Аріф МУСТАФАЄВ: «У НИ­НІ­ШНІЙ ПЕР­ШО­СТІ Я «ЕНЕР­ГІЮ» НЕ ЗА­ЛИ­ШУ»

ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ НО­ВО­КА­ХОВ­СЬКОЇ «ЕНЕР­ГІЇ» РОЗ­ПО­ВІВ ПРО КА­ДРО­ВУ ПО­ЛІ­ТИ­КУ, ПЛА­НИ КО­МАН­ДИ НА ЗИМОВЕ МІЖСЕЗОННЯ ТА КО­ЛИ МА­ЮТЬ ОЗВУ­ЧИ­ТИ РІ­ШЕ­Н­НЯ СТО­СОВ­НО СКАН­ДАЛЬ­НО­ГО МА­ТЧУ З «ОБО­ЛОН­НЮ-БРО­ВА­РЕМ»

Ukrainskiy Futbol - - Друга ліга - Ро­ман КИРІЄНКО.

— Арі­фе Бу­нья­мо­ви­чу, ми­ну­лої зу­стрі­чі ви по­ві­до­ми­ли, що рі­ше­н­ня з при­во­ду по­єдин­ку «Обо­ло­ньБро­вар» — «Енер­гія» ма­ли опри­лю­дни­ти шо­сто­го гру­дня, однак по­тім цю да­ту пе­ре­не­сли на не­ви­зна­че­ний тер­мін. Отож, ко­ли са­ме Ко­мі­тет з ети­ки та че­сної гри за­кін­чить своє роз­слі­ду­ва­н­ня?

— На жаль, ні­чо­го но­во­го із цьо­го при­во­ду по­ві­до­ми­ти не мо­жу, адже ні­яких но­вин од будь-яких ін­стан­цій, у то­му чи­слі й від Ко­мі­те­ту з ети­ки і че­сної гри, ми не отри­му­ва­ли. На­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, по на­шо­му пи­тан­ню КДК ще не зби­рав­ся.

— Ко­ли са­ме КДК ФФУ має ухва­ли­ти своє рі­ше­н­ня, ви теж не зна­є­те? — Ні, не знаю. — Як на­ра­зі про­хо­дить ком­пле­кта­ція скла­ду, адже ра­ні­ше ви за­зна­ча­ли, що на кон­тра­кті в «Енер­гії» за­ли­ши­ло­ся всього троє фут­бо­лі­стів? Мо­жли­во, вже ко­гось уда­ло­ся під­пи­са­ти?

— По­ки що ні­чо­го не від­бу­ва­є­ться, адже пі­сля сум­но­зві­сних по­дій по­тен­цій­ні ін­ве­сто­ри від­вер­ну­ли­ся від клу­бу, і фі­нан­су­ва­н­ня «Енер­гії» ле­жить ви­ня­тко­во на мо­їх пле­чах. Ска­жу від­вер­то, з ма­те­рі­аль­ною скла­до­вою в нас є сер­йо­зні про­бле­ми, й бю­джет клу­бу до­во­лі обме­же­ний. Від­так жо­дних но­ва­чків у на­шій ко­ман­ді на­ра­зі не­має. Огля­до­ві збо­ри пла­ну­є­мо ор­га­ні­зу­ва­ти у сі­чні, але з то­чни­ми да­та­ми ще не визначилися. Уже то­ді бу­де­мо пе­ре­гля­да­ти, ди­ви­ти­ся, ви­би­ра­ти, яки­ми ви­ко­нав­ця­ми ком­пле­кту­ва­ти­ме­мо ко­ман­ду.

— Тоб­то у від­пус­тці ко­ман­да пе­ре­бу­ва­ти­ме до сі­чня?

— Так, по­ки що в усіх від­пус­тка, й ко­ман­да ра­зом збе­ре­ться вже пі­сля Но­во­го ро­ку. Ро­бо­ти як у ме­не, так і в тре­нер­сько­го шта­бу ви­ста­чає, адже, вко­тре пов­то­рюсь, «Енер­гія» бу­ду­ва­ти­ме­ться фа­кти­чно з ну­ля. Мо­жли­во, якщо де­яких грав­ців вла­шту­ють за­про­по­но­ва­ні умо­ви, ми з ни­ми про­дов­жи­мо спів­пра­цю. На­ра­зі ж пи­та­н­ня ком­пле­кта­ції скла­ду від­кри­те, однак, мо­жу по­обі­ця­ти, що до по­шу­ку но­вих фут­бо­лі­стів під­хід бу­де ду­же сер­йо­зним.

— Сто­сов­но тре­нер­сько­го шта­бу. Юрій Окул і надалі за­ли­ша­є­ться кер­ма­ни­чем «енер­ге­ти­ків»?

— Так, Юрій Во­ло­ди­ми­ро­вич й надалі пра­цю­ва­ти­ме з ко­ман­дою. Зре­штою, ми не зна­йшли в ді­ях Оку­ла яки­хось та­ких мо­мен­тів, що­би не до­ві­ря­ти йо­му. Юрій Іва­но­вич (мер Но­вої Ка­хов­ки. — Р. К.) і я по­пе­ре­ди­ли Оку­ла, що­би біль­ше ні­чно­го та­ко­го по­ді­бно­го не бу­ло, не­за­ле­жно від того, зда­вав хтось щось або ні. Це жо­дним чи­ном не при­кра­шає на­шу ко­ман­ду, за­бру­дню­ю­чи імідж «Енер­гії».

— Що­до зга­да­них по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів, їхню від­мо­ву до­по­ма­га­ти клу­бу: а чи бу­ла з ки­мось до­мов­ле­ність про спів­пра­цю?

— Так, у ме­не бу­ли пев­ні до­мов­ле­но­сті з де­яки­ми бі­зне­сме­на­ми, однак пі­сля сум­но­зві­сно­го ін­терв’ю Кур­до­ва зараз уже ні­хто не хо­че нам ні­чо­го да­ва­ти. Мо­жу ска­за­ти, що чор­ний PR ві­ді­грав свою роль, і те­пер наш клуб пе­ре­бу­ває в не над­то при­єм­ній си­ту­а­ції.

— Зре­штою, роз­слі­ду­ва­н­ня з при­во­ду не­че­сної гри ва­шо­го ко­ле­кти­ву все ще три­ває. Якщо ви­на ва­шо­го ко­ле­кти­ву не бу­де до­ве­де­на, «Енер­гія» очи­стить своє че­сне ім’я, й змо­же зно­ву при­вер­ну­ти до се­бе ува­гу ін­ве­сто­рів. Чи не так?

— Ду­же спо­ді­ва­ю­ся на це. На­сам­пе­ред хо­че­ться, що­би очи­ще­н­ням «Енер­гії» роз­по­чав за­йма­ти­ся той, хто її за­пля­мо­ву­вав. Маю на ува­зі Кур­до­ва, який сво­ї­ми ви­слов­лю­ва­н­ня­ми під­ста­вив під сер­йо­зний удар «Енер­гію». Хо­ті­ло­ся, що­би він осо­би­сто ви­йшов на ре­да­кцію «УФ» й пу­блі­чно ви­ба­чив­ся. І не тіль­ки пе­ре­ді мною, а пе­ред усі­єю ко­ман­дою та тре­не­ром. Ми це пи­та­н­ня про­сто так не за­ли­ши­мо.

— Чи Оле­ксандр Кур­дов уже ви­ба­чив­ся пе­ред ва­ми? Адже ра­ні­ше ви за­пев­ня­ли, що по­да­сте на ньо­го до су­ду?

— А я й зараз хо­чу по­да­ти на ньо­го до су­ду. Він го­во­рить, що бу­де пе­ре­ді мною ви­ба­ча­ти­ся осо­би­сто. А що це ме­ні дасть? Пі­ді­йде, ска­же: «Ви­бач, я по­ми­лив­ся». По­вір­те, за та­кі сло­ва по­трі­бно іна­кше ви­ба­ча­ти­ся. Він же ко­ли з ва­ми роз­мов­ляв, за­пев­няв, що «Енер­гія» грає на кон­то­ру, в то­му чи­слі й Окул. Пе­ред Оку­лом він уза­га­лі не зби­ра­є­ться ви­ба­ча­ти­ся, але ж це так йо­му з рук не зій­де. Зві­сно, бу­де­мо по­да­ва­ти су­до­вий по­зов про­ти Кур­до­ва, якщо він пу­блі­чно не ви­ба­чи­ться. Я вва­жаю, що пра­виль­но бу­ло би вчи­ни­ти ось так: раз Кур­дов у роз­мо­ві з ва­ми роз­по­від­ав про всі ці ре­чі, значить він по­ви­нен вам за­те­ле­фо­ну­ва­ти й по­ясни­ти свій вчи­нок. Адже те­пер він ви­прав­до­ву­є­ться, що на­чеб­то ні­чно­го та­ко­го не го­во­рив, і йо­го вза­га­лі не­пра­виль­но зро­зумі­ли. На­ра­зі він го­во­рить аб­со­лю­тно ін­ші ре­чі. Якщо офі­цій­но Кур­дов не за­бе­ре свої сло­ва на­зад, шу­ка­ти­ме­мо прав­ду у су­ді. По­вір­те, йо­го ви­слов­лю­ва­н­ня до­ро­гою ці­ною обі­йшли­ся на­шо­му клу­бу. Ми ж по­ки що не мо­же­мо ні­ко­го за­про­си­ти, адже подаль­ша до­ля «Енер­гії» не ві­до­ма. Клуб уза­га­лі мо­жуть зня­ти зі зма­гань або на­кла­сти сер­йо­зні штра­фні сан­кції. Че­ка­ти­ме­мо рі­ше­н­ня КДК, а вже по­тім бу­де­мо щось ви­рі­шу­ва­ти. Уже зараз зро­зумі­ло, що но­ві фут­бо­лі­сти бу­дуть не мі­сце­ви­ми, тож їм по­трі­бно зна­йти квартири, ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня з хар­чу­ва­н­ням. Для про­ве­де­н­ня огля­до­вих збо­рів та­кож по­трі­бно десь грав­ців роз­мі­щу­ва­ти. На­справ­ді, існує ба­га­то ор­га­ні­за­цій­них пи­тань, ко­трі по­тре­бу­ють ви­рі­ше­н­ня. Спо­ді­ва­ю­ся, до Но­во­го ро­ку КДК збе­ре­ться й ухва­лить рі­ше­н­ня.

— Якщо ко­ман­ду не ви­клю­чать із зма­гань, як дов­го зби­ра­є­те­ся фі­нан­су­ва­ти «Енер­гію»?

— То­чно мо­жу ска­за­ти, що до кін­ця се­зо­ну я під­три­му­ва­ти­му ко­ман­ду. Що бу­де да­лі, по­ди­ви­мо­ся, але в ни­ні­шній пер­шо­сті я «Енер­гію» не за­ли­шу.

На «Енер­гію» че­ка­ють сер­йо­зні змі­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.