Во­ло­ди­мир ЛИ­ТВИН: «ХО­ЧУ, ЩОБ КО­МАН­ДА ГРА­ЛА, А НЕ МУ­ЧИ­ЛА­СЯ»

КЕРМАНИЧ БІ­ЛО­ЦЕР­КІВ­СЬКО­ГО «АР­СЕ­НА­ЛУ-КИ­ЇВ­ЩИ­НИ» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО ПІД­ГО­ТОВ­КУ КО­МАН­ДИ В МІЖСЕЗОННЯ, КОМПЛЕКТАЦІЮ ТА ПІД­БИВ ПІДСУМКИ ВИ­СТУ­ПІВ СВО­ГО КО­ЛЕ­КТИ­ВУ В ПЕР­ШІЙ ЧА­СТИ­НІ ЧЕМ­ПІО­НА­ТУ

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Ро­ман КИРІЄНКО.

— Ми­ко­ло Ві­кто­ро­ви­чу, пі­сля за­кін­че­н­ня осін­ньої ча­сти­ни пер­шо­сті про «Ар­се­нал-Ки­їв­щи­ну» май­же ні­чо­го не чу­тно. Роз­ка­жіть, чим на­ра­зі ко­ман­да ди­хає, які пла­ни на міжсезоння?

— На­ра­зі ко­ман­да пе­ре­бу­ває у від­пус­тці. По за­кін­чен­ні пер­шо­сті ми вда­ли­ся до «чис­тки» лав, від­так на кон­тра­кті в нас за­ли­ши­ли­ся грав­ці 1994-95 рр. на­ро­дже­н­ня. Усім ін­шим ми на­да­ли ста­тус віль­них аген­тів, отож на­ра­зі во­ни за­йма­ю­ться по­шу­ка­ми но­вих клу­бів. Що­до пла­нів, зби­ра­є­мо­ся на по­ча­тку лю­то­го, й без­по­се­ре­дньо роз­по­чне­мо під­го­тов­ку до се­зо­ну.

— На­скіль­ки зро­зумі­ло, на­ра­зі у ста­ні «гар­ма­шів» за­ли­ши­ла­ся ви­ня­тко­во мо­лодь, а до­свід­че­ні­ші грав­ці отри­ма­ли віль­ну. Що зму­си­ло клуб пі­ти на та­кі кро­ки?

— Пер­шу по­ло­ви­ну чем­піо­на­ту ми від­вер­то про­ва­ли­ли, від­так по­трі­бні ра­ди­каль­ні змі­ни. Якщо хло­пці пра­гнуть гра­ти, не­хай до­во­дять, що во­ни на щось зда­тні, мо­жуть і хо­чуть гра­ти у футбол. На­справ­ді, две­рі для всіх від­чи­не­ні, але, що­би в них увійти, по­трі­бно сво­єю пра­цею це до­ве­сти. По­ба­чи­мо, який ре­зуль­тат отри­ма­є­мо на ви­хо­ді.

— Себ­то взим­ку ро­би­ти­ме­те ставку на мо­ло­дих ви­ко­нав­ців?

— Так, най­пер­ше, в під­бо­рі ка­дрів акцен­ту­ва­ти­ме­мо ува­гу на мо­ло­дих фут­бо­лі­стах. Однак і від які­сних до­свід­че­них ви­ко­нав­ців від­мов­ля­ти­ся не ста­не­мо. Мо­лодь по­трі­бно роз­бав­ля­ти й зрі­ли­ми фут­бо­лі­ста­ми, які би мо­гли щось під­ка­за­ти, по­ді­ли­ти­ся до­сві­дом, до­по­мог­ти. Це все зро­зумі­лі ре­чі, то­му спро­бу­є­мо за час зи­мо­вої пе­ре­р­ви по­бу­ду­ва­ти справ­ді боє­зда­тний ко­ле­ктив і ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію в тур­нір­ній та­бли­ці.

— У яких са­ме ре­гіо­нах пла­ну­є­те по­шук но­вих ви­ко­нав­ців? Це бу­де Ки­їв і Ки­їв­ська область, мо­жли­во, Чер­ні­гів, чи все ж гео­гра­фія тут не має ве­ли­ко­го зна­че­н­ня?

— Зві­сно, на­сам­пе­ред пе­ре­гля­да­ти­ме­мо фут­бо­лі­стів мі­сце­вих, з Бі­лої Цер­кви. Ба­жа­но, зві­сно, що­би гра­ли свої. Хо­ча, за ве­ли­ким ра­хун­ком, ре­гіо­наль­на при­на­ле­жність фут­бо­лі­стів не має ве­ли­ко­го зна­че­н­ня. У скла­ді «Ар­се­на­лу-Ки­їв­щи­ни» ви­сту­па­ли хло­пці з рі­зних міст Укра­ї­ни. Так, є ба­жа­н­ня біль­ше за­лу­ча­ти вла­сних ви­хо­ван­ців, але не по­трі­бно за­бу­ва­ти й про ін­ших. Якщо нам той чи ін­ший фут­бо­ліст пі­ді­йде, ми від ньо­го від­мов­ля­ти­ся не ста­не­мо.

— Як оці­ни­те ви­сту­пи сво­єї ко­ман­ди в пер­шій ча­сти­ні пер­шо­сті? Пев­не, мі­сцем у ни­жній ча­сти­ні тур­нір­ної та­бли­ці не­за­до­во­ле­ні?

— Одно­зна­чно, не­га­тив­но. На­при­кін­ці чем­піо­на­ту в нас став­ся не­зро­зумі­лий спад, ре­зуль­та­ти за­ли­ша­ли ба­жа­ти кра­що­го. У де­яких ма­тчах на­ші фут­бо­лі­сти ді­я­ли від­вер­то слаб­ко. Не знаю, звід­ки в них та­ка са­мо­впев­не­ність, але від та­ких ви­ко­нав­ців бу­де­мо від­мов­ля­ти­ся. Пев­на річ, так да­лі про­дов­жу­ва­ти­ся не мо­же, то­му, вла­сне, й бу­ло вирішено кар­ди­наль­но пе­ре­бу­ду­ва­ти склад. Хо­че­ться, що­би ко­ман­да гра­ла, а не му­чи­ла­ся.

— На фі­ні­шно­му від­різ­ку ва­ша ко­ман­да за­зна­ла сім по­ра­зок по­спіль, пропу­стив­ши при цьо­му ші­стнад­цять м’ячів. Що ста­ло при­чи­ною на­стіль­ки га­не­бних ре­зуль­та­тів?

— Щи­ро ка­жу­чи, тяж­ко да­ти одно­зна­чну від­по­відь на це за­пи­та­н­ня. Пі­сля не­вда­ло­го стар­ту хло­пці змо­гли зі­бра­ти­ся, по­ка­зу­ва­ли ціл­ком при­стой­ний футбол, ста­біль­но на­би­ра­ли за­лі­ко­ві ба­ли. Але по­тім щось у на­шо­му ме­ха­ні­змі зла­ма­ло­ся, мо­жли­во, десь пе­ре­оці­ни­ли свої си­ли, мо­жли­во, про­бле­ма ле­жить в ін­шій пло­щи­ні. Про­те про­бле­ма існує, й її по­трі­бно по­збу­ти­ся.

— Ко­ман­да го­ту­ва­ти­ме­ться вдо­ма чи, мо­жли­во, за­пла­но­ва­но про­ве­сти збір у ін­шо­му мі­сті або кра­ї­ні?

— Пер­ший етап під­го­тов­ки то­чно про­ве­де­мо в Бі­лій Цер­кві. На дру­го­му ж збо­рі шу­ка­ти­ме­мо мо­жли­вість узя­ти участь у яко­мусь тур­ні­рі, як це бу­ло то­рік. Хло­пцям не­об­хі­дно отри­ма­ти ігро­ву пра­кти­ку, зі­гра­ти кіль­ка кон­троль­них по­єдин­ків, аби від­чу­ли ігро­вий ритм. Окрім того, ли­ше че­рез ма­тчі мо­жна на­гра­ти схе­ми, спро­бу­ва­ти того чи ін­шо­го ви­ко­нав­ця на пев­ній по­зи­ції. За­га­лом, під­го­тов­ка «Ар­се­на­лу-Ки­їв­щи­ни» за­ле­жа­ти­ме від ба­га­тьох фа­кто­рів, зва­жа­ю­чи на не­про­сту по­лі­ти­чну та еко­но­мі­чну си­ту­а­цію.

— На сьо­го­дні, з ура­ху­ва­н­ням усіх об­ста­вин, нав­ко­ло ба­га­тьох фут­боль­них клу­бів Укра­ї­ни ши­ря­ться чу­тки з при­во­ду їх зни­кне­н­ня. Що мо­же­те ска­за­ти про «Ар­се­нал-Ки­їв­щи­ну»? «Гар­ма­ші» як ко­ман­да існу­ва­ти­муть?

— Мо­жу за­ві­ри­ти на­ших уболівальників, що ко­ман­да жи­ти­ме, тож хви­лю­ва­ти­ся з цьо­го при­во­ду не по­трі­бно. Хо­ча на­шим ін­ве­сто­рам не­про­сто під­три­му­ва­ти ко­ман­ду, футбол у на­шій дер­жа­ві — це до­во­лі за­тра­тна річ. Про­те ми три­ма­є­мо­ся на пла­ву, в нас уже за­пла­но­ва­ні збо­ри, ко­ман­да го­ту­є­ться, тоб­то все йде за пла­ном. Зре­штою, бю­джет у на­шо­го клу­бу не та­кий ве­ли­кий, що­би ми не мо­гли про­існу­ва­ти. Гро­ші на дру­гу ча­сти­ну пер­шо­сті в нас то­чно є, від­так бу­де­мо гра­ти.

— Ми­ко­ло Ві­кто­ро­ви­чу, в жов­тні цьо­го ро­ку вас офі­цій­но бу­ло при­зна­че­но го­лов­ним тре­не­ром бі­ло­цер­ків­сько­го ко­ле­кти­ву. На який тер­мін роз­ра­хо­ва­ний ваш кон­тракт?

— Мій кон­тракт із клу­бом ско­рі­ше умов­ний, ніж офі­цій­ний. Я не пер­ший рік пра­цюю в Бі­лій Цер­кві. Ко­ман­да опи­ни­ла­ся в та­ко­му ста­но­ви­щі, що по­трі­бно бу­ло до­по­мог­ти. Ке­рів­ни­цтво звер­ну­ло­ся до ме­не, по­про­си­ло по­пра­цю­ва­ти з клу­бом у яко­сті тре­не­ра, спро­бу­ва­ти ви­ве­сти «гар­ма­шів» із ігро­вої кри­зи. На сьо­го­дні, як уже ка­зав, нас че­кає ка­дро­ва пе­ре­бу­до­ва, тож ве­сною вбо­лі­валь­ни­ки по­ба­чать но­ву ко­ман­ду. Спо­ді­ва­ю­ся, що її по­ка­зни­ки бу­дуть кра­щи­ми, ніж ті, що бу­ли в пер­шій ча­сти­ні чем­піо­на­ту.

«Мо­гли роз­ра­хо­ву­ва­ти на біль­ше, але за­бра­кло ігро­во­го до­сві­ду».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.