УДО­СТАЛЬ НЕ­ВИ­ЗНА­ЧЕ­НО­СТІ

«УФ» ЗБИ­РАВ ІН­ФОР­МА­ЦІЮ, ЯК КО­МАН­ДИ МА­ЮТЬ НА­МІР ЗА­ПОВ­НЮ­ВА­ТИ ЗИ­МО­ВУ ПА­У­ЗУ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Сер­гій СИ­ВИЙ.

«ДИ­НА­МО»

Узим­ку ки­я­ни про­ве­дуть два збо­ри. Оби­два — в іспан­ській Мар­бе­льї. Пер­ший етап під­го­тов­ки роз­по­чне­ться 14 сі­чня — за два дні пі­сля того, як ко­ман­да ви­йде з від­пус­тки (впро­довж 12 і 13 сі­чня ди­на­мів­ці прой­дуть тра­ди­цій­ний медичний огляд і два втя­гу­валь­ні тре­ну­ва­н­ня на клу­бній ба­зі в Кон­ча-За­спі). Цей збір три­ва­ти­ме до 30 сі­чня, пі­сля чо­го пі­до­пі­чні Сер­гія Ре­бро­ва по­вер­ну­ться в Ки­їв і отри­ма­ють кіль­ка днів від­по­чин­ку. Пі­сля цьо­го за­пла­но­ва­ний ще один етап під­го­тов­ки, який ста­не визначальним у під­го­тов­ці до ма­тчів Лі­ги Європи із фран­цузь­ким «Ген­га­мом».

«ША­ХТАР»

Пі­сля за­клю­чно­го по­єдин­ку групового ета­пу Лі­ги чем­піо­нів у «гір­ни­ків» по­ча­ла­ся від­пус­тка. Ча­сти­на ко­ман­ди ви­ру­ши­ла по до­мів­ках і ку­рор­тах пря­мо з Пор­ту­га­лії. Ре­шта, в то­му чи­слі Да­ріо Ср­на, по­вер­ну­ли­ся в Україну, звід­ки вже роз’їха­ли­ся по сві­ту. Ко­ман­да зно­ву збе­ре­ться 7 сі­чня, а на­сту­пно­го дня при­сту­пить до під­го­тов­ки до дру­гої ча­сти­ни се­зо­ну. Оста­то­чні пла­ни на міжсезоння бу­дуть за­твер­дже­ні пі­зні­ше.

«ДНІ­ПРО»

Ка­ні­ку­ли дні­прян за­вер­ша­ться пі­сля но­во­рі­чно-рі­здвя­них свят: 9 і 10 сі­чня ко­ман­да прой­де ме­доб­сте­же­н­ня. 11 сі­чня по­чне­ться тре­ну­валь­ний збір у Абу-Да­бі (Об’єд­на­ні Араб­ські Емі­ра­ти), який три­ва­ти­ме до 22 сі­чня. А з 26 сі­чня до 6 лю­то­го «Дні­про» пра­цю­ва­ти­ме в іспан­ській Мар­бе­льї. Що­до тре­тьо­го мі­ні-збо­ру, то Ми­рон Мар­ке­вич хо­че йо­го про­ве­сти в Ту­реч­чи­ні, що­би кра­ще під­го­ту­ва­ти­ся до ма­тчів плей-оф Лі­ги Європи з «Олім­пі­а­ко­сом».

«ОЛІМ­ПІК»

За сло­ва­ми кер­ма­ни­ча до­неч­чан Ро­ма­на Сан­жа­ра, в ко­ман­ди за­пла­но­ва­но три збо­ри. Пер­ший — у Ки­є­ві, два на­сту­пних — за кор­до­ном. «Ми збе­ре­мо­ся 9–10 сі­чня на­сту­пно­го ро­ку. На пер­шо­му збо­рі у сто­ли­ці ві­зьме­мо участь у тур­ні­рі. Пе­ре­гля­не­мо по­тен­цій­них но­ва­чків. А да­лі пла­ну­є­мо про­ве­сти ще два ета­пи під­го­тов­ки, прав­да, до­сі не визначилися, де са­ме. Роз­гля­да­є­мо ва­рі­ан­ти», — під­кре­слив тре­нер «Олім­пі­ка».

«ЗО­РЯ»

Про пла­ни лу­ган­ців на міжсезоння роз­ка­зав ген­ди­ре­ктор клу­бу Сер­гій Ра­фа­ї­лов: «12 сі­чня ко­ман­да ви­хо­дить із від­пус­тки. Ти­ждень три­ва­ти­ме втя­гу­валь­ний збір. Хло­пці пра­цю­ва­ти­муть у ба­сей­ні, тре­на­жер­но­му за­лі, мо­жли­во, про­ве­де­мо якийсь мі­ні-фут­боль­ний тур­нір. То­рі­шній до­свід спо­до­бав­ся фут­бо­лі­стам. Там бу­ли емо­ції пі­сля від­пус­тки. Це грав­ців яко­юсь мі­рою на­віть згур­ту­ва­ло. То­му про­дов­жи­мо цю тра­ди­цію. По­тім бу­дуть два збо­ри в Ту­реч­чи­ні. Ви­шу­ку­є­мо ко­шти для того, що­би на дру­гий збір по­ле­ті­ла ще й мо­ло­ді­жна ко­ман­да».

«ВО­ЛИНЬ»

Во­ли­ня­ни збе­ру­ться в Лу­цьку 12 сі­чня. Кіль­ка днів три­ва­ти­ме медичний огляд і роз­по­чну­ться пер­ші втя­гу­валь­ні тре­ну­ва­н­ня. Удома ко­ман­да пе­ре­бу­ва­ти­ме до 18 сі­чня. Із на­сту­пно­го дня стар­ту­ва­ти­ме пер­ший іно­зем­ний зи­мо­вий збір. За­пла­но­ва­но, що «Во­линь» із 19 сі­чня по 1 лю­то­го тре­ну­ва­ти­ме­ться в Ту­реч­чи­ні. Там від­бу­де­ться чо­ти­ри спа­рин­ги.

Із 2 по 8 лю­то­го «хре­сто­но­сці» зно­ву пе­ре­бу­ва­ти­муть у Лу­цьку, а 9–22 лю­то­го від­бу­де­ться за­клю­чний збір. У Ту­реч­чи­ні ко­ман­да Ві­та­лія Квар­ця­но­го має на­мір зі­гра­ти п’ять кон­троль­них ма­тчів. Із су­пер­ни­ка­ми «Во­линь» ви­зна­чи­ться пі­зні­ше, та­кож не ви­клю­че­ні змі­ни в роз­кла­ді під­го­тов­ки.

«МЕ­ТА­ЛІСТ»

За сло­ва­ми тре­не­ра хар­ків’ян Іго­ря Ра­ха­є­ва, для «Ме­та­лі­ста» під­го­тов­ка до дру­гої ча­сти­ни се­зо­ну по­чне­ться 12 сі­чня. Пер­ший збір прой­де в Ту­реч­чи­ні. Да­лі за­пла­но­ва­ні ще два ета­пи під­го­тов­ки, але мі­сце про­ве­де­н­ня ще не ви­зна­че­не. Усе за­ле­жа­ти­ме від си­ту­а­ції. Але є ймо­вір­ність уча­сті в тур­ні­рі із сер­йо­зни­ми су­пер­ни­ка­ми.

«ВОР­СКЛА»

Від­пус­тка в підопічних Ва­си­ля Са­чка три­ва­ти­ме 31 ка­лен­дар­ний день. Під­го­тов­ку до но­во­го се­зо­ну «Вор­скла» роз­по­чне 8 сі­чня в Пол­та­ві. Пі­сля двох днів ро­бо­ти в рі­дно­му мі­сті най­тяж­чий пе­рі­од — пер­ший збір. Він прой­де в Ту­реч­чи­ні з 11 до 21 сі­чня. Да­лі два дні на пе­ре­по­чи­нок, і 25 сі­чня зно­ву до ро­бо­ти. 15-ден­ний ту­ре­цький збір, за по­ба­жа­н­ня­ми тре­нер­сько­го шта­бу, ко­ман­да про­ве­де вже в ін­шо­му го­те­лі. 7 лю­то­го де­ле­га­ція пол­тав­сько­го клу­бу по­вер­та­є­ться в Україну, а за два дні зно­ву ви­ру­шить на пів­день. Із 11 по 22 лю­то­го три­ва­ти­ме за­клю­чний на­вчаль­но­тре­ну­валь­ний збір.

«ЧОР­НО­МО­РЕЦЬ»

У клу­бі до­сі не­ви­зна­че­ність із май­бу­тнім, ба­га­то пи­тань, чи за­ли­ши­ться го­лов­ний тре­нер і біль­шість фут­бо­лі­стів. Ма­буть, пла­ни що­до збо­рів з’яв­ля­ться, ко­ли про­ясни­ться ця си­ту­а­ція.

«МЕ­ТА­ЛУРГ» Д

У ін­терв’ю клу­бній прес-слу­жбі спор­тив­ний ди­ре­ктор до­не­цько­го «Ме­та­лур­га» Вар­дан Ісра­е­лян ска­зав, що 14 сі­чня «си­ньо-бі­лі» збе­ру­ться в Ки­є­ві. «Уран­ці 15 сі­чня грав­ці та тре­не­ри «Ме­та­лур­га» ви­ле­тять у Ан­та­лію. Са­ме на пів­дні Ту­реч­чи­ни, в мі­сті Бе­лек, і прой­дуть на­вчаль­но-тре­ну­валь­ні збо­ри на­шої ко­ман­ди. Збо­рів бу­де три: пер­ший три­ва­ти­ме з 15 по 27 сі­чня. Да­ти дру­го­го збо­ру — 31 сі­чня — 13 лю­то­го. За­клю­чний збір три­ва­ти­ме з 16 по 27 лю­то­го. На пер­шо­му й тре­тьо­му збо­рах тре­нер­ським шта­бом ко­ман­ди за­пла­но­ва­но про­ве­де­н­ня трьох кон­троль­них ігор, а на дру­го­му — чо­ти­рьох ма­тчів. Спа­ринг-пар­тне­ри ви­зна­ча­ю­ться.

«МЕ­ТА­ЛУРГ» Зп

Як і в оде­си­тів, у за­по­ріж­ців не­має ви­зна­че­но­сті зі збо­ра­ми, адже в ко­ман­ди все ще від­су­тній го­лов­ний тре­нер. Са­ме но­вий керманич, який мо­же бу­ти при­зна­че­ний як най­ближ­чи­ми дня­ми, так і на по­ча­тку сі­чня, ко­ли по­пе­ре­дньо був за­пла­но­ва­ний ви­хід із від­пус­тки, ви­зна­ча­ти­ме пла­ни збо­рів і се­ле­кцію. На ва­кан­тне мі­сце пре­тен­дує дю­жи­на на­став­ни­ків.

«ГО­ВЕР­ЛА»

В ужго­род­ців по­ки не звер­ста­ні пла­ни під­го­тов­ки. Як ска­за­ли «УФ» у прес-слу­жбі «Говерли», керманич ко­ман­ди В’яче­слав Гро­зний обго­во­рить ці пи­та­н­ня на за­пла­но­ва­ній най­ближ­чи­ми дня­ми зу­стрі­чі з ке­рів­ни­цтвом.

«КАР­ПА­ТИ»

У львів’ян та­кож не­має кон­кре­тних пла­нів що­до зи­мо­во­го міжсезоння. На­скіль­ки нам ві­до­мо, якраз у ці дні обго­во­рю­ю­ться остан­ні ню­ан­си що­до етапів під­го­тов­ки.

«ІЛ­ЛІ­ЧІ­ВЕЦЬ»

Ма­рі­у­поль­ці все ще пла­ну­ють збо­ри. По­пе­ре­дньо: ви­хо­дять із від­пус­тки пі­сля но­во­рі­чних і рі­здвя­них свят. За да­ни­ми «УФ», не ви­клю­че­но, що один із збо­рів «Іл­лі­чі­вець» про­ве­де в Ту­реч­чи­ні, ку­ди керманич ко­ман­ди Ми­ко­ла Павлов зби­ра­є­ться взя­ти й кіль­кох по­тен­цій­них но­ва­чків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.