ТРЕ­НЕР РО­КУ

Ukrainskiy Futbol - - Як голосували -

ФА­ХІВ­ЦІ

Ба­ка­лов Ю. (екс-тре­нер «Чер­ка­сько­го Дні­пра»): 1. Вер­ни­дуб, 2. Ре­бров, 3. Сан­жар

Ба­лан І. (по­мі­чник тре­не­ра «Іл­лі­чів­ця»): 1. Ре­бров, 2. Лу­че­ску, 3. Вер­ни­дуб

Бли­знюк І. (тре­нер «Пол­та­ви»): 1. Ре­бров, 2. Фо­мен­ко, 3. Вер­ни­дуб

Бу­зник А. (екс-тре­нер «Зір­ки»): бров, 2. Са­чко, 3. Сан­жар

Ва­щук В. (екс-гра­вець «Ди­на­мо»): Ре­бров, 2. Фо­мен­ко, 3. Са­чко

Вен­глин­ський О-г (тре­нер ДЮСШ «Ди­на­мо»): 1. Мар­ке­вич, 2. Ре­бров, 3. Вер­ни­дуб

Вірт Ю. (тре­нер во­ро­та­рів «Ме­та­лур­га» Д): 1. Фо­мен­ко, 2. Лу­че­ску, 3. Ре­бров

Ге­цко І. (екс­перт): 1. Мар­ке­вич, 2. Са­чко, 3. Ре­бров

Глу­щен­ко А. (тре­нер во­ро­та­рів «Чор­но­мор­ця»): 1. Гри­гор­чук, 2. Фо­мен­ко, 3. Вер­ни­дуб

Го­лу­бєв О. (спор­тив­ний ди­ре­ктор ПФЛ): 1. Сан­жар, 2. Лу­че­ску, 3. Фо­мен­ко

Го­ро­дов В. (тре­нер во­ро­та­рів «Дні­пра»): 1. Фо­мен­ко, 2. Вер­ни­дуб, 3. Мар­ке­вич

Ди­кий Є. (ке­рів­ник спор­тив­но­го де­пар­та­мен­ту УПЛ): 1. Фо­мен­ко, 2. Са­чко, 3. Гри­гор­чук

Костишин Р. (тре­нер ама­тор­сько­го «Колоса», Ко­ва­лів­ка): 1. Вер­ни­дуб, 2. Са­чко, 3. Ре­бров

Кривенко І. (агент ФІФА): 1. Вер­ни­дуб, 2. Ре­бров, 3. Сан­жар

Леонов І. (тре­нер Ака­де­мії «Ша­хта­ря»): 1. Лу­че­ску, 2. Ре­бров, 3. Вер­ни­дуб

Ма­зяр В. (тре­нер «Ста­лі» Д): 1. Ковалець, 2. Фо­мен­ко, 3. Мар­ке­вич

Ма­ка­ров С. (пре­зи­дент ПФЛ): бров, 2. Лу­че­ску, 3. Гри­гор­чук

Ма­кси­мюк Р. (тре­нер ДЮСШ «Во­ли­ні»): 1. Ре­бров, 2. Са­чко, 3. Сан­жар

Ми­хай­лен­ко Д. (тре­нер «Дні­пра» U19): 1. Ре­бров, 2. Мар­ке­вич, 3. Вер­ни­дуб

Мо­роз Є. (ке­рів­ник від­ді­лу про­ве­де­н­ня зма­гань ПФЛ): 1. Ре­бров, 2. Фо­мен­ко, 3. Лу­че­ску

На­гор­няк С. (тре­нер на­па­дни­ків «Дні­пра»): 1. Мар­ке­вич, 2. Ре­бров, 3. Скри­пник

Орє­хов О. (екс-ар­бітр ФІФА): 1. Фо­мен­ко, 2. Лу­че­ску, 3. Ре­бров

По­лу­нін А. (екс-гра­вець «Дні­пра»): Мар­ке­вич, 2. Ре­бров, 3. Скри­пник

1. Ре-

1.

1. Ре-

1.

Ру­ден­ко В. (тре­нер во­ро­та­рів «Чор­но­мор­ця» U19): 1. Гри­гор­чук, 2. Вер­ни­дуб, 3. Ковалець

Свистун С. (тре­нер «Кре­мі­ня»): гор­чук, 2. Са­чко, 3. Мар­ке­вич

Се­ме­нен­ко О. (ві­це-пре­зи­дент «Ди­на­мо»): 1. Ре­бров, 2. Вер­ни­дуб, 3. Гри­гор­чук

Сте­цен­ко А. (ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Дні­пра»): 1. Ковалець, 2. Мар­ке­вич, 3. Ре­бров

Ступар М. (екс-ар­бітр ФІФА): 1. Мар­ке­вич, 2. Гри­гор­чук, 3. Фо­мен­ко

Тлу­мак А. (тре­нер «Кар­пат» U19): бров, 2. Мар­ке­вич, 3. Сан­жар

Фе­дор­чук О. (тре­нер «Ми­ко­ла­є­ва»): Ре­бров, 2. Мар­ке­вич, 3. Вер­ни­дуб

Хлус В. (екс-гра­вець «Ди­на­мо»): мен­ко, 2. Гри­гор­чук, 3. Вер­ни­дуб

Чи­жев­ський О. (тре­нер ДЮСШ «Кар­пат»): 1. Ре­бров, 2. Вер­ни­дуб, 3. Мар­ке­вич

Шаблій В. (агент ФІФА): 1. Ре­бров, 2. Гри­гор­чук, 3. Са­чко

Шаран В. (тре­нер «Оле­ксан­дрії»): 1. Сан­жар, 2. Вер­ни­дуб, 3. Фо­мен­ко

Шкапенко П. (екс-гра­вець «Ди­на­мо»): 1. Фо­мен­ко, 2. Ре­бров, 3. Вер­ни­дуб

Шу­хов­цев І. (тре­нер во­ро­та­рів «Ме­та­лі­ста»): 1. Вер­ни­дуб, 2. Мар­ке­вич, 3. Гри­гор­чук

Явор­ський І. (екс-тре­нер «Ни­ви» Т): Фо­мен­ко, 2. Ре­бров, 3. Гри­гор­чук

Ярем­чен­ко В. (екс-тре­нер «Ша­хта­ря»): 1. Лу­че­ску, 2. Ре­бров, 3. Гри­гор­чук

ЖУР­НА­ЛІ­СТИ

1. Гри-

1. Ре-

1.

1. Фо-

1.

Баняс В. («УФ»): 1. Ре­бров, 2. Вер­ни­дуб, 3. Са­чко

Бобир В. («УФ»): 1. Вер­ни­дуб, 2. Ре­бров, 3. Ковалець

Бондаренко С. («УФ»): Вер­ни­дуб, 3. Лу­че­ску

Бря­згу­нов Ю. («Мо­лодь Укра­ї­ни»): 1. Вер­ни­дуб, 2. Сан­жар, 3. Квар­ця­ний

Бу­га Б. («Фут­боль­ный клуб»): 1. Фо­мен­ко, 2. Лу­че­ску, 3. Ре­бров

Ва­лер­ко А. (football.ua): 1. Лу­че­ску, 2. Ре­бров, 3. Сан­жар

Вер­би­цький О. (sport.ua): Ре­бров, 3. Фо­мен­ко

Ви­гов­ський О. («Го­во­рить і по­ка­зує Укра­ї­на»): 1. Ре­бров, 2. Мар­ке­вич, 3. Гри­гор­чук

Глу­хень­кий В. (XSPORT): 1. Ре­бров, 2. Ковалець, 3. Фо­мен­ко

1. Гри­гор­чук, 2.

1. Сан­жар, 2.

Гна­тюк В. (не­за­ле­жний жур­на­ліст): Лу­че­ску, 2. Са­чко, 3. Ре­бров

Горовенко В. (прес-ата­ше ПФЛ): 1. Вер­ни­дуб, 2. Фо­мен­ко, 3. Са­чко

Гресь Є. («Ко­ман­да»): 1. Ре­бров, 2. Лу­че­ску, 3. Са­чко

Дов­гань К. (ua-football.com): 2. Ре­бров, 3. Лу­че­ску

Дойніков Д. (прес-ата­ше «Олім­пі­ка»): 1. Сан­жар, 2. Лу­че­ску, 3. Гри­гор­чук

Дуд­ка В. (sport.ua): 1. Ковалець, 2. Ре­бров, 3. Лу­че­ску

Зу­ба­рук О. («Екс­прес»): Вер­ни­дуб, 3. Сан­жар

Іса­єв А. (не­за­ле­жний жур­на­ліст): 1. Фо­мен­ко, 2. Ре­бров, 3. Са­чко

Ка­рель­ський Є. («Ки­їв­ський ві­сник»): Ковалець, 2. Вер­ни­дуб, 3. Ре­бров

Кар­ман Ю. («Ко­ман­да»): 1. Ре­бров, 2. Фо­мен­ко, 3. Ковалець

Ка­чу­рів­ський М. («Екс­прес»): 2. Вер­ни­дуб, 3. Ковалець

Кирієнко Р. («УФ»): 1. Лу­че­ску, 2. Сан­жар, 3. Ре­бров

Ки­се­льов Е. («Спорт-Арена»): 1. Лу­че­ску, 2. Вер­ни­дуб, 3. Ре­бров

Ко­зи­рєв П. (прес-ата­ше «Зо­рі»): 1. Вер­ни­дуб, 2. Гри­гор­чук, 3. Ре­бров

Кон­ке­вич Ю. (прес-ата­ше «Во­ли­ні»): Ковалець, 2. Вер­ни­дуб, 3. Фо­мен­ко

Ко­сий А. («Днепр ве­чер­ний»): 1. Ре­бров, 2. Вер­ни­дуб, 3. Сан­жар

Кро­ніх В. («Ди­на­мо­ма­нія»): 1. Ре­бров, 2. Са­чко, 3. Сан­жар

Ло­ба­нов А. (прес-слу­жба «Ворскли»): 1. Са­чко, 2. Ре­бров, 3. Вер­ни­дуб

Ляшенко Р. (Укр­ін­форм): 1. Вер­ни­дуб, 2. Са­чко, 3. Сан­жар

Ма­но­ха О. (не­за­ле­жний жур­на­ліст): Вер­ни­дуб, 2. Са­чко, 3. Гри­гор­чук

Москаленко Д. (ТК «11 ка­нал»): 1. Вер­ни­дуб, 2. Са­чко, 3. Мар­ке­вич

Назаркевич Ю. (прес-слу­жба «Кар­пат»): 1. Фо­мен­ко, 2. Ре­бров, 3. Мар­ке­вич

Оба­раз В. (football.ua): 1. Лу­че­ску, 2. Ре­бров, 3. Гри­гор­чук

Озір­ний О. (football.ua): Ковалець, 3. Сан­жар

Па­ла­єв А. (прес-ата­ше УПЛ): ко, 2. Вер­ни­дуб, 3. Ре­бров

Па­ук О. («Га­ли­чи­на спор­тив­на»): бров, 2. Са­чко, 3. Гри­гор­чук

1.

1. Сан­жар,

1. Ре­бров, 2.

1.

1. Ре­бров,

1.

1.

1. Фо­мен­ко, 2.

1. Фо­мен-

1. Ре-

Піль­ке­вич С. («Ко­ман­да»): Мар­ке­вич, 3. Сан­жар

При­гор­ни­цький В. («Футбол»): ник, 2. Ре­бров, 3. Мар­ке­вич

Ри­ба­чен­ко Є. (sport.ua): Скри­пник, 3. Сан­жар

Сві­тли­чний А. (sport.ua): Лу­че­ску, 3. Мар­ке­вич

Си­даш Є. («Ди­на­мо­ма­нія»): 1. Ре­бров, 2. Вер­ни­дуб, 3. Сан­жар

Сі­рий В. (прес-слу­жба «Ми­ко­ла­є­ва»): 1. Ре­бров, 2. Сан­жар, 3. Вер­ни­дуб

Слу­чев­ський С. («Те­ле­не­де­ля»): че­ску, 2. Ковалець, 3. Ре­бров

Су­ка­чов М. (прес-ата­ше «Ме­та­лі­ста»): 1. Ра­ха­єв, 2. Ковалець, 3. Сан­жар

Талимончик С. («УФ»): 1. Вер­ни­дуб, 2. Сан­жар, 3. Гри­гор­чук

Та­ли­нов­ський Б. («Футбол»): дуб, 2. Ре­бров, 3. Ковалець

Та­хте­рін В. (прес-ата­ше «Дні­пра»): Мар­ке­вич, 2. Ре­бров, 3. Ковалець

Фран­це­ске­вич Л. (pobeda.od.ua): Сан­жар, 2. Ре­бров, 3. Гри­гор­чук

Ша­по­ва­лов М. (sport.ua): 1. Сан­жар, 2. Лу­че­ску, 3. Скри­пник

Ша­хов А. («Футбол»): 1. Ре­бров, 2. Вер­ни­дуб, 3. Сан­жар

Шев­чен­ко Ю. (football.ua): Ковалець, 3. Лу­че­ску

УБО­ЛІ­ВАЛЬ­НИ­КИ

1. Ре­бров, 2.

1. Скрип-

1. Ре­бров, 2.

1. Гри­гор­чук, 2.

1. Лу-

1. Вер­ни-

1.

1.

1. Ре­бров, 2.

Акра­мов Д. (м. Рів­не, ло­гіст): 1. Лу­че­ску, 2. Мар­ке­вич, 3. Ре­бров

Ан­то­нюк О. (м. Ко­ро­стень Жи­то­мир­ської обл., сан­те­хнік): 1. Вер­ни­дуб, 2. Ре­бров, 3. Фо­мен­ко

Бар­чук В. (с. Кам’ян­ка Хер­сон­ської обл., агро­ном): 1. Вер­ни­дуб, 2. Мар­ке­вич, 3. Ре­бров

Бовт Й. (м. Ви­но­гра­дів За­кар­пат­ської обл., во­дій): 1. Вер­ни­дуб, 2. Сан­жар, 3. Скри­пник

Во­ло­хан К. (м. Хер­сон, ви­кла­дач): 1. Ре­бров, 2. Вер­ни­дуб, 3. Скри­пник

Глу­щук З. (м. Кам’янець-По­діль­ський Хмель­ни­цької обл., ло­гіст): 1. Ре­бров, 2. Вер­ни­дуб, 3. Мар­ке­вич

Гор­ді­єн­ко М. (м. Су­ми, ін­же­нер): 1. Вер­ни­дуб, 2. Скри­пник, 3. Ре­бров

Гу­ре­є­ва А. (м. Сє­ве­ро­до­нецьк, лі­кар): 1. Гри­гор­чук, 2. Мар­ке­вич, 3. Ковалець

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.