Сер­гій ПУЧКОВ: «Я ПО­КИ ЩО В КО­МАН­ДІ, Й МЕ­НІ НІ­ХТО ОФІ­ЦІЙ­НО НІ­ЧО­ГО НЕ ПО­ВІ­ДОМ­ЛЯВ…»

УКРА­ЇН­СЬКИЙ ФА­ХІ­ВЕЦЬ, ЯКИЙ НИ­НІ Є ГО­ЛОВ­НИМ НА­СТАВ­НИ­КОМ ВІР­МЕН­СЬКО­ГО «ГАНДЗАСАРА», ПРО­КО­МЕН­ТУ­ВАВ «УФ» ЧУ­ТКИ ЩО­ДО СВО­ГО ЗВІЛЬ­НЕ­Н­НЯ

Ukrainskiy Futbol - - Прем’єр-ліга - Во­ло­ди­мир БОБИР.

Яке ж укра­їн­ське зимове міжсезоння без ін­триг і дов­ко­ло­фут­боль­них роз­мов? Ни­ні­шнє, схо­же, та­кож обі­цяє нам ба­га­то «га­ря­чих» но­вин. По­ки по­гля­ди вбо­лі­валь­ни­ків, за­зви­чай, спря­мо­ва­ні на «Ди­на­мо», «Ша­хтар» або «Дні­про», ми ма­є­мо й ін­ші ці­ка­ві те­ми. Так ста­ло­ся, що за остан­ні кіль­ка днів укра­їн­ські ЗМІ, по­си­ла­ю­чись на вір­мен­ських ко­лег, по­ві­до­ми­ли, що укра­їн­ський тре­нер Сер­гій Пучков за­ли­шив пост кер­ма­ни­ча «Гандзасара». Осо­би­сто по­спіл­ку­вав­шись із Сер­гі­єм Ва­лен­ти­но­ви­чем ді­зна­ли­ся, що пан Пучков, із йо­го слів, про­дов­жує за­ли­ша­ти­ся го­лов­ним тре­не­ром вір­мен­сько­го клу­бу, а ни­ні про­сто пе­ре­бу­ває у від­пус­тці…

— Сер­гію Ва­лен­ти­но­ви­чу, дня­ми в Ін­тер­не­ті з’яви­лась ін­фор­ма­ція, що ви за­ли­ши­ли по­са­ду на­став­ни­ка вір­мен­сько­го клу­бу «Ган­дза­сар». Роз­ка­жіть, будь ла­ска, що вза­га­лі ста­ло­ся?

— Я та­кож чи­тав цю ін­фор­ма­цію. Ска­жу та­ким чи­ном: мо­жна вва­жа­ти, що там ли­ше від­со­тків де­сять прав­ди. По-пер­ше, ні­хто не га­ран­ту­вав, що ми бу­де­мо за­йма­ти пер­ше чи дру­ге мі­сця у чем­піо­на­ті. Та­ко­го ні­хто не мо­же га­ран­ту­ва­ти. Бу­ла ро­змо­ва, й на­віть під­пи­са­но до­да­ток до кон­тра­кту про бо­ну­си. Тоб­то, якщо ми займе­мо дру­ге-тре­тє мі­сця в на­ціо­наль­ній пер­шо­сті, то­ді нам ви­пла­чу­ю­ться бо­ну­си. А те, що на­пи­сав ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор, це — не­пра­виль­но. Ми з ним роз­мов­ля­ли… Але зараз я ще йо­му не те­ле­фо­ну­вав і не за­го­стрю­вав на цьо­му ува­гу. Ми нор­маль­но пі­шли у від­пус­тку, й у ме­не є всі па­пе­ри, які це під­твер­джу­ють.

— Тоб­то, ви зараз у від­пус­тці? Я пра­виль­но вас ро­зу­мію?

— Так, я пе­ре­бу­ваю зараз у від­пус­тці. Пе­ред від’їздом із Вір­ме­нії від­бу­ла­ся ро­змо­ва між но­ви­ми за­снов­ни­ка­ми, які з’яви­лись у ко­ман­ді. Із тих слів, що ме­ні пе­ре­да­ли, во­ни хо­чуть змен­ши­ти зар­пла­тні фут­бо­лі­стів. Я ду­маю, що в но­во­му ро­ці на дру­ге ко­ло з ко­ман­ди там ні­ко­го не за­ли­ши­ться. На­скіль­ки ро­зу­мію, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор клу­бу та­кож на­ла­што­ва­ний на те, що­би за­ли­ши­ти ко­ман­ду. Чо­му? Но­ві за­снов­ни­ки — це мо­ло­ді лю­ди, але не­ком­пе­тен­тні у фут­бо­лі, тож, мо­жли­во, не ро­зу­мі­ють що й як. У ме­не від­бу­ло­ся кіль­ка роз­мов із ни­ми що­до ко­ман­ди, й во­ни про­сто не ро­зу­мі­ють, що ду­же тяж­ка до­ро­га між мі­стом Ка­пан, де ба­зу­є­ться клуб, і Єре­ва­ном. Це — пер­ше. Але най­го­лов­ні­ше — це те, що в ко­ман­ди прем’єр-лі­ги не все на про­фе­сій­но­му рів­ні. Якщо хо­че­те по­тра­пи­ти у 80-ті, ви мо­же­те при­їха­ти в Ка­пан і все це по­ба­чи­ти. На­ве­ду вам не­ве­ли­чкий при­клад: ко­ман­да прем’єр-лі­ги, яка пра­гне до єв­ро­куб­ків, на вла­сно­му ста­діо­ні має де­рев’яні ла­во­чки, та­бло, яке змі­ню­є­ться вру­чну. А для того, щоб ого­ло­си­ти стартові скла­ди ко­манд, як у се­лі, ви­но­ся­ться ко­лон­ки, й лю­ди­на ого­ло­шує скла­ди клу­бів, які зу­стрі­ча­ю­ться. Про яку прем’єр-лі­гу тут мо­жна го­во­ри­ти?

— Від­так, які те­пер ва­ші подаль­ші пла­ни? Що зби­ра­є­те­ся ро­би­ти?

— По­ки що я у від­пус­тці, ще не зв’язу­вав­ся з ке­рів­ни­цтвом вір­мен­ської ко­ман­ди. По­ки що я в ко­ман­ді, й ме­ні ні­хто офі­цій­но ні­чо­го не по­ві­дом­ляв. У ме­не є кон­тракт, із яким я мо­жу звер­та­тись у бу­дья­кі єв­ро­пей­ські ін­стан­ції. Мо­жли­во, во­ни ви­рі­ши­ли роз­ста­тись, але по­ки що кон­кре­тно­го дзвін­ка що­до того, що во­ни ви­рі­ши­ли пи­та­н­ня, ще не бу­ло (ін­терв’ю від­бу­ва­лось у вів­то­рок. — В. Б.). Пов­то­рюсь, я пе­ре­бу­ваю у від­пус­тці, а ко­ман­ду роз­пу­стив до по­ча­тку на­сту­пно­го ро­ку — 15-го сі­чня. До сло­ва, та­кож хо­чу вам ска­за­ти, що пі­сля остан­ньо­го на­шо­го до­ма­шньо­го ма­тчу, в нас бу­ло ко­ман­дне зі­бра­н­ня, на яко­му ми ого­ло­си­ли грав­цям по­пе­ре­дній план під­го­тов­ки, де­яким фут­бо­лі­стам ми та­кож да­ли ін­ди­ві­ду­аль­ні зав­да­н­ня, то­ді як ін­ші ма­ють се­бе про­сто під­три­му­ва­ти у фор­мі й тре­ну­ва­тись. Одне сло­во — ні­хто не має ле­жа­ти на ди­ва­ні. Да­лі бу­де­мо ди­ви­ти­ся, мо­жли­во, за якийсь час з’яви­ться ва­го­мий при­від, отож я дам ве­ли­ке ін­терв’ю.

— Маю та­кож за­пи­та­ти про стан здо­ров’я. Як по­чу­ва­є­те­ся? Адже із цьо­го при­во­ду та­кож бу­ли рі­зні чу­тки…

— Зараз уже все до­бре, ні­яких ускла­днень не­має. Пі­сля того, як ме­не ви­пи­са­ли з лі­кар­ні, при­їхав до Вір­ме­нії й по­чав за­йма­тись із хло­пця­ми, брав участь у тре­ну­валь­но­му про­це­сі на­шої ко­ман­ди. Зві­сно, що я ро­бив впра­ви не на пов­ну си­лу, але ви­ко­ну­вав де­які ко­ман­дні впра­ви, грав із фут­бо­лі­ста­ми, бі­гав на пів­по­ля, тоб­то ру­хав­ся. Ду­маю, це го­лов­не. За­га­лом, мо­жу ска­за­ти, що жо­дних про­блем у цьо­му пла­ні зараз не­має.

«Якщо хо­че­те по­тра­пи­ти у 80-ті, ви мо­же­те при­їха­ти в Ка­пан і все це по­ба­чи­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.