НО­ВИ­НИ

Ukrainskiy Futbol - - Перша ліга -

«Бу­ко­ви­на» пі­шла у від­пус­тку. За по­пе­ре­дньою ін­фор­ма­ці­єю, ко­ман­да в двад­ця­тих чи­слах сі­чня роз­по­чне під­го­тов­ку до дру­гої ча­сти­ни зма­гань. Як по­ві­до­мив прес­слу­жбі ФК го­лов­ний тре­нер ко­ман­ди Юрій Гій, 26 гру­дня на по­лі ФОК «Олім­пія» від­бу­ва­ти­му­ться тре­ну­ва­н­ня за уча­стю мі­сце­вих фут­бо­лі­стів, грав­ців «Буковини-2» та ви­ко­нав­ців, які хо­чуть за­крі­пи­ти­ся у скла­ді. На­став­ник не став де­та­лі­зу­ва­ти подаль­ші пла­ни зи­мо­вої під­го­тов­ки, оскіль­ки ще не за­твер­дже­ний бю­джет клу­бу.

Та­кож тре­нер по­ві­до­мив, що є гру­па фут­бо­лі­стів, у яких кон­тракт із чер­ні­ве­цьким клу­бом ді­яв до 30 ли­сто­па­да. Зараз хло­пці з ін­ших міст роз’їха­ли­ся, то­му хто з них про­дов­жить ви­сту­пи у «Бу­ко­ви­ні», ста­не ві­до­мо вже на­сту­пно­го ро­ку. «Якщо ми пра­гне­мо за­ли­ши­ти­ся в пер­шій лі­зі, то нам не­об­хі­дне ка­дро­ве під­си­ле­н­ня», — пе­ре­ко­на­ний Юрій Гій.

У по­не­ді­лок «Пол­та­ва» зі­бра­ла­ся пі­сля три­ти­жне­вих ка­ні­кул на пер­ший мі­ні-збір. Як роз­по­вів го­лов­ний тре­нер ко­ман­ди Іл­ля Бли­знюк у ін­терв’ю прес-слу­жбі клу­бу, він ма­ти­ме втя­гу­валь­ний і се­ле­кцій­ний ха­ра­ктер. Тре­нер­ський штаб пла­нує пе­ре­гля­ну­ти гру­пу фут­бо­лі­стів. Ко­му з ви­ко­нав­ців уда­сться спра­ви­ти вра­же­н­ня, про­ве­де з «Пол­та­вою» й дру­гий підготовчий етап, де акцент уже ро­би­ти­ме­ться на ви­три­ва­лість.

«У нас не при­пи­ня­є­ться се­ле­кцій­на ро­бо­та. Дру­гий збір три­ва­ти­ме 12 днів, він роз­по­чне­ться з 18 сі­чня. А вже із 4 лю­то­го в нас на за­мі­ській ба­зі прой­де «Ку­бок Пол­та­ви-2015», — за іні­ці­а­ти­ви на­шо­го пре­зи­ден­та Ле­о­ні­да Со­бо­лє­ва. У цьо­му кубку ві­зьмуть участь ко­ман­ди з пер­шої й дру­гої ліг, а та­кож ду­блю­ю­чі скла­ди прем’єр­лі­ги», — ска­зав Бли­знюк.

Із по­пе­ре­дні­ми пла­на­ми на зи­мо­вий антракт ви­зна­чи­ла­ся й «Зір­ка» . Пре­зи­дент клу­бу Ма­ксим Бе­рез­кін по­ві­до­мив прес-слу­жбі ФК, що змі­ни тре­не­рів на­при­кін­ці осін­ньо­го пе­рі­о­ду сер­йо­зно впли­ну­ли на план про­ве­де­н­ня збо­рів, оскіль­ки ко­жен на­став­ник роз­ро­бляв йо­го окре­мо. «Се­ред за­твер­дже­них за­хо­дів на зи­му по­ки мо­жу ска­за­ти на­сту­пне: із се­ре­ди­ни гру­дня впро­довж 7–10 днів у Кі­ро­во­гра­ді про­хо­ди­ти­ме огля­до­вий збір для всіх мі­сце­вих фут­бо­лі­стів. Пі­сля цьо­го ро­з­гля­не­мо кіль­ка ва­рі­ан­тів — це або по­їзд­ка до Пол­та­ви, де про­хо­ди­ти­ме тур­нір і де бу­де мо­жли­вість по­гра­ти з ко­ман­да­ми на­шо­го рів­ня. Є ймо­вір­ність про­ве­де­н­ня збо­рів у ін­шо­му мі­сці чи кра­ї­ні, мо­жли­во, на­віть у Ту­реч­чи­ні. Да­лі — не­ве­ли­чка пе­ре­р­ва та фі­наль­ні збо­ри. Роз­гля­да­є­ться ком­плекс в Ужго­ро­ді, де хло­пці про­во­ди­ли збо­ри влі­тку. Не ви­клю­чаю зно­ву ж та­ки ви­їзд за кор­дон», — від­зна­чив Ма­ксим Бе­рез­кін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.