то­ром обла­сті та го­лов­ним тре­не­ром. Зокре­ма, з остан­нім до­сі три­ва­ють з’ясо­ву­ва­н­ня сто­сун­ків і су­до­ві спра­ви. Пан Явор­ський ви­ма­гає від клу­бу зна­чну су­му ко­штів.

— Ко­ли й як від­бу­ва­ти­му­ться зи­мо­ві зі­бра­н­ня?

— Зби­ра­ти­ме­мо­ся орі­єн­тов­но в кін­ці сі­чня. А кон­кре­тних пла­нів у нас по­ки що не­має, якраз над цим пра­цю­є­мо. Усе за­ле­жа­ти­ме від на­ших мо­жли­во­стей і по­ба­жань тре­нер­сько­го шта­бу.

— Чи мо­жна зараз кон­ста­ту­ва­ти, що в «Ни­ви» зго­дом не бу­де та­ких про­блем, як цьо­го­річ, адже ні ве­сною, ні влі­тку пов­но­цін­них збо­рів не бу­ло?

— Так, орі­єн­ту­є­мо­ся на те, що­би ко­ман­да про­йшла нор­маль­но збо­ри. До­дам, що на­ра­зі три­ва­ють пе­ре­мо­ви­ни з по­тен­цій­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми. За­ле­жно від того, яким бу­де під­су­мок цих роз­мов, зро­зу­мі­є­мо, на яко­му рів­ні ор­га­ні­зу­є­мо зі­бра­н­ня. По­ки сум­ні­вів не­має, що в за­пла­но­ва­ний час ко­ман­да збе­ре­ться й роз­по­чне під­го­тов­ку, пи­та­н­ня ли­ше в то­му, де са­ме й як во­на від­бу­ва­ти­ме­ться. Ймо­вір­но, най­ближ­чи­ми дня­ми ви­рі­ши­ться ба­га­то мо­мен­тів що­до на­шо­го фі­нан­су­ва­н­ня. Упев­не­ний, що та­ких по­тря­сінь, які ми пе­ре­жи­ли, біль­ше вже не бу­де.

«З’ЯВ­ЛЯ­Є­ТЬСЯ МО­ЖЛИ­ВІСТЬ ОБ’ЄД­НА­ТИ ДВІ КО­МАН­ДИ ДЛЯ ВАГОМІШИХ ЦІ­ЛЕЙ»

— По­тен­цій­но на­скіль­ки сут­тє­вою мо­же бу­ти зга­да­на під­трим­ка?

— По­ки скла­дно про це го­во­ри­ти. За умо­ви ста­біль­но­сті на­віть із не­ве­ли­ким бю­дже­том мо­жна до­ся­га­ти по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів. То­му ни­ні за­йма­є­мо­ся тим, аби пра­ців­ни­ки клу­бу ні­ко­ли не хви­лю­ва­ли­ся що­до зав­тра­шньо­го дня. Ін­ше пи­та­н­ня — роз­бу­до­ва ін­фра­стру­кту­ри. По­при дав­ню історію та ви­сту­пи ко­ман­ди у ви­щій лі­зі, в «Ни­ви» не­має вла­сної ба­зи. Якщо ста­ви­ти сер­йо­зні­ші зав­да­н­ня, то з ви­ще­ска­за­но­го й по­трі­бно по­чи­на­ти. Якщо нам уда­сться ді­йти зго­ди з ін­ве­сто­ра­ми, то якраз на та­ку пер­спе­кти­ву їх на­ла­што­ву­ва­ти­му. На­віть якщо з’яви­ться лю­ди­на, ко­тра за­хо­че са­мо­стій­но за­йма­ти­ся про­бле­ма­ми ФК, то пе­ре­дам спра­ви ли­ше за умо­ви до­три­ма­н­ня та­кої по­слі­дов­но­сті дій.

— Про­бле­ми ра­ні­ше бу­ли не ли­ше зі збо­ра­ми, а й з ком­пле­кта­ці­єю. У цій пло­щи­ні теж усе га­разд?

— Ува­жаю, що за під­бо­ром ви­ко­нав­ців на­ша ко­ман­да до­ста­тньо не­по­га­но вком­пле­кто­ва­на. Утра­та очок зу­мов­лю­ва­ла­ся не то­таль­ною пе­ре­ва­гою над на­шим ко­ле­кти­вом у кла­сі, а рад­ше — на­шою не­до­оцін­кою, по­га­ним фі­зи­чним ста­ном, не­зі­гра­ні­стю та пси­хо­ло­гі­чни­ми не­га­ра­зда­ми. Від­так зараз на­ма­га­ти­ме­мо­ся збе­рег­ти «стри­жень» і зна­йти які­сне під­си­ле­н­ня. Во­дно­час, є дев’ять грав­ців, які не ви­пра­вда­ли на­ші спо­ді­ва­н­ня. До того ж, жо­ден фут­бо­ліст не ви­сло­вив ба­жа­н­ня пе­ре­йти в ін­ший клуб. Так, у де­ко­го з на­ми за­вер­шу­ю­ться кон­тра­кти, про­те, на­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, во­ни ба­жа­ють про­дов­жи­ти спів­пра­цю.

Та­кож по­трі­бно з’ясу­ва­ти те­хні­чні ню­ан­си, ко­трі сто­су­ю­ться го­лов­но­го тре­не­ра. По­ки не ві­до­мо, як ви­рі­ши­ться си­ту­а­ція з Яворським, Са­мар­дак но­си­ти­ме до­то­чку «в.о.». Маю на­дію, до кін­ця ро­ку із цим ро­збе­ре­мо­ся, від­так Бо­г­да­на Ми­ко­ла­йо­ви­ча вва­жа­ти­ме­мо пов­но­прав­ним кер­ма­ни­чем.

— Ві­до­мо, що та­кож не все вирішено зі ста­діо­ном, за орен­ду яко­го зму­шу­ють пла­ти­ти.

— Справ­ді, ін­ко­ли ви­ни­ка­ють не­зро­зумі­лі для нас ню­ан­си. У мі­сті біль­ше не­має ста­діо­нів, отож ми по­тра­пи­ли в та­кі умо­ви, ко­ли в нас про­сто не­має ви­бо­ру. Отож зав­жди шу­ка­є­мо ком­про­міс із КП. Ска­жу, ні­ко­ли в сво­їй істо­рії «Ни­ва» не пла­ти­ла за орен­ду аре­ни. Цей про­цес роз­по­чав­ся з при­хо­дом но­во­го ке­рів­ни­цтва, ко­трі вимагають чи­ма­лі ко­шти. Див­ля­чись на отри­ма­ну каль­ку­ля­цію, ко­тра скла­де­на вкрай не­про­фе­сій­но, ме­ні не­зро­зумі­лі за­зна­че­ні су­ми. До того ж, во­ни об­кла­де­ні по­двій­ним ПДВ, утім не хо­чу за­ну­рю­ва­ти вас у це. По­при все, до­во­ди­ться роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся з ни­ми. Та­кож нам ви­су­ва­ють не­о­б­ґрун­то­ва­ні ра­хун­ки в усній фор­мі, мов­ляв, по­трі­бно спла­ти­ти пев­ну су­му ко­штів, адже вбо­лі­валь­ни­ки по­ла­ма­ли стіль­ці на три­бу­ні. Та­кий шан­таж пе­ре­ва­жно ви­ни­кає на­пе­ре­до­дні на­ших до­ма­шніх ма­тчів, мо­ти­ву­ю­чи, що нас про­сто не пу­стять на стадіон. Схо­жі уль­ти­ма­ту­ми бу­ли й пе­ред дер­бі, про­те нам та­ки пі­шли на­зу­стріч. Хо­ча й на­ші фа­на­ти по­гро­жу­ва­ли їм страй­ка­ми. На мою дум­ку, та­кий стан справ по­трі­бно ви­рі­ши­ти раз і на­зав­жди. Тим па­че, що ін­шої аре­ни не­має, а із цим ста­діо­ном у нас чин­ний до­го­вір. Че­сно, ме­ні скла­дно зро­зу­мі­ти, чо­му ми з на­ши­ми ко­ле­га­ми в та­ких не­рів­них умо­вах.

Що­до «Тер­но­по­ля»: на всіх рів­нях у нас нор­маль­ні сто­сун­ки з ни­ми. Біль­ше того, ми ра­ді, що в на­шо­му мі­сті є дру­га ко­ман­да, по­за­як у за­хі­дно­му ре­гіо­ні й так обмаль про­фе­сіо­наль­них клу­бів. Окрім цьо­го, з’яв­ля­є­ться мо­жли­вість об’єд­на­ти дві ко­ман­ди для вагоміших ці­лей. Мо­жли­во, за­снов­ни­ки ко­лись сер­йо­зно пі­ді­йдуть до цьо­го. Про­те, вва­жаю, в будь-яко­му ви­пад­ку тер­но­піль­ці бу­дуть за­до­во­ле­ні.

«ХТО В ДОГОВІРНОМУ МА­ТЧІ ДО­ВО­ДИТЬ УСЕ ДО ОСТАН­НЬОЇ ХВИ­ЛИ­НИ?»

— Що­до дер­бі: «за­ки­да­ли», що тер­но­піль­ці обох ко­ле­кти­вів зі­гра­ли «на кон­то­ру». Мов­ляв, у пе­ре­р­ві бу­кме­ке­ри да­ва­ли ду­же ма­лий коефіцієнт на те, що «Ни­ва» ві­ді­гра­є­ться за ра­хун­ку 0:2.

— Ма­я­чня — одне сло­во! Ін­шо­го сло­ва не під­бе­ру. Ще за день до цьо­го про­ти­сто­я­н­ня не бу­ло ві­до­мо, чи дер­бі від­бу­де­ться че­рез оті при­чи­ни. Га­даю, по­го­ди­те­ся, що тяж­ко уяви­ти якусь до­мов­ле­ність, ко­ли спра­ва сто­су­є­ться та­ких прин­ци­по­вих по­єдин­ків і су­пер­ни­ків. Це — пе­ред­умо­ви. Що­до ха­ра­кте­ру гри: це бу­ло справ­жнє дер­бі з трав­ма­ми, ви­лу­че­н­ня­ми, бо­роть­бою на по­лі. Да­вай­те від­вер­то: хто в договірному ма­тчі до­во­дить усе до остан­ньої хви­ли­ни, що­би вста­но­ви­ти ба­жа­ний ра­ху­нок? У «до­го­вір­ня­ках» усе швид­ко ви­рі­шу­є­ться, а по­тім про­сто ка­та­ють м’яча по по­лю. Що­до «то­та­лі­за­то­ра»: я ні­де не ба­чив, аби в пе­ре­р­ві да­ва­ли пі­до­зрі­ло низь­кий коефіцієнт. Утім на­го­ло­шу на ін­шо­му. Сьо­го­дні, по­вір­те, сер­йо­зно пра­цює си­сте­ма від­сте­же­н­ня до­го­вір­них зу­стрі­чей. Будь-яка кон­то­ра, ко­тра пі­до­зрює матч у ано­маль­них став­ках, має пря­мий кон­такт із від­по­від­ни­ми ко­мі­те­та­ми в УЄФА, ку­ди на­прав­ляє за­пит. Пі­сля цьо­го по­чи­на­є­ться роз­слі­ду­ва­н­ня. До нас ні­хто з офі­цій­них ін­стан­цій не звер­тав­ся, отож без­глу­здо ко­гось у чо­мусь зви­ну­ва­чу­ва­ти. Ду­маю, що все за­ро­ди­ло­ся в ко­мен­та­рях, а по­тім це під­хо­пи­ли ін­ші. Що по­ро­биш, є та­кі лю­ди, ко­трі в усьо­му ба­чать змо­ви й упе­ре­дже­ність. По­вір­те, я вкла­даю свої гро­ші у футбол не для того, що­би гра­ти в до­го­вір­них по­єдин­ках. Отож ні­ко­ли не до­зво­лю, що­би «Ни­ва» бра­ла участь у чо­мусь по­ді­бно­му.

— За­вер­ши­мо роз­мо­ву не­фут­боль­ною те­мою. Упро­довж чем­піо­на­ту «жов­то-зе­ле­ні» про­ве­ли акцію, що­би під­три­ма­ти на­ших бій­ців у зо­ні АТО, при­дбав­ши по­за­шля­хо­вик. Це по­оди­но­ка іні­ці­а­ти­ва чи ма­ти­ме своє про­дов­же­н­ня?

— Ска­же­мо так: та­ка іні­ці­а­ти­ва бу­ла спіль­ною для ке­рів­ни­цтва й грав­ців, які від­мо­ви­ли­ся від пре­мі­аль­них за пе­ре­мо­жний матч із «Су­ма­ми», що­би при­дба­ти по­за­шля­хо­вик для тернопільського до­бро­воль­чо­го ба­таль­йо­ну. Цим пра­гну­ли по­ка­за­ти на­шу від­да­ність Укра­ї­ні, під­три­мав­ши бій­ців, які во­ю­ють у зо­ні АТО. Грав­ці та­кож хо­ті­ли до­по­мог­ти на­шим зем­ля­кам, адже зараз не ма­ють мо­жли­во­сті пліч-о-пліч бу­ти з ни­ми в га­ря­чих то­чках. Знаю, що тер­но­піль­ських бій­ців ба­га­то, се­ред яких на­ші вбо­лі­валь­ни­ки, ко­трі вже за­зна­ли втрат у сво­їх ла­вах. Без­пе­ре­чно, на цьо­му за­вер­шу­ва­ти на­шу під­трим­ку не зби­ра­є­мо­ся. Хо­ча все за­ле­жа­ти­ме від на­шо­го фі­нан­со­во­го ста­но­ви­ща. До того ж, спо­ді­ва­ли­ся, що та­ку акцію під­три­ма­ють ін­ші ФК. У на­шій кра­ї­ні чи­ма­ло за­мо­жні­ших клу­бів за нас, де грав­ці отри­му­ють зна­чно біль­ші зар­пла­тні, тож ма­є­мо на­дію, що во­ни про­дов­жать наш по­чин.

«Най­ближ­чи­ми дня­ми ви­рі­ши­ться ба­га­то мо­мен­тів що­до на­шо­го фі­нан­су­ва­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.