Во­ло­ди­мир БЕЗСОНОВ: «МАЮ НА­ДІЮ, ЩО НІ­ХТО НЕ «ЗВАЛЮВАТИМЕ» ВСЕ НА ВІД­СУ­ТНІСТЬ ПРА­КТИ­КИ»

ДИНАМІВСЬКА ЛЕ­ГЕН­ДА ТА ЕКС-ТРЕ­НЕР «ДНІ­ПРА» — ПРО ШАН­СИ ВІ­ТЧИ­ЗНЯ­НИХ ФК У ЄВ­РО­КУБ­КАХ

Ukrainskiy Futbol - - Єврокубки - Єв­ген ДЕМЯН.

«ША­ХТАР» — «БАВАРІЯ»

Що мо­жна ска­за­ти? Отри­ма­ли хо­ро­шо­го су­пер­ни­ка. До­неч­ча­ни на та­ко­му тлі пе­ре­ві­рять свої си­ли та рі­вень. Зви­чай­но, пе­ре­ва­га зараз на бо­ці нім­ців. Яко­юсь мі­рою нам не по­ща­сти­ло, що на пер­шій ста­дії плей-оф ви­пав та­кий по­ту­жний опо­нент. Ува­жаю, що «Баварія» ни­ні — один із най­кра­щих клу­бів у сві­ті. Від­так у будь-яко­му ви­пад­ку до­неч­ча­нам бу­де тяж­ко. Про­те ні­чо­го не­мо­жли­во­го не­має, по­трі­бно го­ту­ва­ти­ся, го­ту­ва­ти­ся й ще раз го­ту­ва­ти­ся.

Дру­га про­бле­ма, ко­тру ба­чу у цьо­му кон­текс­ті: це бу­дуть пер­ші офі­цій­ні ма­тчі для на­ших ко­манд. Отож не бу­де на­ле­жної ігро­вої пра­кти­ки. Укра­їн­ці зав­жди в гір­шо­му ста­но­ви­щі, адже ве­сня­на ча­сти­на єв­ро­зма­гань від­бу­ва­є­ться на стар­ті дру­го­го ко­ла, а не в йо­го роз­па­лі. Від­так від­дав пе­ре­ва­гу мюн­хен­цям — 60 на 40.

Не ду­маю, що матч-від­по­відь «Ша­хта­ря» у го­стях — сут­тє­ва пе­ре­ва­га підопічних Гвар­діо­ли. «Гір­ни­ки» вже три­ва­лий час ви­сту­па­ють не вдо­ма, на­вряд чи зі­гра­ють на «Дон­бас Аре­ні» й у най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му. Га­даю, їм уже не так ва­жли­во, на яко­му по­лі гра­ти. Хо­ча під за­ві­су пер­шої ча­сти­ни се­зо­ну во­ни та­ки не змо­гли оми­ну­ти спа­ду. Го­лов­не — не опу­ска­ти ру­ки й на­ла­што­ву­ва­ти­ся ли­ше на пе­ре­мо­гу.

«ДНІ­ПРО» — «ОЛІМПІАКОС»

Що ви­па­ло, те й ма­є­мо, ви­би­ра­ти не до­во­ди­ться. Утім гре­ки — це да­ле­ко не того рів­ня ві­за­ві, який ви­пав «Ша­хта­рю». На мою дум­ку, повз «чер­во­но-бі­лих» по­трі­бно про­хо­ди­ти да­лі. На­скіль­ки ро­зу­мію, в там­те­шньо­му фут­бо­лі зараз спад: без­ре­зуль­та­тно ви­сту­пає на­ціо­наль­на збір­на, від­бу­ва­є­ться змі­на по­ко­лінь то­що. По­при все, «Олімпіакос» — лі­дер там­те­шньо­го чем­піо­на­ту, тож за­слу­го­вує по­ва­гу до се­бе та по­тре­бує плі­дної під­го­тов­ки до зу­стрі­чі з ним. Із ін­шо­го бо­ку, дні­пря­ни про­ве­ли без­успі­шну се­рію ма­тчів на за­вер­шен­ні осін­ньої ча­сти­ни, та про­сто яки­мось ди­вом ви­йшли з гру­пи до 1/16 фі­на­лу Лі­ги Європи. Як ска­зав Ми­рон Мар­ке­вич, по­трі­бно по­си­лю­ва­ти по­тен­ці­ал ко­ле­кти­ву, до­уком­пле­кту­вав­ши склад. Оче­ви­дно, що з низ­кою ви­ко­нав­ців во­ни роз­про­ща­ю­ться. Однак, ким во­ни під­си­ля­ться в ни­ні­шніх умо­вах? Ли­ше Ми­рон Бо­г­да­но­вич знає, які ка­дро­ві змі­ни від­бу­ду­ться взим­ку, який шлях він обе­ре. Пі­сля того, як дні­пря­ни ски­нуть «ба­ласт», ди­ви­ти­ме­мо­ся, на ко­го він ро­би­ти­ме ставку: на сво­їх чи за­про­ше­них ле­гіо­не­рів. У будь-яко­му ви­пад­ку спо­ді­ва­ю­ся, що збе­ре­же­ться стри­жень, і це принесе ба­жа­ний ре­зуль­тат.

Зно­ву ж та­ки, в дні­про­пе­тров­ців не бу­де ча­су на­бра­ти фор­му. У лю­то­му вже по­трі­бно гра­ти на ви­со­ко­му рів­ні, а ро­би­ти це пі­сля збо­рів і то­ва­ри­ських ма­тчів скла­дно. Я це вже про­хо­див із «Дні­пром», то­му знаю, про що ка­жу. У нас зав­жди на­рі­ка­ють на цей аспект, ко­ли про­гра­ють. Маю на­дію, що дні­пря­ни не «зва­лю­ва­ти­муть» усе на від­су­тність пра­кти­ки, а сум­лін­но пра­цю­ва­ти­муть на збо­рах.

«ГЕН­ГАМ» — «ДИ­НА­МО»

Га­даю, цей фран­цузь­кий се­ре­дня­чок іще «по­тя­га­є­ться» з ки­я­на­ми. Істо­рія це не­о­дно­ра­зо­во до­во­ди­ла. При­га­даю, був і «Сен­тЕтьєн» 1975 ро­ку, а зго­дом і «Ла­валь», якщо не зра­джує ме­ні пам’ять. Не так дав­но осту­пи­ли­ся в про­ти­сто­ян­ні з «Бор­до». Хо­ча там­те­шній чем­піо­нат ко­ти­ру­є­ться ниж­че ан­глій­сько­го, іта­лій­сько­го та іспан­сько­го, їхній футбол — сер­йо­зно­го рів­ня. Не про­сто так фран­цузь­ка на­ціо­наль­на збір­на сво­го ча­су ви­гра­ва­ла чем­піо­на­ти сві­ту та Європи, ко­тра по­да­ру­ва­ла справ­жніх ле­генд цьо­го ви­ду спор­ту. Без­сум­нів­но, по­трі­бно го­ту­ва­ти­ся та на­ла­што­ву­ва­ти­ся, на­віть не до­пу­ска­ю­чи дум­ки про роз­сла­бле­н­ня. Уже на­віть не хо­чу зга­ду­ва­ти про одві­чну про­бле­му у ви­гля­ді від­су­тно­сті ігро­вої пра­кти­ки. Не­хай кра­ще не бід­ка­ю­ться, а на збо­рах під­шу­ко­ву­ють які­сних ві­за­ві, що­би зня­ти з по­ряд­ку ден­но­го це пи­та­н­ня. У ці­ло­му ж, ува­жаю, що са­ме «Ди­на­мо» — фа­во­рит цьо­го про­ти­сто­я­н­ня. Ки­ян ні­хто не зро­зу­міє, якщо во­ни не прой­дуть «Ген­гам». Дай Бог, аби все скла­ло­ся для них так, як того ви­ма­гає їхнє ре­но­ме. По­го­джу­ся: якщо ди­на­мів­ці зі­гра­ють на сво­є­му ма­кси­му­мі та про­де­мон­стру­ють сер­йо­зне на­ла­шту­ва­н­ня, то про­блем не по­вин­но ви­ни­кну­ти. Їм ви­ста­чить на­віть того, що во­ни по­ка­зу­ва­ли на по­лі пі­сля кіль­кох мі­ся­ців ро­бо­ти з Ребровим, ко­ли з’яви­ла­ся са­мо­від­да­ча та по­став­ле­на гра.

За­га­лом, убо­лі­ва­ти­му за всі ко­ман­ди. Ува­жаю, що «Ди­на­мо» та «Дні­про» пе­ре­бу­ва­ють у яко­сті фа­во­ри­тів, отож зо­бов’яза­ні про­хо­ди­ти да­лі, а «Ша­хтар», по­трі­бно ви­зна­ти, має мен­ше шан­сів на­пе­ре­до­дні по­єдин­ку з най­кра­щою ко­ман­дою сві­ту.

Гвар­діо­ла з не­тер­пі­н­ням че­кає на зу­стріч із ко­ман­дою Мір­чі Лу­че­ску.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.