Ва­силь МА­ЛИК: «ЦЮЦЮРА, СКА­КУН І ПО­ДО­ЛЯК ПЕ­РЕ­БУ­ВА­ЮТЬ НА ПЕ­РЕ­ГЛЯ­ДІ В ІРА­НІ»

НА­СТАВ­НИК «СКА­ЛИ» РОЗ­ПО­ВІВ «УФ» ПРО ВИ­СТУП КО­МАН­ДИ В ПЕР­ШІЙ ЧА­СТИ­НІ СЕ­ЗО­НУ, КА­ДРО­ВУ ПО­ЛІ­ТИ­КУ ТА ПЕ­РЕ­НЕ­СЕ­НИЙ МАТЧ ІЗ «МАКІЇВВУГІЛЛЯМ»

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР.

Но­ви­на про за­про­ше­н­ня зра­зу трьох укра­їн­ських фут­бо­лі­стів дру­го­лі­го­вої «Ска­ли» до чем­піо­на­ту Іра­ну зда­ла­ся, що­най­мен­ше, «ори­гі­наль­ною». Са­ме то­му «УФ» ви­рі­шив одра­зу зв’яза­тись із тре­не­ром стри­ян і ді­зна­ти­ся, на­скіль­ки ця ін­фор­ма­ція від­по­від­ає дій­сно­сті. Ва­силь Ма­лик не тіль­ки під­твер­див це по­ві­дом­ле­н­ня, а й та­кож роз­по­вів про ін­ші най­ближ­чі трансфер­ні пла­ни клу­бу, і чо­му він до­сі є ли­ше в.о. го­лов­но­го тре­не­ра.

— Ва­си­лю Іва­но­ви­чу, «Ска­ла» за­вер­ши­ла пер­шу ча­сти­ну се­зо­ну на шо­сто­му мі­сці в та­бли­ці. Як оці­ню­є­те та­кий ре­зуль­тат?

— Якщо бра­ти до ува­ги, що ми­ну­лий се­зон на­ша ко­ман­да за­кін­чи­ла пе­ред­остан­ньою, то ни­ні­шній ре­зуль­тат мо­жна вва­жа­ти по­зи­тив­ним. Не най­кра­щим, але за­до­віль­ним. До того ж, ми та­кож ма­є­мо ще гру в за­па­сі, тож, мо­жли­во, ще під­ні­ме­мо­ся ви­ще.

— Тоб­то, мо­жна бу­ло би по­ка­за­ти й вда­лі­ші ре­зуль­та­ти?

— Так, ду­маю, що мо­жна бу­ло би роз­ра­хо­ву­ва­ти на біль­ше. Ду­маю, що нам за­бра­кло ігро­во­го до­сві­ду, адже ко­ли на­став пе­рі­од фі­зи­чно­го спа­ду, ми не змо­гли це ком­пен­су­ва­ти са­ме до­сві­дом. Але ж, са­мі ро­зу­мі­є­те, що до­свід при­хо­дить са­ме з ма­тча­ми, тож, пе­ре­ко­на­ний, чим біль­ше гра­ти­ме­мо, тим бу­де кра­ще.

— Ви зга­да­ли про фі­зи­чний спад «Ска­ли». На ва­шу дум­ку, він тра­пив­ся вже на­при­кін­ці лі­тньо­о­сін­ньої ча­сти­ни чем­піо­на­ту?

— Ми так роз­ра­хо­ву­ва­ли, що спад фі­зи­чної актив­но­сті на­ших фут­бо­лі­стів при­па­де на ма­тчі з «Обо­лон­ню-Бро­ва­рем» і «Чер­ка­ським Дні­пром». У прин­ци­пі, во­но так і ста­ло­ся. Якщо з «пи­во­ва­ра­ми» на­ша ко­ман­да й не ви­гля­да­ла по­га­но, то в зу­стрі­чі з чер­ка­ським клу­бом це по­зна­чи­ло­ся на ді­ях грав­ців. Зго­дом іще під­клю­чив­ся та­кий фа­ктор, як пси­хо­ло­гі­чна не­стій­кість, адже мо­ло­ді хло­пці в ко­ман­ді бу­ли де­що пси­хо­ло­гі­чно при­гні­че­ні дво­ма по­раз­ка­ми по­спіль. Осо­бли­во по­зна­чив­ся не­ло­гі­чний про­граш у Ки­є­ві, бо ми не­по­га­но гра­ли. Але кі­нець се­зо­ну про­де­мон­стру­вав, що «Ска­ла», в прин­ци­пі, ви­йшла з оті­єї ями. При­кла­дом того є й до­ма­шня гра про­ти «Ар­се­на­лу-Ки­їв­щи­ни», де, фа­кти­чно, два тай­ми ми гра­ли вде­ся­тьох і ма­ли при­стой­ний ви­гляд. Ми зумі­ли на­віть у мен­шо­сті обі­гра­ти до­сить хо­ро­шу ко­ман­ду. За­по­ру­кою цьо­го ста­ла вже хо­ро­ша фі­зи­чна фор­ма, ор­га­ні­зо­ва­на гра, в якій хло­пці зно­ву від­чу­ли впев­не­ність у вла­сних си­лах. Окрім того, ми та­кож до­сить не­по­га­но ви­гля­да­ли й у Хер­со­ні, де здо­бу­ли ні­чию. Ду­маю, як­би ми ще про­ве­ли пе­ре­не­се­ний матч із «Макіїввугіллям», ми би за­крі­пи­ли цю по­зи­тив­ну тен­ден­цію.

— До ре­чі, ко­ли має від­бу­ти­ся цей матч?

— Ду­маю, що пе­ред по­ча­тком се­зо­ну. У нас пер­ші ма­тчі за­пла­но­ва­ні на бе­ре­зень, то­му, пе­ред­ба­чаю, пе­ред стар­том оцих офі­цій­них ігор. Однак то­чно вам зараз ска­за­ти не мо­жу, ло­гі­ка під­ка­зує, що має бу­ти то­ді, адже тре­тє ко­ло бу­де на ба­зі по­пе­ре­дніх двох. То­му ми по­вин­ні зі­гра­ти цей матч до по­ча­тку се­зо­ну.

— Ко­ман­да роз­по­чне під­го­тов­ку до ве­сня­ної ча­сти­ни вже у сі­чні. На що пла­ну­є­те ро­би­ти акцент на збо­рах?

— Для по­ча­тку, по­ста­ра­є­мо­ся про­ве­сти се­ле­кцій­ний збір і пе­ре­гля­ну­ти тих ви­ко­нав­ців, які нас ці­кав­лять. Що­до основ­ної ро­бо­ти, то ви ма­є­те слу­шність, ми при­сту­пи­мо до неї у сі­чні. Пер­ший етап збо­ру ми при­свя­ти­мо за­галь­но­фі­зи­чній під­го­тов­ці, бо, як по­ка­за­ла пра­кти­ка ми­ну­ло­го лі­та, за пра­виль­но­го під­хо­ду ми уни­кли впро­довж чем­піо­на­ту сер­йо­зних травм.

— Ви є в.о. го­лов­но­го тре­не­ра. Чи не бу­ло у вас роз­мо­ви з ке­рів­ни­цтвом «Ска­ли» що­до при­зна­че­н­ня вас уже го­лов­ним тре­не­ром?

— Ро­зу­мі­є­те, тут пи­та­н­ня те­хні­чно­го ха­ра­кте­ру, адже в ме­не не­має лі­цен­зії. І то­му зараз до­во­ди­ться вчи­ти­ся й про­хо­ди­ти кур­си. На­пев­не, вже бу­ду без «в.о.», адже на­вча­н­ня до­зво­ляє бу­ти го­лов­ним тре­не­ром. Спо­ді­ва­ю­ся, що із ча­сом отри­маю лі­цен­зію.

— По­вер­ні­мо­ся до пи­та­н­ня ка­дрів. З’яви­лась ін­фор­ма­ція, що троє ва­ших фут­бо­лі­стів пе­ре­бу­ва­ють на пе­ре­гля­ді в Іра­ні. Ви мо­же­те під­твер­ди­ти це?

— Так, во­ни пе­ре­бу­ва­ють на пе­ре­гля­ді. Це Ва­силь Цюцюра, Дми­тро Ска­кун і Ро­ман По­до­ляк. Во­ни ма­ють бу­ти на пе­ре­гля­ді не­дов­го, десь до ти­жня. Бу­ло за­про­ше­н­ня з ме­тою їх пе­ре­гля­ну­ти. Пе­ре­ко­на­ний, для них це бу­де чу­до­вий до­свід, від­чу­ти рі­вень за­кор­дон­но­го чем­піо­на­ту, а та­кож про­де­мон­стру­ва­ти свої мо­жли­во­сті. До ре­чі, іран­ський чем­піо­нат не най­гір­ший, він до­сить при­стой­но­го рів­ня.

— Я так ро­зу­мію, що існує ві­ро­гі­дність того, що на­ве­сні мо­же­мо по­ба­чи­ти тро­хи онов­ле­ну «Ска­лу»?

— Я не ду­маю, що бу­де онов­ле­на «Ска­ла». Одвер­то ска­жу, в нас є до­сить хо­ро­ші, пер­спе­ктив­ні мо­ло­ді фут­бо­лі­сти, по­тен­ці­ал яких ще да­ле­ко не роз­кри­тий. Вла­сне, нам ще тре­ба бу­де пра­цю­ва­ти над тим, аби до­по­мог­ти хло­пцям роз­кри­ти­ся. Плюс до цьо­го, в нас на під­хо­ді є гру­па обда­ро­ва­них ви­ко­нав­ців, які бе­руть участь у юна­цькій прем’єр-лі­зі (U-19). То­му не­має та­кої на­галь­ної по­тре­би за­лу­ча­ти зі сто­ро­ни лю­дей. Хі­ба що ви­бір­ко­во, що­би під­си­ли­ти якусь по­зи­цію.

«Пер­шу по­ло­ви­ну чем­піо­на­ту ми від­вер­то про­ва­ли­ли, від­так по­трі­бні ра­ди­каль­ні змі­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.